Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: T. Windmulder; CDA: F. Aktan, B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Ucar; GroenLinks: J. van der Zee; ChristenUnie: H. Meijer-Ytsma; Stadspartij:

U. Visser; fractie Ras: H. Ras; wethouder: A.J. LeLoux; ambtelijk: M.M. Verhijde (Sdm), A.J.M. Oude Vrielink (Sdm)

Afwezig (mk):

D66: J. Kerkwijk; PvdA: I. Sumer

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: de agendapunten ‘Wesselerbrinkpark’ en ‘Terugblik 4 jaar Stadsdeelcommissie Zuid ’ worden toegevoegd aan de agenda.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 21 december 2005

Besluit: vastgesteld

c. Aandachtspunten en toezeggingenljist

Geen opmerkingen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Vragen en mededelingen


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder doet mededelingen inzake het faillissement van de Koperen Koekepan en het vertrek van de beheerster van kinderboerderij De Wesseler. Verder kondigt hij aan dat woningcorporatie Domijn in de volgende vergadering een toelichting zal geven over de stand van zaken van de herstructurering in Wesselerbrink en het gezondheidscentrum.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter beoordeling ingediend.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Wesselerbrinkpark

Inspreker: mw. Lenselink (namens bewonerscommissie Stokkumbrink en omgeving)
Sprekers: H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie), T. Windmulder (PvdA), U. Visser (Stadspartij), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), F. Ucar (VVD), wethouder LeLoux, dhr. Elders (politie afdelingschef Zuid & West Enschede)


•  Klik hier voor alle sprekers

De veiligheid in het Wesselerbrinkpark is een blijvend speerpunt in politie-projecten. Dhr. Elders roept omwonenden op om vooral meldingen te blijven maken wanneer er zich incidenten voordoen in het park. De wethouder geeft aan te zullen onderzoeken wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van barbecuen in openbare parken en koppelt dit terug aan de commissie. Hij plaatst hierbij de kanttekening dat het Wesselerbrinkpark voor een deel tot de stadsrandzone behoort, waardoor er ook andere richtlijnen van toepassing zijn. De wethouder steunt de suggestie van de commissie dat omwonenden in het kader van Buurt-in-Actie ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in het Wesselerbrinkpark. De commissie is voornemens om aan het begin van de nieuwe raadsperiode een wijkschouw in het park te organiseren en het onderwerp in een volgende vergadering opnieuw op de agenda te zetten.

 

b. Seniorenproof Wesselerbrink

Toelichting: dhr. Feijer (namens de Noabergroep)
Sprekers: J. van der Zee (GroenLinks), H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), F. Ucar (VVD), T. Windmulder (PvdA), H. Ras (Ras), U. Visser (Stadspartij), wethouder LeLoux, M.M. Verhijde (Sdm), A.J.M. Oude Vrielink (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie neemt met belangstelling kennis van het rapport en complimenteert in het bijzonder Annette Oude Vrielink (Sdm) voor haar bijdrage in het project.

 

c. (concept) Jaarplan Stadsdeel Zuid 2006

Toelichting: M.M. Verhijde (Sdm)
Sprekers: F. Ucar (VVD), T. Windmulder (PvdA), H. Ras (Ras), U. Visser (Stadspartij), H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), wethouder LeLoux, mw. Flore (coördinator wijkplatforms Zuid wijken)


•  Klik hier voor alle sprekers

Stadsdeelmanager Mark Verhijde geeft aan dat de unieke werkwijze, zoals deze in stadsdeel Zuid wordt toegepast, is gericht op de kwaliteiten en de kracht van de bewoners. De drie pijlers van het Kultuurstraat-concept verwoorden deze werkwijze en zijn leidend voor de verdere invulling van het jaarplan. De commissie neemt met algehele instemming kennis van het concept plan. De opmerkingen van de commissie worden verwerkt in een definitieve versie. Hierin zal o.a. meer nadruk worden gelegd op de herstructurering van Stroinkslanden Zuid en de inzet van het Kultuurstraat-concept in deze context. De wethouder zegt toe te zullen bekijken in hoeverre monitoring van de projecten mogelijk is. Het definitieve jaarplan zal in de volgende vergadering ter besluitvorming worden voorgelegd aan de ‘nieuwe’ stadsdeelcommissie. Het project Kultuurstraat Stroinkslanden wordt geagendeerd voor een volgende vergadering.

 

d. Terugblik 4 jaar Stadsdeelcommissie Zuid

Sprekers: B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), T. Windmulder (PvdA), U. Visser (Stadspartij), wethouder LeLoux, dhr. Niemeijer (wijkraad Wesselerbrink), dhr. Elders (politie), mw. Flore (S.W.Z.), J. van der Graaf (vz.)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

Geen

 

V SLUITING

 

SLUITING: 22.10 uur