Locatie: kantine korfbalvereniging DOS-WK, Geessinkweg 140/140A

Voorzitter:

B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, W. van der Noordt; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: B.P. Veldkamp. D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Sdm Zuid).

Afwezig

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg; VVD: H.A. Nijhuis.

 

I OPENING

a) Mededelingen

 • Mw. Kronenburg heeft zich afmeld.

b) Vaststellen agenda

 • M. Verhijde (sdm): concept-jaarplan 2007 wordt nog nagestuurd in voorbereiding op de bespreking in de commissie op 30 januari 2007.

Besluit: agenda vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 31 oktober 2006

 • Dhr. Veldkamp (CU) vraagt naar stand van zaken rondom buurtkamers. Wethouder Wallinga antwoordt dat voortbestaan buurtkamers voor 2007 gegarandeerd is. Financieringswijze is nog niet zeker, maar college stelt zich garant voor 2007. Voor de periode na 2007 is een extern subsidieverzoek ingediend.
 • Mw. Arends (GrL) vraagt of het leefstijlenonderzoek nog in het randprogramma van de stedelijke commissie komt. Secretaris antwoordt dat dit begin 2007 het geval zal zijn.

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • n.a.v. punt A3: Wethouder Wallinga geeft n.a.v. vraag van dhr. Bouwman (PvdA) aan dat het PvE 2007 van Alifa stadsbreed is, maar inzoomt per stadsdeel. Wethouder zegt toe dat offerte Alifa voor dit deel ingezien mag worden door commissie. Voorzitter laat op aandachtspuntenlijst zetten dat over een half jaar stand van zaken gegeven kan worden.

Besluit: aandachtspunten A1, A2, A3, A4 en toezeggingen T1, T2 en T3 worden afgevoerd van de lijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

 • Dhr. G. Kirchjunger (namens Herstructureringscommissie Wesselerbrink-noord): achteruitgang hobbykamerwoningen i.v.m. afvalcontainers.
 • S. Gabriël (CDA): plaatsing afvalcontainers Wesselerbrink.

Commissie pleit voor aanleg achteruitgang in verband met o.a. gemak, stankoverlast, veiligheid. Het CDA vraagt naar de mogelijkheid van ondergrondse opslagcontainers. Groen Links pleit voor compenseren van het groenverlies indien achteruitgangen worden gemaakt. Wethouder Wallinga geeft aan dat achteruitgangen worden toegestaan waar mogelijk en wenselijk. Bij doorgaande wegen niet i.v.m. groene uitstraling van de wijk. In geval van Unieke Brink wordt nu gedacht aan een muurtje aan voorzijde woningen waar containers kunnen worden geplaatst. Ondergrondse opslag is geen optie i.v.m. kosten. Wethouder wil wel meer aandacht voor communicatie met bewoners over de inrichting van de openbare ruimte.

 • S. Gabriël (CDA): ongewenst vrachtverkeer in zuidwijken.

Wethouder Wallinga geeft aan dat er meerdere oplossingen zijn: a) hinderen/ontmoedigen van vrachtverkeer door bebording etc. (biedt in Duitsland goede resultaten); b) afspraken maken met Rijkswaterstaat over de routering op routeplanners; c) als gemeente zelf de technische ondergrond aanleveren voor routeplanners (model Almere). De wethouder zegt toe met wethouder Goudt te overleggen om eerst in stadsdeel Zuid te beginnen met het ontmoedigingsbeleid via bebording. Overleg met Rijkswaterstaat is gaande.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

 

a) Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Helmerhoek 2006

 • Dhr. v.d. Noordt vindt dat de uitzonderingen voor het niet mogen kappen van bomen min of meer een vrijbrief betekenen voor het kappen van alle eiken.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat kappen niet altijd groenverlies betekent; er bestaat een zelfopgelegde herplantplicht bij kappen op grotere schaal en bij kappen i.v.m. ziekte. Soms krijgen bomen een herbestemming i.p.v. dat ze gekapt worden

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

b) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stroinkslanden 2006

 • Dhr. Bouwman is blij dat het college van b en w – op advies van de Natuur- en MilieuRaad Enschede – het belang van bomen heeft opgenomen in het bestemmingsplan.

