Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

mw. S.Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: T. Windmulder, I. Sümer; CDA: mw Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Uçar; Stadspartij: H. Ras; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: J. Kerkwijk,
BBE: mw. Siegers-Last

Wethouder: A.J. Le Loux
Ambtelijk: M. Verhijde (SDM), mw. Oude Vrielink (projectmedewerker stadsdelen), W. Kuut (medewerker Stadsdeelmanagement), mw. H. Flore (Platform Brede School)

Wijkagent: H. Jacobs

Afwezig:

(mk): CDA: F. Aktan; VVD: R. Echtermeijer

Afwezig (zk): GL: J. van der Zee

 

I  OPENING

VASTSTELLEN AGENDA

Geluidsopnamen
De voorzitter meldt dat de vergadering wordt opgenomen en dat er een besluitenlijst wordt gemaakt in plaats van een verslag. De vergadering kan nageluisterd worden via www.enschede.nl (Politiek en bestuur/Multimedia). Tevens dat de afspraak is gemaakt dat, indien er geluids- of beeldopnamen worden gemaakt door derden, dit van te voren bij de voorzitter moet worden gemeld. Van deze vergadering worden door dhr. Krone (lid wijkraad Wesselerbrink en videoteam) ook beeldopnames gemaakt.


•  Klik hier voor alle sprekers

MEDEDELINGEN

Projectenoverzicht Buurt in Actie
Dhr. Uçar vraagt of hij vragen mag stellen over het koppelen van data aan de projecten. Dat komt aan de orde bij agendapunt II 2.

Zuidweefsel
Mw. Boes vraagt naar de stand van zaken betreffende project Zuidweefsel. Dhr. Kuut zal daar in de vergadering over vertellen. Svz wordt aan het verslag toegevoegd.

illegale woning Broekheurnerweg (Haaksbergen)
Er is een memo van de wethouder over een illegale woning aan de Broekheurnerring, in welke commissie wordt het besproken? Het valt onder stadsdeel Zuid, wordt geagendeerd ter bespreking voor de volgende vergadering.

Actiepunt: snelheid Groot Bruninkstraat
Wethouder Le Loux licht afhandeling van het actiepunt toe. Er is een snelheidscontrole gehouden op de Groot Bruninkstraat. Er is 400 X gecontroleerd waarbij 2 snelheidsovertredingen zijn geconstateerd. Het blijkt dus niet correct dat er veel te hard wordt gereden. Actiepunt is hiermee afgehandeld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. JAARPLAN 2005, DEFINITIEVE VERSIE

Sprekers:F. Uçar, T. Windmulder, M. Verhijde, A. Le Loux

M. Verhijde geeft aan dat de stadsdeelmanagers hebben afgesproken minimaal 2 x per jaar door middel van een STARAP de voortgang van de jaarplannen te rapporteren, de 1e rapportage komt na de zomer. A. Le Loux meldt dat inhoudelijke bespreking van de herstructurering Wesselerbrink in de volgende vergadering geagendeerd zou kunen worden, waarbij Domijn dan een presentatie zou kunnen geven van de plannen. Dhr. Windmulder vindt dat ook andere betrokkenen daarvoor moeten worden uitgenodigd. De voorzitter zal daar aandacht aan geven. Met het jaarplan kan nu aan de slag worden gegaan, per half jaar zal een evaluatie als handvat dienen. De data in het plan worden daarbij als uitgangspunt gehanteerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

2. KEUZE BUURT IN ACTIE 2005 - WIJK STROINKSLANDEN ZUID

Sprekers: mw. Boes, mw. Meijer-Ytsma, T. Windmulder, H. Ras, F. Uçar, J. Kerkwijk, mw. Siegers-Last, M. Verhijde, W. Kuut, A. Le Loux, H. Jacobs (wijkagent).

Dhr. Kuut geeft een toelichting over het projectenoverzicht van de Buurt in actie- wijk 2005, Stroinkslanden Zuid. Eind maart zal een verslag van de projecten worden verstrekt. De commissie is zeer te spreken over de keuze en de projecten maar wil weten hoe dit  bekend wordt bij alle bewoners van Stroinkslanden. Ook wordt gewezen op de oversteekplaats bij de Knalhutteweg. De commissie vindt dat deze echt gerealiseerd moet worden op korte termijn. Dhr. Uçar vraagt wanneer bewoners duidelijkheid hebben over wanneer iets gerealiseerd is. Wethouder Le Loux zegt toe de problematiek rond de oversteekplaats op te nemen met wethouder Goudt omdat het onderdeel uitmaakt van een stadsbrede verkeersproblematiek; Hij zal bespreken met de scholen hoe groot de problematiek is. Dat de oversteekplaats bij de Knalhutteweg bovenaan de lijst moet staan is duidelijk. Mw. Boelhouwer (inspreker) beaamt dat de situatie ook al onveilig was toen ze nog als oversteekmoeder fungeerde. Betreffende duidelijkheid naar bewoners ten aanzien van realisatie: de commissie krijgt een overzicht van realisatie en stand van zaken; concrete data noemen kan niet altijd omdat termijnen afhankelijk zijn van alle betrokken partijen. Dhr. Kuut geeft toelichting over de communicatie naar de bewoners. Er komt een website van Stroinkslanden die gelinkt wordt aan de sites van de Helmerhoek en Wesselerbrink en er wordt gewerkt aan een nieuwsbrief.

Besluit: de situatie oversteekplaats Knalhutteweg wordt opnieuw besproken, daarbij zullen verkeersdeskundigen worden uitgenodigd. De commissie stemt in met de keuze van de wijk en het projectenoverzicht.


•  Klik hier voor alle sprekers

3. KULTUURSTRAAT WESSELERBRINK

Sprekers: J. Kerkwijk, mw. Boes, T. Windmulder, mw. Meijer-Ytsma, F.Uçar, H. Ras, M. Verhijde, mw. Flore, A. Le Loux.

Dhr. Krone meldt dat de commissieleden worden uitgenodigd om op 2 april mee te doen aan de opschoondag van het Wesselerbrinkpark vanaf 09.00 uur bij de kinderboerderij.

M. Verhijde geeft een presentatie om de Kultuurstraat toe te lichten. De sheets worden gekopieerd en aan de besluitenlijst toegevoegd. De commissie zal van de voortgang van de Kultuurstraat op de hoogte worden gehouden. mw. Flore meldt dat jaarlijks een onderzoek wordt gedaan bij de scholen waarbij wordt nagegaan of de 4-jarigen daarvoor een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf hebben bezocht. De gegevens worden voor de commissie op een rij gezet.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Geen.

 

IV  VERSLAG EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1a Vaststellen verslag Zuidweefsel

Dhr. Kuut licht de verschillende activiteiten toe waarvan een lijst is gemaakt. Deze wordt toegezonden aan de commissie en aan de besluitenlijst toegevoegd. Tevens wordt benadrukt dat de volgorde van realisatie goed moet worden gecommuniceerd met de bewoners. Verslag Zuidweefsel is hiermee vastgesteld.

1b V aststellen verslag vergadering d.d. 14-12-04
Dhr. Sümer vindt de beantwoording van de vragen m.b.t. het hospice (pag. 3) die hij heeft ontvangen van wethouder De Weger niet voldoende. Het hospice baseert zich op de christelijke geloofsovertuiging en de heer Sümer vreest dat het dan niet voor iedereen toegankelijk is. Het hospice is geen gemeentelijke activiteit en de commissie heeft daarom geen zeggenschap over het beleid. Verslag is vastgesteld.

2 afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 14-12-04
Vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 


SLUITING:  22.12 uur