Voorzitter:

mw. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: T. Windmulder; CDA: F. Aktan; VVD: F. Uçar; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma en Stadspartij: U. Visser

Wethouder: A.J. LeLoux
Ambtelijk: M.M. Verhijde (Sdm) en E.P. Rouwette (verkeerskundige)

Afwezig (mk):

PvdA: I. Sümer; ChristenUnie: J. van der Graaf; VVD: R.F.Echtermeijer; GroenLinks: J. van der Zee; BBE: mw. Siegers-Last; D66: J. Kerkwijk en Fractie Ras: H. Ras

 

I  OPENING

1) Vaststellen agenda

Besluit:  de agenda is vastgesteld.

2) Mededelingen

Geen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1) Plannen toegangswegen Helmerhoek (Beekwoudehoek, Koppelboerhoek, Dubbelinckhoek)

Insprekers: dhr. Leferink (bewoner), dhr. Van Baaden (namens wijkraad Helmerhoek), dhr. Willekes (namens verkeerscommissie Beekwoudehoek), dhr. Van Tellingen (bewoner)

Sprekers: dhr. Rouwette (verkeerskundige), mw. Meijer-Ytsma (CU), F. Uçar (VVD), F. Aktan (CDA), U. Visser (Stadspartij), T. Windmulder (PvdA), M.M. Verhijde (Sdm), wethouder LeLoux


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe om voor de uitwerking van de plannen voor de toegangswegen Koppelboerhoek en Dubbelinckhoek in overleg te treden met de wijkraad Helmerhoek en omwonenden. De voortgang en de resultaten zullen worden teruggekoppeld in een volgende stadsdeelcommissievergadering.

 

2) Johan Cruyff Court (korte film)

Sprekers: M.M. Verhijde (Sdm), mw. Meijer-Ytsma (CU), wethouder LeLoux, F. Aktan (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder nodigt de commissieleden uit voor de officiële opening van het Johan Cruyff Court eind september in speeltuin Tuindorp en geeft aan de raadsleden tijdig op de hoogte te stellen van de exacte datum waarop deze opening plaatsvindt.

 

3) Kultuurstraat Wesselerbrink - stand van zaken

Inspreker: dhr. Leferink (bewoner)

Sprekers: M.M. Verhijde (Sdm), wethouder LeLoux, T. Windmulder (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Op verzoek van de commissieleden wordt voor de volgende vergadering de voortgang van de ontwikkelingen rond het Winkelcentrum Zuid geagendeerd.

 

4) Ambassadeurschap sociale projecten Zuidwijken – stand van zaken

Spreker: M.M. Verhijde (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Het stadsdeelmanagement zal de raadsleden nauwer betrekken bij de ontwikkelingen rond de projecten waarvoor zij ambassadeur zijn. De commissieleden ontvangen op korte termijn een nadere uitwerking van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ambassadeurschap.

 

III  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Spreker: wethouder LeLoux


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder licht de commissieleden in over de stand van zaken m.b.t. voortgang van de gesprekken met de Kyriakoskerk en geeft aan dat het initiatief voor een eventueel vervolggesprek bij het kerkbestuur ligt.

 

IV  VERSLAG EN TOEZEGGINGEN

1) Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 21-06-2005

Besluit:  de besluitenlijst is vastgesteld.

2) Overzicht / afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 21-06-2005

Besluit:  de punten 1, 3 en 5 worden geschrapt van de toezeggingenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  AANDACHTSPUNTENLIJST

Geen opmerkingen.

 

V  SLUITING

21.48 uur.