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III STUKKEN TER KENNISNEMING

 

Brief Bewonerscommissie Poort van Eikendaal inzake verkeerssituatie Burg. Van Veenlaan / Broekheurnerondweg.

 • Voorzitter stelt voor dit onderwerp te laten bespreken in stedelijke commissie.
 • Dhr. Enklaar doet de suggestie in het randprogramma van de stedelijke commissie dit verkeersknelpunt en andere verkeersknelpunten met verkeerswethouder Goudt te bespreken.

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: wordt in breder verband door dhr. Enklaar aangemeld voor randprogramma stedelijke commissie.

 

IV INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a) Sportboulevard Enschede

 • Dhr. Mosman licht initiatief Sportboulevard Enschede toe: samenwerkingsverband tussen 13 sportverenigingen, 6 basisscholen, 1 sport- en gezondheidscentrum. Doel = bundeling van krachten, meer samenwerking en delen van kennis. Omnisport en “vraaggestuurd sportaanbod”: breed sportaanbod met combinaties met andere (sociale) voorzieningen. Uitgangspunt: eigen beleid kunnen voeren onder gemeenschappelijke vlag.
 • Sportboulevard Enschede is ingediend bij NOC/NSF i.k.v. proeftuin-project voor vernieuwend sportaanbod. Gaat om toewijzing bedrag van circa 200.00 euro per jaar van 2008 tot 2011 per proeftuin. Voor jaarwisseling bekend of Sportboulevard één van de 12 proeftuinen wordt. Sportboulevard met nadruk niet opgezet t.b.v. proeftuinproject NOC/NSF; laatste geeft Sportboulevard echter wel potentiële “droomstart”. Na 2011 moet financiële zelfredzaamheid verzekerd zijn door uitgekiend sponsorbeleid, bedrijfsleven en deelnemers.
 • Commissie reageert overwegend erg positief. Opzet Sportboulevard onderstreept belang en mogelijkheden van sport voor sociaal-maatschappelijke positieve neveneffecten. VVD, BBE en SP geven aan dat gemeente daarom na zou moeten denken over financiële steun. Hoge verwachting van maatschappelijke impuls voor Zuid. Kritische noten betreffen garantie betaalbaarheid (laagdrempeligheid) en financiële zelfredzaamheid na 2011.
 • Wethouder Wallinga: sport kan nog aan belang winnen als politiek item en kan meer rol in de samenleving krijgen. Spreekt waardering uit voor gezonde ambitie van initiatiefnemers (“lat telkens iets hoger leggen”) en zal kijken naar zichtbaarheid Sportboulevard (bomen, accomodaties). Sportboulevard is aangemeld bij commissie dagindeling van ministerie Sociale zaken als voorbeeld voor vormgeving optimale inzet ruimte. Commissie beoordeelt in 2007. Tip: voor sponsorbeleid kijken naar voorbeeld van Van Harte Resto’s (www.vanharterekentopu.nl ).

•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Stadsrandzone Zuid

 • Dhr. Rip licht uitgangspunten en ideeën inrichting toe (= uitwerking bestemmingsplan Brunink): aantrekkelijke natuurzone die ruimte biedt aan meer gebruikfuncties zonder karakteristiek Twents landschap aan te tasten (speelgelegenheden, nieuwe beek toevoegen). Zal onderdeel uitmaken van “rondje buitengebied”. Bereikbaar en beleefbaar maken van het gebied voor natuur en recreatie (padenstructuur, aanliggende wijken aansluiten). Planning: definitief ontwerp = eind december 2006; bestemmingsplanprocedure = voorjaar 2007; start werkzaamheden = juli 2007; afronding = eind 2007.

