Voorzitter:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman; mw. M.E.J.H. Kronenburg; CDA: S. Gabriël; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: W. Tekkelenburg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: M. Verhijde (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: mw. H.A. Nijhuis; GroenLinks: mw. M.J. Arends; D66: E. Eerenberg.

Locatie:

Wijkcentrum Stroinkslanden, Het Stroink 64 te Enschede

 

I  OPENING

a. Mededelingen

Voorzitter:

 • Vraagt naar behoefte bespreking ingekomen stuk ‘schouw Wesselerbrinkpark’. Commissie constateert dat het overzicht gedateerd is en verzoekt om geactualiseerd overzicht. Tevens vraagt commissie of pad voor hulpverlening wel of niet komt in park. Wethouder zegt toe in voorjaar actueel overzicht toestand Wesselerbrinkpark aan commissie te sturen. Wethouder zegt toe commissie schriftelijk te informeren over uitkomst overleg met hulpdiensten.
 • Het onderwerp ‘wijziging 61 bestemmingplan Buitengebied’ (woningbouw grensgebied Enschede-Haaksbergen) blijft alsnog onder behandeling en de stadsdeelcommissie West. De stadsdeelcommissie Zuid worden expliciet uitgenodigd zodra dit onderwerp opnieuw in de stadsdeelcommissie West wordt besproken, naar verwachting op dinsdag 4 december.
 • 1 nov is mini-conferentie over sociale kaart Stroinkslanden. Mw. Volbers licht toe dat deze conferentie alleen met de professionals was om te praten over de kwalitatieve interpretatie van de sociale kaart Stroinkslanden.

Wethouder:

 • Project ‘Unieke Brink’ is dubbel genomineerd: eerst voor ‘Parels van Integratie’ (van VROM-Kennisnet Integratie KIEM, www.nicis.nl ) en nu ook voor een ‘In Axis’-prijs (commissie Innovatie Openbaar Bestuur, www.inaxis.nl )
 • In De Posten is onlangs een kunstexpositie geopend ‘Kunst investeren in Kwaliteit’. Publiek toegankelijk, dus iedereen welkom.
 • Introduceert Bas Morsink als tijdelijk Manager Openbare Ruimte Zuid en nieuwe projectmedewerker Ilse ten Broeke.

b. Vaststellen agenda

Besluit: agenda ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 25 september 2007

Besluit: besluitenlijst vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A1 (afvaloverlast): Is al veel van opgepakt in intensivering van lopend beleid. Commissie akkoord met voorstel om situatie komend voorjaar opnieuw te bekijken. Als situatie er aanleiding toe geeft, dan schrappen van aandachtspuntenlijst.
 • A2 (wijkorganen): Wethouder heeft met ACWO (verzamelde wijkorganen) de nieuwe verordening voorbesproken. Staan positief t/o verordening. Zal in college worden besproken. Wethouder informeert de commissie per email.

Besluit: T2, T4, T5 en T6 worden van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

Sprekers: B. Sanders (BBE), wethouder Wallinga

Er zijn géén rondvragen ingediend.

Dhr. Sanders vraagt naar de stand van zaken onderhoud Assinklanden zoals in vorige vergadering ter sprake gekomen, n.a.v. zijn toen ingediende vraag.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Presentatie Bewonersteam Stroinkslanden.

Sprekers: mw. Carma Woltjer (BewonersTeam Stroinkslanden - BTS); mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Mw. Woltjer stelt BTS voor: bestaat nu uit 9 personen ; krijgen begeleiding van Wim Kuut (stadsdeelmanagement) ; hebben website geopend: www.stroinkslanden.info ; organiseren naar verwachting begin volgend jaar 1e openbare vergadering ; zijn in overleg met gemeente over status als wijkraad.
 • Voorzitter zegt toe dat BTS voortaan standaard wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de sdcie zuid.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand onderwerp

 

b. Terugkoppeling commissiebespreking 24/10 hoofdlijnen jaarplan 2008

Sprekers: M. Verhijde (stadsdeelmanager); B. Sanders (BBE); wethouder Wallinga; mw. M. Kronenburg (PvdA); A. Enklaar (VVD); mw. Boes-Schoonderbeek (vz)

 • Voorzitter en dhr. Verhijde geven de 2 hoofdvragen van de bespreking aan: ‘hoe kan de commissie richting geven aan proces en inhoud van het Jaarplan?’ en ‘hoe ziet het ideaalplaatje voor het Jaarplan eruit als je de 3 strategische opgaven van de gemeente ernaast legt?’.
 • Wethouder constateert een toenemend belang van stadsdeelgewijs werken, zie bijvoorbeeld Wmo, Wijkwelzijn, strategische opgaven (met name Ons Enschede). Plaatst kanttekening: hooggespannen verwachtingen t.a.v. stadsdeelgewijs werken. Daarnaast de vraag hoe je het steeds vaker “landen” van stedelijk beleid op stadsdeelniveau moet managen.
 • Dhr. Verhijde geeft aan dat wijkraden niet meer op basis van een conceptplan zijn gevraagd om advies en inbreng, maar al op voorhand. Echter: Wijkontwikkelingsplannen en andere geldende afspraken blijven staan.
 • Commissie wordt opgeroepen eventuele aanvullende input voor het Jaarplan spoedig door te geven. Alle gegeven input wordt door secretaris aan commissie verspreid ter overzicht. Het Jaarplan zuid 2008 wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 29 januari.
 • Commissie akkoord met voorstel voorzitter om vóór vergadering van 29 januari een kooksessie te organiseren waarbij o.a. wijkraden, politie, BTS, stadsdeel en commissie zijn uitgenodigd.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

c. Stroinkslanden 2015: informatie over alle 8 gekozen projecten (o.a. in aanwezigheid De Woonplaats).

