Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

A.S. Arı, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, A. van Duinen, G.A.M. Haisma en mevr. M.A. Rauhé-Meijer.

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

1. GEBRUIK VAN HET OUDE SNELS-PAND - H. HOFTE (STADSPARTIJ)


 

2.  INLEVEREN VERVALSTE AKTES BIJ BURGERZAKEN - S. SALIKRAM (PVDA)


 

3.  VUURWERKRAMP-ONDERZOEK KOOLSTOFGAS - F.C.G. LAMMERINK (STADSPARTIJ)


  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )


De voorzitter zegt toe het rapport via de griffie zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen aan de raad. Na analyse van het rapport wordt het onderwerp geagendeerd.

 

III  VASTSTELLEN AGENDA

  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) J. Hatenboer ( VVD ) M. van Hees ( PvdA )

Beslissing:  de agenda is vastgesteld.

 

III bis  Vaststellen de besluitenlijsten van de vergaderingen van 22 en 25 april 2005Beslissing:  de besluitenlijsten zijn vastgesteld.

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - STUK NR. 11649Beslissing:  de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

R 1  Overnemen de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer n.a.v. het onderzoek ‘Doeltreffendheid en doelmatigheid van het welzijnswerk in Enschede’ - stuk nummer 11619

 1. Kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamer van de gemeente Enschede inzake het onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van het welzijnswerk in Enschede.
 2. Over te nemen de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer en het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken deze aanbevelingen over te nemen en uit te voeren.
 3. Het College te verzoeken de Raad vooralsnog halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de genoemde uitvoering

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij ) M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: A.S. Ari ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) Voorzitter P.E.J. den Oudsten J. Hatenboer ( VVD )


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezegging wethouder Helder: De signalen uit het debat worden door het college meegenomen in de uitwerking.

De voorzitter voegt toe dat het college van B&W per brief aangeeft welke kaderstellende opmerkingen de raad heeft gemaakt en op welke wijze het college hiermee omgaat.

 

A/E/F 1  Instemmen met voorziening uit “Risico’s voor bedrijven” ten behoeve van revitaliseren bedrijventerrein Havengebied en realisatie nieuwe aanleghaven voor woonboten – stuk nummer 11623

 1. Kennisnemen van de in dit onderhavige voorstel beschreven samenhang tussen het bestemmingsplan Havengebied, de revitalisering van dit gebied en de woonbootproblematiek.
 2. Een budget beschikbaar te stellen, voor de maatregelen ten behoeve van het revitaliseren van het bedrijventerrein Havengebied, de aanleg van een nieuwe woonboothaven of de sanering van de woonboten in het Havengebied van € 1.100.000,00 ; waarvan € 100.000,00 is bedoeld als voorbereidingsbudget en € 1.000.000,- als uitvoeringsbudget.
 3. Instemmen met het voorstel dat de besteding van het onder punt 2 genoemde budget te zijner tijd aan de Raad wordt voorgelegd.
 4. De gemeentebegroting dienovereenkomstig wijzigen.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


Het amendement van GroenLinks inhoudende


·         een budget beschikbaar te stellen voor maatregelen ten behoeve van het revitaliseren van het bedrijventerrein Havengebied van € 1.100.000,- ; en voor een breed onderzoek naar verschillende locaties voor een nieuwe woonboothaven aan het Twentekanaal;


·         te bepalen dat: het zoekgebied voor de nieuwe woonboothaven ligt tussen het Havengebied en de ecologische zone bij de fietsbrug over het Twentekanaal en dat alle mogelijke locaties in beeld worden gebracht met financiële onderbouwing voor de realisatie;


·         de huidige woonbootbewoners via hun organisatie WAVE de gelegenheid krijgen te participeren in het locatieonderzoek;


·         de Raad een definitieve beslissing neemt over de plek voor een woonboothaven en over de daarbij behorende realisatiekosten op grond van het door het College uitgevoerde, brede onderzoek;

wordt ingetrokken met de toezegging van wethouder Helder dat het college bij de locatiekeuze een breed onderzoek zal laten uitvoeren.

 

F 2  Instemmen met het bijstellings- en bestemmingsvoorstel ten aanzien van het project Risico’s van bedrijven – stuk nummer 11629

 1. Kennis te nemen van de eindrapportage ‘Beleid en realisatie externe veiligheid’, en van het besluit het bestuurlijk project “Risico’s van bedrijven” hiermee formeel af te ronden, en de resterende activiteiten te laten uitvoeren binnen het reguliere takenpakket van de DSOB.
 2. In te stemmen met een eenmalige neerwaartse bijstelling van € 3.000.000,- van de claim op “Risico’s van bedrijven”, reserve verbeteren stad, Perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 17 en de begroting dienovereenkomstig aan te passen.
 3. In te stemmen met een bedrag van € 80.000,- voor apparaatskosten voor de resterende activiteiten voor externe veiligheid in 2005 en 2006; en dit bedrag ten laste te brengen van de resterende claim op “Risico’s van bedrijven”, reserve verbeteren stad, Perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 17.