 • Meerdere fracties vragen naar de interpretatie van de stadsrandzone. Is dit een natuurlijke scheiding tussen stad en buitengebied of een groene invulling van de rode contouren?

 • VVD vindt dat plan oude vermoedens bevestigt: van uitgangspunt ‘te gast in het landschap’ komt iets terecht door te hoge bebouwingsdichtheid. Het is een villawijk geworden met groencompensatie én infrastructurele doorsnijdingen.

 • Mw. Arends vraagt of het rondje buitengebied toegankelijker wordt gemaakt vanuit de wijken door aanpassingen infrastructuur en of en hoe allochtonen actiever bij het buitengebied worden betrokken.  

 • Wethouder Wallinga: toegankelijk maken stadsrand is onderdeel coalitieakkoord. Dit plan is daarop waardevolle aanvulling. Er is 300.000 euro beschikbaar om multicultureel gebruik te stimuleren. Daarnaast wordt via afd. Natuureducatie project ‘natuurbelevingspaden’ aangeboden aan scholen. Wethouder geeft aan dat vraag rondom ‘groene invulling van rode contouren’ beter schriftelijk kan worden gesteld door complexiteit.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Aanwijzing zuid-wijk Buurt in Actie 2007

 • Commissie vraagt toelichting op procedure aanwijzing BiA-gebied en naar doelgroep BiA. Vraagt zich af waarom gekozen is voor Het Lang en hoe het zit met de doorlooptijd van het project per wijk. Gevraagd wordt tot slot naar de evaluatie van Buurt in actie: komt daarin specifieke projecten voor jongeren en wat heeft BiA opgeleverd?
 • Stadsdeelmanager Verhijde licht toe dat stadsdeelmanagement een keuze voordraagt en dat commissie beslist. Motivatie keuze voor Het Lang: hangt samen met project Unieke Brink. Door beide gelijktijdig te doen maak je een dubbelslag: de participatiegraad in beide delen stijgt (is nu laag), de sociale structuur wordt versterkt én je voorkomt een tweedeling in hetzelfde gebied (ene deel wel aandacht, andere deel blijft achter).
 • Doel BiA is vergroten van de sociale cohesie, waarbij het met name gaat om niet-actieve bewoners actief te krijgen en gaat om meer actie van al actieve bewoners.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat BiA als carrousel te werk gaat; elk jaar andere buurt per stadsdeel. Projecten kunnen doorlopen in tijd ter afronding. Echter, bedoeling is niet te lang blijven ondersteunen, omdat anders afhankelijkheid van gemeente wordt gekweekt, terwijl buurt op eigen benen moet kunnen staan. Dus: korte impuls, dan bewoners aan zet. In evaluatie ligt wel extra accent op de jeugd, maar er komt géén apart jeugdproject binnen BiA.

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: commissie gaat akkoord met de aanwijzing van Het Lang als Buurt in Actie-gebied-Zuid voor 2007.

 

d) Noaberschap in Actie’

 • Stadsdeelmanager Verhijde licht toe dat dit een initiatief is vanuit de adviesgroep participatie, met als doel mensen die actief met woon-/leefomgeving bezig zijn, met elkaar in contact te brengen om kennisuitwisseling, samenwerking en participatie te bevorderen. Wordt in januari 2007 georganiseerd i.s.m. Alifa.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Vooruitblik op Jaarplan Zuid 2007

 • Stadsdeelmanager Verhijde geeft basis Jaarplan 2007 aan (delen van kennis, samenwerking, participatie) a.d.h.v. enkele voorbeelden. Waaronder: Unieke Brink, participatie door jongeren, Sportboulevard, projecten uit Cultuurstraat Wesselerbrink, Voorzieningencompagnie (komt terug in stadsdeelcommissie) en Stroinkslanden 2015 (komt eveneens terug in stadsdeelcommissie).

•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22:40 uur