Sprekers: Mw. W. Haverkamp (ontwikkelingsmanager Zuid gemeente Enschede); mw. A. ten Wolde (De Woonplaats); mw. G. Boelhouwer (BTS); B. Morsink (stadsdeelbeheer); A. Enklaar (VVD); W. Tekkelenburg (CU); S. Gabriël (CDA); M. Gloerich (SP); B. Sanders (BBE); M. Kronenburg (PvdA); wethouder Wallinga; mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Mw. Haverkamp en mw. Ten Wolde lichten 8 projecten toe: Sociale samenhang en betrokkenheid / Sociaal-economisch perspectief / Hart van Stroinkslanden Zuid: de Brede School, inclusief Wijkcentrum / Jongeren: sport en vrije tijd / Structuurplan voor fysieke en groenstructuur / Buurtidentiteit ontwikkelen / Zorgvoorzieningen en winkelcentrum / Breder (kwalitatief) woningaanbod ontwikkelen. Participatie is uitgangspunt bij alle deelprojecten. Nu nog veel mogelijk in programma’s. Stuurgroep zal binnenkort vaststellen en dan via B en W aan raad voorleggen. De Woonplaats komt in december met een voorstel over de herinvulling nieuwbouw ‘Hart van Stroinkslanden’; gaan daarbij uit van ontmoetingsfunctie van 8 tot 22 uur.
 • Commissie stelt algemeen dat de voorgestelde inrichting van de stadsrand en de verzachting van de overgang van stad naar buitengebied te intensief is ingezet en gevaar draagt dat buitengebied verommelt en haar waarde als buitengebied verliest. Commissie benadrukt algemeen noodzaak om door te zetten met nieuwbouw wijkcentrum, eventueel in combinatie met Kennisspinnerij, Brede School, schoolopvang, etc. Andere aandachtspunten zijn o.a. activering van ‘categorie 4 mensen’, winkelcentrum Stroinkslanden, koppeling wijkeconomie en hobbykamerwoningen, bevorderen link jeugd – sportcomplex Geessinkweg (Sportboulevard). BTS vraagt naar concrete datum start nieuwbouw wijkcentrum en naar uitruil openbaar groen tussen De Woonplaats en gemeente (i.v.m. onderhoud).
 • Wethouder geeft aan dat hij de stadsgrens wel open wil breken, maar door ‘groen in de wijk brengen’ en door ‘rood voor groen in te wisselen’. Wethouder benadrukt focus op realisering wijkcentrum, maar wil geen concrete startdatum toezeggen. Voor winkelcentrum en gezondsheidscentra zijn wel plannen (De Woonplaats) maar er is –nog– geen sprake van een nijpende situatie, noch van draagvlak bij betrokkenen. Wethouder zegt toe met Sportboulevard te overleggen over promotie Sport Zapp card in Stroinkslanden intensiever kan. Wethouder geeft aan dat er blijvende druk is om via activeringsprojecten op wijkniveau de categorie 4 mensen mee de ladder op te krijgen van de stijgingswijk Stroinkslanden.
 • Dhr. Morsink geeft aan dat uitruil openbaar groen nog dit jaar plaatsvindt. De Woonplaats en gemeente inventariseren samen opnieuw knelpunten. Bewoners kunnen meedenken over inrichting van de knelpuntgebieden.
 • Commissie akkoord met voorstel voortgang Stroinkslanden 2015 regelmatig terug te laten keren op agenda van de commissie.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendaonderwerp

 

d. Stadsdeelrapportage

Sprekers: D. Bouwman (PvdA); B. Sanders (BBE); M. Gloerich (SP); S. Gabriël (CDA); W. Tekkelenburg (CU); A. Enklaar (VVD); wethouder Wallinga; M. Verhijde (stadsdeelmanager).

 • Commissie spreekt algemeen haar teleurstelling uit dat stadsdeelrapportage (immers: gaat over 1e half jaar) zo laat is overhandigd. Commissie stelt met name vragen over nog niet voltooide en/of uitgevoerde projecten (wil niet pas in stadsdeelrapportage lezen over knelpunten), achterblijvende participatie, buurtkamers en huiselijk geweld.
 • Wethouder geeft aan dat hij liever ambitieuze plannen ziet waar je niet alles van verwezenlijkt dan dat er sprake is van een”underscore” van inzet. Wethouder geeft toe dat vaker rapporteren beter is om knelpunten vroegtijdig aan te geven en oplossingen te vinden. Wethouder geeft aan dat hij verbetering verwacht door beter te organiseren in de aanloopfase van projecten.
 • Dhr. Verhijde biedt excuses aan voor de late rapportage. Geeft aan dat deel van niet uitgevoerde projecten verbonden is met ziekte bij stadsdeelorganisatie. Achterblijvende participatie is ook gevolg van ‘geen behoefte aan participatie over beleid’ zoals uit overleg met adviesgroep participatie bleek. Dhr. Verhijde zegt toe cijfers over herstructurering Bijvank (o.a. hoeveel verhuizingen, gevolg woningen niet-sloop, sociale redenen van verhuizing) schriftelijk aan commissie toe te sturen.

 

III  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn géén raadsvoorstellen ter beoordeling.

 

IV  STUKKEN TER KENNISNAME

a. Resultaten na schouw 2006 Wesselerbrinkpark

Zie onder ‘mededelingen’.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendaonderwerpen

 

SLUITING:  22:30 UUR