  Interrupties: A. Enklaar ( VVD ) T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA ) A. Enklaar ( VVD ) P. Datema ( ChristenUnie )
  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA ) Wethouder J.H.A. Goudt

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Amendement van PvdA inhoudende


·         aan het besluit onder 2 toe te voegen: “Deze drie miljoen euro dient vervolgens te worden toegevoegd aan algemene middelen, zodat bij de behandeling van de programmabegroting een integrale afweging kan worden gemaakt.”


wordt ingetrokken na de toezegging van wethouder Goudt dat het college van B&W bij de behandeling van de programmabegroting zal voorstellen de € 3.000.000,- van post ‘reserve verbetering stad’ te herbestemmen.

 

F 3  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Havengebied 2002  - stuk nummer 11621

 1. Het bestemmingsplan “Havengebied 2002” gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 60832 en toelichting.
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis te stellen conform de “Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Havengebied 2002”.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Amendement GroenLinks inhoudende


·      de wijzigingsbevoegdheid voor die gebieden die de bestemming groenvoorziening krijgen bij de gemeenteraad neer te leggen;


·      wat betreft de Usselerhalte (aangeduid als gebied A) de grenzen van het huidige groene gebied met bestaande woningen aan te houden.


wordt verworpen met 9 stemmen voor (GroenLinks, ChristenUnie en Stadspartij) en 24 stemmen (de rest) tegen.


 

Toezegging wethouder Le Loux: Indien het college van B&W bij de herbestemming van de woonboten tegen juridische problemen oploopt wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. Het NS onderzoek wordt t.z.t. door het college naar de raad verzonden.

 

C 3  Vaststellen het Ontwikkelingsplan  Grolsch-Mekkelholt - stuk nummer 11658

 1. Vaststellen van het Ontwikkelingsplan Grolsch-Mekkelholt als kader voor planuitwerking.
 2. Kennis te nemen van de hoofdlijnen van de raamovereenkomst Grolsch-Mekkelholt tussen ING Vastgoed Ontwikkeling, De Woonplaats, Domijn en de gemeente Enschede betreffende de hoofdlijnen van ontwikkeling van het Grolsch-terrein, Mekkelholt-winkelcentrum en Hulsmaatstraat-zuid ; en van de projectontwikkelingsovereenkomst Grolsch-zuid tussen ING Vastgoed Ontwikkeling en de gemeente Enschede betreffende ontwikkeling van het zuidelijk Grolsch-terrein.Beslissing: gelijk aan het voorstel. De Stadspartij is tegen betaald parkeren buiten de singels op de openbare weg.

 

I 1  Opdracht te geven aan het college tot opstellen van een actieplan voor de uitvoering als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet, met name het onderdeel Risico-inventarisatie- en evaluatie voor vrijwilligersorganisaties – stuk nummer 11644

 1. Kennis te nemen van de gevolgen van de Arbeidsomstandighedenwet, in het bijzonder het onderdeel Risico-Inventarisatie & -Evaluatie, voor vrijwilligersorganisaties.
 2. Het college op te dragen een actieplan op te stellen voor 1 juli 2005, ter ondersteuning van de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet, onderdeel RI&E.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

INGEDIENDE MOTIES

 

1. Motie A: WK Junioren - VVD e.a.

 • 12.000 kaartjes af te nemen van NeXXt 2005.
 • Deze beschikbaar te stellen aan vrijwilligers die de stad kleuren.
 • Er voor zorg te dragen samen met de partners in de stad de verspreiding van de kaartjes op adequate wijze wordt uitgevoerd.
 • Er voor zorg te dragen dat de naam Enschede in het stadion goed in beeld is en zo optimaal van de media aandacht kan profiteren.
 • De side-events, voor zover het sportactivering betreft, van extra middelen te voorzien.
 • De hiermee gepaard gaande kosten te dekken uit het rekening overschot 2004.Beslissing: De motie wordt aangehouden tot de volgende debatraad. Het college van B&W komt z.s.m. met een nota aan de raad waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer wat kan worden gedaan i.v.m. consistent beleid.

 

2. Motie B: zoeklocatie winkelgebied Glanerbrug

 • de detailhandelsstructuurvisie zodanig aan te passen dat de door ons gewenste ontwikkelingen op het gebied Gronausestraat-Heidevlinder-Ekersdijk-W.Barendszstraat mogelijk zijn, te weten in ieder geval winkelvoorzieningen met eventuele woningbouw
 • de sportbestemming, die nu op het genoemde gebied  ligt te veranderen in detailhandel met eventuele woonbestemming en/of andere gewenste bestemmingen
 • te onderzoeken en te inventariseren welke Glanerbrugse ondernemers daadwerkelijk de bedoeling hebben zich te vestigen op het genoemde gebied als ontwikkelingen dit mogelijk maken, daarbij aan te geven welke winkelpanden, niet liggend aan de Gronausestraat, gebruikt kunnen worden voor een betere c.q. gewenste afronding van de bestaande bebouwing
 • de raad op korte termijn te informeren hoe en wanneer  de aanpassingen gerealiseerd worden.

