Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga; CDA: Heeringa, Welman; VVD: mw. Aa-Hahn; Stadspartij: H. Hofte, U. Visser; ChristenUnie: van der Graaf; D66: Westerbeek; BBE: mw Siegers-Last, FLC: mw. Cegerek, GL: Van der Zee

Wethouder: E. Helder
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM), M. Berning (SDM)

Afwezig:

(mk): VVD: G.A.M. Haisma, BBE: Schoeman, FR: Ras, D66: van Duinen

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  vastgesteld.

b. VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

Besluit:  vastgesteld.

c. MEDEDELINGEN

Geen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  INLEIDING THEMA VEILIGHEID: THEMA'S VAN DE INFOMARKT T.B.V. DE THEMADISCUSSIE AANSLUITEND

  • Veiligheid in de wijk
  • Veilig uitgaan
  • Keurmerk veilig ondernemen
  • Aanpak overlast op straat
  • WijkscansDhr. Wallinga stelt voor, daar dit onderwerp grotendeels tot de portefeuille van de burgemeester behoort, om het onderwerp veiligheid een keer op de agenda te plaatsen van de stedelijke commissie

 

III  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

1. Krediet ten behoeve van verwerving Ripperdastraat 8 - stuk nr. 11641

Sprekers: mevr. Van der Aa, dhr. Van der Zee, dhr. Van der Graaf, dhr. Heeringa, dhr. Hofte, dhr. Westerbeek, mevr. Cegerek, dhr. Wallinga, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Op verzoek van de VVD gaat dit raadsvoorstel als bespreekpunt naar de Raad.

 

2. Vaststellen bestemmingsplan "Boulevard-hoek Brinkstraat" - stuk nr. 11667

Sprekers: dhr. Van der Graaf, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie gaat akkoord dat het raadsvoorstel als hamerstuk naar de Raad gaat.

 

IV  INHOUDELIJKE AGENDAPUNT: ONTWIKKELINGEN STATIONSPLEIN (DEEL 3)

Sprekers: dhr. Van der Zee, mevr. Kiranli, mevr. Cegerek, dhr. Westerbeek, dhr. Hofte, dhr. Welman, dhr. Van der Graaf, mevr. Van der Aa.


•  Klik hier voor alle sprekers

In de memo worden een drietal opties genoemd inzake het oversteekgedrag over het busplein. Behalve de VVD kiest de commissie unaniem voor optie 3: het afsluiten van het busplein voor voetgangers ter hoogte van de onderdoorgang onder het Randstad gebouw. Het voorstel inzake de Kiss&Ride aan de zuidzijde van het station is akkoord bevonden door de commissie en men verzoekt om een spoedige invulling van dit voorstel. Voor wat betreft de wachtruimte op het busstation wacht de commissie op het ontwerp en de bijbehorende kostenraming van I/AA architecten.

 

V  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1. Rondvraag van de heer H. Hofte (Stadspartij)

Reactie: wethouder Helder

2. Rondvraag van de heer F. Lammerink (Stadspartij)

Wethouder Helder zegt toe de rondvraag van dhr. Lammerink per mail te beantwoorden.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VI  BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGEN

a. VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 05-04-2005.

Besluitenlijst wordt vastgesteld.

b. AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 05-04-2005.

Toezeggingen worden vastgesteld.


 

VII  AANDACHTSPUNTENLIJST

 

VIII  TER KENNISNAME 


SLUITING:  22.30 uur.