Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga; CDA: Heeringa, Welman; VVD: mw. Aa-Hahn; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: van der Graaf; D66: van Duinen; BBE: Schoeman

Wethouder: E. Helder
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM), M. Berning (SDM)

Afwezig:

(mk): VVD: G.A.M. Haisma, FLC: mw. Cegerek, GL: Van der Zee

 

I  OPENING

a.  VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  vastgesteld.

b.  VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

Besluit:  vastgesteld.

c.  MEDEDELINGEN

De voorzitter dankt de SSDO voor de mogelijkheid om te gast te zijn en te  vergaderen. De gastheer Faruk Koklu krijgt het woord en ligt kort toe wat de SSDO doet als organisatie.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  THEMA DISCUSSIE: EFFECTEN VAN ZORGVOORZIENINGEN IN DE BOTHOVEN

Insprekers: mevr. Berning (SDM), dhr. Alferink (namens wijkplatform de Bothoven), dhr. Groen (bureau binnenstad), Dhr. Minnegal en dhr. Hakman

Sprekers: mw. Van der Aa-Hahn, B. Heeringa, H. Hofte, A. van Duinen, J. Schoeman, E. Wallinga, J. van der Graaf

Conclusie discussie: het is de wens van de commissie dat wanneer er in de toekomst sprake is van zorgvoorzieningen die in de Bolhoven gevestigd dienen te worden, dan dient eerst aangetoond te worden dat er zorgvuldig is gekeken naar de mogelijke effecten hiervan op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Helder zeg toe dat als er in de toekomst sprake is van het vestigen van nieuwe zorgvoorzieningen in de wijk dat er dan eerst zorgvuldig gekeken zal worden naar de effecten hiervan op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Wethouder Helder zegt tevens toe te zullen gaan kijken naar een mogelijk actievere ondersteuning van de gemeente voor het initiatief van de dhr. Minnegal, die ter vergadering is toegelicht.

 

Inspreker: dhr C. Baten (voorzitter wijkraad Lasonder ‘t Zeggelt) meldt dat deze wijkraad een Stichting is geworden en zelfstandig een onderzoek heeft gedaan naar wat de belangrijkste problemen in de wijk zijn. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de wethouder en vervolgens ontvangen de commissieleden ook allen een exemplaar


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN; BESPREEKPUNTEN

  • VASTSTELLEN HET BESTEMMINGSPLAN MEDISCH SPECTRUM TWENTE - stuk nr. 11589

Sprekers: J. van der Graaf, mevr. Kiranli-Kronenburg, mevr. Aa-Hahn, B. Heeringa, H. Hofte, A. van Duinen, J. Schoeman

Naar aanleiding van de bespreking verzoekt de commissie wethouder Helder om in een memo concreet te maken hoe de uitbreidingsmogelijkheden en de bereikbaarheid van het ziekenhuis op de lange termijn eruit zullen gaan zien.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Helder zegt toe dat deze memo er voor de behandeling van het raadsvoorstel in de Raad van aanstaande maandag er zal zijn.


De commissie gaat akkoord dat het raadsvoorstel als hamerstuk naar de Raad gaat mits de memo, die is toegezegd door de wethouder, uit is gegaan aan de Raad.

 

IV  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

  • PRESENTATIE WALSTRAAT-ZUIDERHAGEN

Insprekers: dhr. B. ter Horst (SDM), mevr. G. Loman (DSOB-EZ)

Sprekers: E. Wallinga, H. Hofte en B. Heeringa


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

  • De voorzitter doet melding van het feit dat er geen rondvragen zijn ingediend, echter hij hier wel wil melden dat er nog twee toezeggingen zijn gedaan door de wethouder, die nog altijd niet zijn nagekomen. Het gaat dan om de toezeggingen gedaan over de wachtruimte stationsplein en het initiatiefvoorstel van de PvdA omtrent Kiss&Ride.
  • Wethouder Helder merkt op dat deze toezeggingen gedaan zijn door een collega wethouder, echter hij wel wil toezeggen dat beide punten geagendeerd kunnen worden voor de eerstvolgende commissievergadering van 17-05-2005.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

a.  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 01-03-2005

Besluitenlijst wordt vastgesteld.

b. AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 01-03-2005

Toezeggingen worden vastgesteld.


 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

 

VII  TER KENNISNAME

a.  PREVENTIE UNIT BINNENSTAD 2004

b.  STAND VAN ZAKEN REISBUREAU ATJEHSTRAAT

Dhr. Hofte verzoekt dit punt voor de volgende vergadering op de agenda te plaatsen.

De voorzitter meldt dat stadsdeelcommissie Centrum op 17 mei aanstaande te gast zal zijn bij de Politie. Dan zullen de wijkscans op de agenda staan, veilig ondernemen en ook preventie unit binnenstad zullen geagendeerd worden.

c.  TERASSENBELEID


•  Klik hier voor alle sprekers

 


SLUITING:  21.50 uur.