  Interrupties: R.F. Echtermeijer ( VVD )
  Interrupties: B. van Dijk ( PvdA ) Voorzitter P.E.J. den Oudsten

Beslissing: De motie wordt aangehouden tot de volgende debatraad. Het college van B&W komt z.s.m. met een nota aan de raad waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer wat kan worden gedaan i.v.m. consistent beleid.

 

3. Motie C: Groene Scheg - PvdA

 • De sportieve bestemming van het onderhavige terrein gehandhaafd dient te worden en er geen mogelijkheid wordt geboden deze te wijzigen in een woonbestemming,

  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) B. van Dijk ( PvdA )


Beslissing: Motie aangenomen met 5 stemmen tegen (VVD) en 27 stemmen voor (de rest).

 

4. Motie D: Madioenstraat - PvdA

 • In de Detailhandelstructuurvisie op het specifieke punt Madioenstraat 115 het voeren van detailhandel toe te staan; 
 • In het bestemmingsplan een voorziening te treffen die ruimte biedt voor een vrijstelling voor de duur van de exploitatie door deze onderneemster;
 • Aan de gemeenteraad op korte termijn een voorstel ter zake voor te leggen.

  Interrupties: A. Enklaar ( VVD )


Beslissing: Het college van B&W neemt het 3e punt over. Met betrekking tot het 1e en 2e punt komt het college met een voorstel zonder precedent werking.


Toezegging wethouder Le Loux: In afwachting van het onderzoek wordt de handhaving opgeschort.

 

VIII  STEMMING OVER HAMERSTUKKEN

 

R 2  Te besluiten tot delegatie aan het college van B&W van uitvoering artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht - stuk nummer 11663

 1. De uitvoering van artikel 7:1a Awb, voor zover met ‘bestuursorgaan’ wordt bedoeld uw raad, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

A/F 2  Te besluiten dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) voor het Muziekkwartier – stuk nummer 11640

 1. Kennis nemen van het DHV-rapport “Muziekkwartier Poème m.e.r. beoordeling”.
 2. Instemmen met de conclusie uit het rapport dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die het opstellen van een MER voor het project Muziekkwartier noodzakelijk maken.
 3. Het besluit nemen dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een MER voor het Muziekkwartier en conform de wettelijke procedure dit besluit te publiceren en het rapport ter inzage te leggen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Akkoord gaan met aanpassing van controleprotocol 2004 en kennis nemen van Plan van Aanpak Rechtmatigheidstoetsing - stuk nummer 11656

 1. Kennis te nemen van de bijgesloten notitie “Accountantscontrole en rechtmatigheid ; een actueel beeld voor Enschede”.
 2. Kennis te nemen van het “Plan van Aanpak Rechtmatigheidstoetsing”.
 3. In te stemmen met de vergroting van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoetsing van financiele beheershandelingen, zodanig dat ook de relevante gemeentelijke verordingen en collegebesluiten daarvan deeluitmaken, e.e.a. in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie van BZK.
 4. In te stemmen met wijziging van het door de Raad op 4 oktober 2004 vastgestelde controleprotocol, zoals opgenomen in het Raadsvoorstel “Opdrachtformulering accountantscontrole 2004” (stuknr. 11418 d.d. 15 september 2004).
 5. De opdrachtbevestiging accountantscontrole voor 2005 en controleprotocol conform laten aanpassen, als gevolg van bovengenoemde uitbreiding van de rechtmatigheidstoetsing door de accountant. De aangepaste documenten zullen op een later tijdstip aan u ter goedkeuring worden voorgelegd.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

C 1  Vaststellen Subsidieverordening woonconsumentenorganisaties – stuk nummer 11638

 1. De Subsidieverordening “Woonconsumentenorganisaties” vast te stellen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

C 2  Vaststellen de nota Grondbeleid - stuk nummer 11647

 1. De Nota Grondbeleid vaststellen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Aanvullend en tijdelijk krediet verlenen t.b.v. realisatie woningen cultuurcluster Roombeek – stuk nummer 11655

 1. In te stemmen met een aanvullend en tijdelijk krediet ter hoogte van € 2.987.677 ten behoeve van de realisatie van appartementen en grondgebonden woningen in het cultuurcluster Roombeek.
 2. Dit krediet te dekken uit de toekomstige opbrengst van de appartementen en woningenBeslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Brinkstraat 333-02 - stuk nummer 11643

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 60841.
 2. Te bepalen dat het onder 1. genoemde besluit met ingang van 25 mei 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 1b  Vaststellen voorbereidingsbesluit ’ t Sander 2005 – stuk nummer 11633

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is aangegeven op tekening nummer 43569 (voorbereidingsbesluit “’t Sander”).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 23 mei 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.


 


SLUITING:  22.45 uur.