Voorzitter:

Mw. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M. Kronenburg, D. Bouwman; CDA: S. Gabriël, VVD: mw. H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: mw. M. Nekkers (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt; VVD: A.H. Enklaar

Locatie:

Gebouw stadsdeelbeheer Zuid, De Reulver 100

 

•  Beluister deze vergadering

U kunt de vergadering ook per onderdeel beluisteren. Kijk hiervoor onderaan elk agendaonderdeel om doorgelinkt te worden naar het betreffende geluidsfragment.


Let op: wegens een technisch mankement is de geluidsopname van deze vergadering van aanzienlijk mindere kwaliteit dan u gewend bent. Onze excuses daarvoor.

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga

b. Vaststellen agenda

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz)

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 8 september 2009

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga

A6 (herstructurering Bijvank): wethouder Wallinga geeft aan dat 24 november haalbaar is.

Besluit: T41 (bewonersplan bijvank) en T43 (stadsdeelrapportage) worden van de lijst afgevoerd. Nieuwe toezeggingen uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

  • Dennis Bouwman (PvdA) – Vervolg vorstaanslag Buursestraat

Sprekers: D. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga.

Dhr. Bouwman licht toe dat zijn vragen zijn gesteld om herhaling van vorig jaar te voorkomen. Wethouder Wallinga geeft aan dat in oktober en begin november aan de Buursestraat (binnen en buiten bebouwde kom) onderhoud wordt gepleegd aan de verharding en dat de huidige schades dan worden hersteld. De wethouder verwacht dat dit voldoende is om de komende jaren weer gevrijwaard te zijn van vorst- en verkeersschade.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Bewonersplan Renovatie Bijvank

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank), dhr. Hogers (bewonerscommissie Bijvank), dhr. Schoemaker (projectmanager Domijn), mw. A. Futselaar (SP), D. Bouwman (PvdA), B. Sanders (BBE), B. Veldkamp (CU), E. Eerenberg (D66), mw. Arends (GrL), S. Gabriël (CDA), mw. A. Nijhuis (VVD).

  • Voorzitter mw. Boes-Schoonderbeek geeft vooraf aan dat het bewonersplan én het woonwensenonderzoek (volgende agendapunt) zijn geagendeerd om de stadsdeelcommissie in de gelegenheid te stellen zich goed te informeren op dit dossier, vooruitlopend op de aanstaande behandeling in de stadsdeelcommissie van het Sociaal Plan Bijvank (naar verwachting later dit jaar). Beide rapportages kunnen dan in de beraadslaging en overwegingen mee worden genomen.
  • Inspreker dhr. Visser vraagt zich af waarom de gemeenteraad alleen randvoorwaardleijk bezig zou moeten zijn en geen oordeel zou mogen hebben over de herstructurering Bijvank.
  • Dhr. Hogers geeft namens de bewonerscommissie toelichting op het bewonersplan (dat op een bewonersbijeenkomst op 26 oktober aan de bewoners wordt gepresenteerd) en doet een oproep aan de stadsdeelcommissie om de politieke invloed aan te wenden om de beleidskaders (met name die ten aanzien van de omgang met sociale woningbouw) te herzien.
  • Voorzitter mw. Boes-Schoonderbeek geeft aan dat de Woonvisie (gemeentelijk beleid) niet het domein is van de stadsdeelcommissie Zuid en dat de stadsdeelcommissie alleen kijkt in hoeverre er voldoende rekening is gehouden met de bewoners in de sociale paragraaf.
  • Dhr. Schoemaker van Domijn geeft kort aan welke overeenkomsten en verschillen er tussen de bewonerscommissie en Domijn bestaan. Verschillen liggen vooral op vlak bandbreedte sociale huur versus koop en ten aanzien van de vraag hoe je tot woondifferentiatie komt. Domijn streeft nog altijd naar bespreking sociaal plan in de stadsdeelcommissie van dinsdag 24 november.
  • Dhr. Hogers beantwoordt diverse vragen van de leden van de stadsdeelcommissie.

Opm.: bewonersplan is ook te vinden op www.bcbijvanknoord.nl


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Woonwensenonderzoek Bijvank (Woonbond)

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Profijt (Woonbond), mw. A. Nijhuis (VVD), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), E. Eerenberg (D66), B. Veldkamp (CU), B. Sanders (BBE), mw. M. Kronenburg (PvdA), mw. A. Futselaar (SP).

  • Dhr. Profijt geeft namens de Woonbond toelichting op respons en uitkomsten van het woonwensenonderzoek en beantwoordt daarna diverse vragen van de leden van de stadsdeelcommissie.
  • Dhr. Profijt zegt toe de vragenlijst na te leveren. Dhr. Profijt zegt tevens toe na te vragen of het mogelijk is om kruisverbanden te leggen. Als dat mogelijk is, zal hij deze naleveren aan de commissie.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter bespreking aangeboden aan de commissie.

IV STUKKEN TER KENNISNAME

Er zijn geen stukken ter kennisname aangeboden aan de commissie.

SLUITING: 22:45 uur