Locatie: kantine v.v. Victoria '28, Geessinkweg 282 te Enschede.

Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: Mw. M.E.J.H. Kronenburg; W. v.d. Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig

PvdA: D. Bouwman; VVD: mw. H.A. Nijhuis; ChristenUnie: W. Tekkelenburg.

 

I  OPENING

a.  Mededelingen

Voorzitter:

 • De heren Tekkelenburg (CU) en Bouwman (PvdA) hebben zich afgemeld. Dhr. Bouwman heeft zijn visie en bevindingen t.a.v. de inhoudelijke agendapunten aan alle commissieleden gemaild.
 • Zomeractiviteiten in Zuid worden dit jaar georganiseerd door Alifa. Hierover verschijnt nog nadere berichtgeving in media.
 • 4 project-aanvragen i.k.v. WENS zijn gehonoreerd en kunnen beginnen met uitvoering, te weten: aanpak overlastproblemen in zomermaanden / Bike team Zuid / preventieve maatregelen jeugd / aanpak verkeersknelpunten Zuid (incl. plan van aanpak verkeersveiligheid rondom scholen).

wethouder Wallinga:

 • De syrisch-orthodoxe kerk heeft géén gebruik gemaakt van de reservering voor de bouw van een kerk aan de Rondemaatweg. Er zijn nu verkennende gesprekken met een andere geïnteresseerde. Wethouder heeft scoutinggroep Nanne Zwiep uitgenodigd voor een gesprek i.v.m. scouting-activiteiten nabij voorgenomen locatie kerk.
 • Er is een pilotproject gestart i.s.m. met milieupolitie om het aantal overlastgevende blokcontainers terug te dringen.
 • DC Vastgoed (ontwikkelaar winkelcentrum Zuid) heeft een nieuwe projectdirecteur aangesteld in persoon van dhr. Job Michon (aanwezig bij vergadering).

b.  Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c.  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 29 mei 2007

Dhr. Eerenberg merkt terecht op dat de slotopmerking ‘Wethouder zegt toe dat 60km bord geplaatst zal worden.’ bij punt Ie2 (rondvraag dhr. Bouwman inzake 30-km zones) bij punt Ie3 thuishoort (rondvraag dhr. Tekkelenburg inzake snelheid Knalhutteweg).

Besluit: besluitenlijst gewijzigd vastgesteld (n.a.v. opmerking dhr. E. Eerenberg (D'66).


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp.

 

d.  Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A1 (bespreking omgang jaarplan): Wordt deze vergadering behandeld.
 • A3 (regeling wijkorganen): Aangepaste notitie is besproken met wijkorganen. Notitie zal na juridische check naar BenW gaan. Raad c.q. stadsdeelcommissie wordt daarna ter kennisname geïnformeerd. Verschuift derhalve tot na zomerreces.
 • T1 (Knalhutteweg): 60km bord Knalhutteweg is nog niet geplaatst. Wordt waarschijnlijk na zomer.
 • T2 (afvoerputten Vastertlanden): Bewonersverantwoordelijheid afvoerputten zal worden meegenomen in gezamenlijkoverleg met alle corporaties.

Besluit: aandachtspunt A1 wordt afgevoerd van de lijst. A3 verschuift tot na zomerreces. Toezeggingen T1 en T2 worden conform de opmerkingen de wethouder aangepast. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e.  Rondvraag

Er zijn geen rondvraagpunten ingediend.


•  Klik her voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

II  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a.  Project Voorzieningen Compagnie Zuid

Sprekers: E. Eerenberg (D’66); mw. M. Arends (GrL); S. Gabriël (CDA); A. Enklaar (VVD); M. Gloerich (SP); B. Sanders (BBE); W. v.d. Noordt (PvdA); wethouder Wallinga.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

Besluit: voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor raadsvergadering van 24 september, onder toezegging wethouder dat de stadsdeelcommissie binnen 1 week een korte notitie met de concrete doelstellingen van de Voorzieningencompagnie ontvangt. SP beslist op basis van notitie of zij raadsvoorstel als hamerstuk of als bespreekstuk in de raad willen hebben.

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a.  Terugblik op afgelopen jaar stadsdeelcommissie Zuid (discussie).

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz); W. v.d. Noordt (PvdA); B. Sanders (BBE); M. Gloerich (SP); A. Enklaar (VVD); S. Gabriël (CDA); M. Arends (GrL); E. Eerenberg (D’66); dhr. Jonker ( wijkraad Wesselerbrink ); dhr. Michon (DC Vastgoed); dhr. De Jong (bewoner), dhr. Borgmeyer (vereniging Huurdersbelangen Stroinkslanden).

 • Terugblik op en discussie over werkwijze en functioneren van deze raadscommissie: zoals bijv. agendering en inhoud van onderwerpen, discussievormen, vergaderen op locatie etc. Aanwezigen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de discussie.
 • In discussie worden o.a. de volgende punten aangekaart:

  • publiek en wijk worden niet genoeg bij stadsdeelcommissievergaderingen betrokken.
  • doorvertaling op stadsdeel- en wijkniveau van elementen uit Kadernota, Toekomstvisie en EnscheDeal is nodig.
  • thematische agenda-invulling in combinatie met vergaderen op locatie werkt.
  • commissie staat nu dichter bij de burger, maar nog niet dicht genoeg. En: staat burger wel dicht genoeg bij commissie?
  • agenda mag wisselende mix zijn, maar dan liever in en-en combinaties dan of-of.
  • voor aanwezig publiek verloopt vergadering te formeel en daardoor te afstandelijk. Meer laagdrempelig en meer ruimte voor interactie nodig.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

b.  Jaarplan Zuid: totstandkoming en omgang ermee door commissie (discussie).

Sprekers: M. Verhijde (sdm); mw. M. Kronenburg (PvdA); B. Sanders (BBE); weth. Wallinga; A. Enklaar (VVD); mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz); E. Eerenberg (D’66); dhr. Jonker ( wijkraad Wesselerbrink ).

 • Uitleg en discussie over het jaarplan-proces: o.a. de manier waarop het tot stand komt, de momenten waarop keuzes worden gemaakt en op basis waarvan dat gebeurt. Aansluitend discussie over hoe het jaarplan de commissie helpt of kan helpen bij het uitoefenen van zijn taak.
 • In discussie worden o.a. de volgende punten aangekaart:

  • cijfers, speerpunten en jaarplan sluiten niet altijd op elkaar aan: waarom worden bepaalde keuzes gemaakt?
  • vertaling Kadernota, Toekomstvisie en EnscheDeal kan ook via jaarplan (maar ook: bijv. invoering WMO).
  • Meer politieke scherpte nodig, bijv. door vanuit volksvertegenwoordigende rol discussies aan te gaan en kaders te stellen over gewenste maatschappelijk effecten van het jaarplan.
  • Jaarplan niet gebruiken als instrument voor verantwoordingscultuur, wél ter marginale toetsing (o.a. aan stedelijke kaders en beleid) en procesbeoordeling
 • Voorzitter geeft aan het jaarplan 2008 in voorbereidende zin in het vroege najaar te willen bespreken in stadsdeelcommissie.
 • Voorzitter verzoekt commissie om (analoog aan bijdrage heren Bouwman en Eerenberg) hun mening en bevindingen t.a.v. de inhoudelijke agendapunten op papier te zetten en aan elkaar toe te sturen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

IV  SLUITING

Voorzitter sluit vergadering onder dankzegging aan de commissie en bezoekers en wenst een ieder een goede vakantie.

SLUITING: 22:02 uur