Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J. Sundaram, mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: J. Kort; SP: mw. J.E.L. Futselaar; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; Enschede Solidair: wethouder: W.E. Wallinga, mw. M. Nekkers (stadsdeelmanager)

Afwezig:

D. Bouwman (PvdA); J.J. Hermans (Enschede Solidair)

Locatie:

Helmertheater, Broekheurnering 1050 te Enschede

 

 

 

I OPENING (18:07 uur)

 

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), weth. Wallinga, mw. Nekkers, dhr. Van er Vloet (VVD)

 • Mw. Nekkers meldt dat de wijkraden het voorstel ondersteunen om per wijk 1 buurt aan te wijzen voor Buurt in Actie.
 • Wethouder Wallinga meldt dat het college heeft besloten om de locatie Vlierstraat in procedure te brengen voor de aanwijzing als opvanglocatie voor dak- en thuislozen. Dezelfde procedure zal worden gevolgd als bij de locatie Zenderenbrink.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD)

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 21 september 2010

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, mw. Nekkers, dhr. Hanna (PvdA)

Besluit: punten 50, 53, 54 en 55 worden afgevoerd van de lijst. Nieuwe punten uit deze vergadering worden toegevoegd.

e. Rondvraag

Er zijn geen vragen ingediend.

f. Vraag het de commissie

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD) dhr. Kort (GrL), dhr. Nipperus (centraal directeur Wesselerbrinkscholen), mw. Grooten (D66), dhr. Le Loux (BBE), wethouder Wallinga, dhr. Veldkamp (CU), mw. Futselaar (SP), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Ilgün (CDA)

 • Dhr. Van der Vloet wil n.a.v. de commissie duurzaamheid van Zuid het groenste stadsdeel van Enschede maken. Voorzitter zegt op voorstel van dhr. Kort (GrL) toe een overzicht op te stellen van wat er al is, zodat de commissie eventueel voorafgaand aan een volgende stadsdeelcommissie hier informeeel over kan overleggen.
 • Dhr. Nipperus vraagt naar de achtergrond van verschillende cijfers inzake kosten renovatie danwel nieuwbouw gymzalen. Wethouder Wallinga onderschrijft dan een dubbele gymzaal aan het Leunenberg meerwaarde heeft, maar financieel-economisch is het niet haalbaar. De gymzaal staat niet op de lijst van onderwijshuisvesting. De commissie vraagt naar eerdere gedane toezeggingen. Dhr. Le Loux betwijfelt of in de oorspronkelijke plannen ook een koppeling werd gemaakt tussen winkelcentrum Zuid en gymzalen. Wethouder Wallinga zegt toe: een historisch overzicht te sturen, bij DC Vastgoed te bekijken of de gymzaal alsnog kan worden overgenomen en zal wethouder Hatenboer te vragen te overleggen met Consent.

Besluit: commissie besluit onderwerp gymzaal Leunenberg terug te laten keren in de stedelijke commissie bij vervolgbehandeling onderwijslocaties.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten.

 

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Verkeersknelpunt Broekheurnering

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Prijs (bewoner Mariëndaal), mw. Nekkers (stadsdeelmanager), dhr. Van Aken (verkeersdeskundige gemeente); dhr. Le Loux (BBE), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), dhr. Hanna (PvdA), wethouder Wallinga, dhr. Veldkamp (CU), mw. Futselaar (SP), dhr. Kort (GrL), dhr. Ilgün (CDA)

 • Na vertonen van beeldreportage en mondelinge presentatie verkeersdeskundige dhr. Van Aken geeft de commissie aan weinig nieuws te hebben gehoord.
 • Commissie wilde oplossing tussen 80.000 en rotonde in en die ligt er nu niet. Wethouder Wallinga geeft aan dat ook de scholen dit kruispunt lastig vinden.
 • Uiteindelijk wordt voorgesteld zogenaamde komgrensmaatregelen te nemen en na het eerste kwartaal 2011 te zien of deze maatregelen hebben geholpen. Mw. Nekkers zal navragen of er in dat kwartaal meer controle plaats kan vinden. Vorstschade wordt voorlopig niet verholpen om zo de rijsnelheid te beperken.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

b. ‘Wijkvoorziening Stroinkslanden: geen huis maar een thuis’

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Boekhout (bewoner), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Le Loux (BBE), mw. Grooten (D66), mw. Camerik (De Woonplaats), dhr. Van der Beld (De Woonplaats), mw. Futselaar (SP), mw. Oude Nijhuis (Alifa), dhr. Kort (GrL).

 • Beeldreportage toont hoe De Woonplaats het nieuwe wijkvoorzieningencentrum een broedplaats van activiteiten van en voor bewoners wil maken. Commissie stelt diverse vragen, met name over activiteiten voor en betrokkenheid van jeugd en het soort activiteiten en organisaties dat de nieuwe wijkvoorziening gaat betrekken.
 • Mw. Camerik geeft aan dat het streven is is om bij de opening in juni/juli 2011 al een goede vulling van het gebouw en activiteiten te hebben. Kinderopvang en Alifa zijn nu nog enige zekere factoren. Nu wordt gekeken naar mogelijkheden van een bibliotheek; niet in traditionele zin, maar bijvoorbeeld thema- of projectgericht in combi met een digitale bibliotheek en boeken uit de wijk.
 • Mw. Oude Nijhuis geeft aan dat het Alifa aanbod voor Stroinkslanden gelijk zal blijven, aangevuld met een aanbod in kader van werk en inkomen. Opzet wordt anders dan in Magneetje.
 • Dhr. Van den Beld geeft aan dat er zeker jeugdactiviteiten komen, maar geen jeugdhonk. Gaat meer om bewegen, sporten, gamen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

a. Vaststellen Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidoost Lefertweg 97’ (stuknr. 14776)

Sprekers: dhr Eerenberg (vz)

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 13 december 2010.

b. Vaststellen Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidoost Weustinkweg 14’ (stuknr. 14777)

Sprekers: dhr Eerenberg (vz)

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 13 december 2010.

c. Vaststellen Bestemmingsplan ‘Wesselerbrink herziening 2’ (stuknr. 14821)

Sprekers: dhr Eerenberg (vz)

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 13 december 2010.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

EINDE: 19:43 uur