Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, en J. van der Zee.

Afwezig:

P. Datema, B. van Dijk, R.F. Echtermeijer, T. Windmulder

 

I OPENING

 

II VRAGENHALFUUR (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1) Twintig duizend gezinnen in Nederland door schulden zonder stroom, electra en water – H. Hofte (Stadspartij)


 

III VASTSTELLEN AGENDA

  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )


Beslissing: De raad besluit, de ingediende motie van de fracties ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD en Groenlinks over de voorlichtingscampagne ontmoediging verslaving onder jongeren en het ingediende amendement van de heer U. Visser (op eigen titel) over Activa na agendapunt VII, R 1 te agenderen. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

III bis VASTSTELLEN BESLUITENLIJST 16 JANUARI 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV LIJST INGEKOMEN STUKKEN - STUK NR. 11972Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII ANDERE VOORSTELLEN

B/F 1 Instemmen met de voorstellen inzake Auke Vleerstraat, Kanaalzone en Ecozone Twekkelo-Driene - stuk nummer 11905

 1. Kennis te nemen van de Nota “Kleur bekennen in Enschede-west”;
 2. Ten aanzien van de verschillende onderwerpen te besluiten om:

A - Auke Vleerstraat / ontsluiting Kanaalzone

 • te kiezen voor de “Auke Vleerstraat 2 x 2” als de lange termijn oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Enschede-West en te besluiten deze fasegewijs aan te leggen;
 • op basis van deze keuze voor de hoofdstructuur te kiezen voor de variant “3e ontsluiting langs de waterzuivering”  voor de 3e ontsluiting van de Kanaalzone;
 • kennis te nemen van de raming van de totale aanlegkosten van de “Auke Vleerstraat 2 x 2” (inclusief de 3e ontsluiting Kanaalzone) en van de financieringsstrategie; (eventuele aanpassing van dit laatste deel op basis van afstemmen met fysieke bereikbaarheid);
 • de eindrapportage “Studie Auke Vleerstraat” als uitgangspunt voor de verdere uitwerking vast te stellen.

B - MER/VER Kanaalzone

 • het integrale Milieu- en Veiligheidseffectrapport voor de Kanaalzone te aanvaarden;
 • in te stemmen met het gemeentelijk “Voorkeursalternatief Kanaalzone Enschede”;
 • het integrale Milieu- en Veiligheidsrapport Kanaalzone en het gemeentelijk Voorkeursalternatief Kanaalzone Enschede vrij te geven voor inspraak;
 • in te stemmen met het voornemen om de logistiek voor hulpdiensten rond Go Planet op korte termijn te verbeteren middels aanpassingen aan infrastructuur binnen de Kanaalzone en het “protocol openbare orde en veiligheid Kanaalzone” van de hulpdiensten aan te passen aan deze nieuwe situatie.

C - Ecozone Twekkelo-Driene

 • de notitie “Hoofdlijnen Ecozone” als beslisdocument en het rapport “Ecologische verbindingszone Twekkelo – Driene” als achtergronddocument vast te stellen;
 • in beginsel te besluiten om de Ecozone Twekkelo – Driene aan te leggen, en daartoe in samenwerking met de gemeente Hengelo en andere partners de realisatie voor te bereiden;
 • kennis te nemen van de raming van de aanlegkosten van de ecozone tussen het Twentekanaal en de Hengelosestraat, en in samenwerking met de onder 2 genoemde partners daarvoor de dekkingsmiddelen te vinden.

  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )


Amendement A - VVD e.a inhoudende: in raadsstuk 11905 onder hoofd C Ecozone Twekkelo-Driene een punt 3 toe te voegen luidende: “3, te bepalen dat de grens van de Ecozone aan de Enschedese kant komt te liggen ter hoogte van de fietsbrug


Beslissing Amendement A: aangenomen met 3 stemmen tegen (Christenunie en Schoeman) en 25 stemmen voor (de rest)


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel.

 

B 2 Instemmen met de voorgestelde investeringen t.b.v. de fysieke bereikbaarheid i.r.t. MER-VER en Auke Vleerstraat – stuk nummer 11904

 1. Kennis te nemen van de belangrijkste conclusies MER/VER Kanaalzone en Auke Vleerstraat in relatie tot investeren in fysieke bereikbaarheid zijnde: (a) voor de lange-termijn bereikbaarheid voor de bedrijvigheid Enschede-West wordt gekozen voor een verdubbeling van de Auke Vleerstraat, inclusief de verdubbeling van de brug en de spoortunnel; (b) voor de toekomstige 3e ontsluiting van de Kanaalzone wordt gekozen voor een weg tussen de waterzuivering en het kanaal, aansluitend op de Auke Vleerstraat en de te verlagen brug; (c) vanuit veiligheidsoptiek kan in de Kanaalzone tijdelijk worden volstaan met interne aanpassingen van de verkeersstructuur in combinatie met afstemming van activiteiten en piekmomenten in de bezoekersaantallen
 2. Kennis te nemen van de benodigde investeringen in relatie tot de bereikbaarheidsproblematiek van Enschede.

 3. Op grond van bovengenoemde 2 punten besluiten dat: het onvermijdelijk is om te gaan sparen voor toekomstige investeringen in bereikbaarheid, met voorrang voor de 3e ontsluiting van de Kanaalzone. Daarnaast moet gespaard worden voor onder andere het afmaken van de HOV-assen en voor fietsvoorzieningen van strategisch belang; hiervoor bij de jaarrekening 2005 een bestemmingsreserve Bereikbaarheid en Mobiliteit wordt ingesteld; deze bestemmingsreserve gevuld kan worden door: (I) inzet van subsidies (BDU en mogelijk andere subsidies); (II) het saldo van mee- en tegenvallers (zijnde het saldo van lagere en hogere kosten van projecten; het betreft niet de onderuitputting van kapitaalslasten) in het kader van het mobiliteitsplan 2004-2015; (III) eventuele onderuitputting van kapitaalslasten binnen het programma bereikbaarheid en mobiliteit, afhankelijk van de koers die bepaald wordt op basis van de notitie, genoemd onder 3.c.v. (IV) een bijdrage van het positief exploitatieresultaat van het parkeerbedrijf (langere termijn); (V) een bijdrage uit de rekeningoverschotten, die bepaald zal worden bij de besluitvorming in het college over nieuwe gemeentebrede richtlijnen over de bestemming van rekening- en dienstresultaten, waarvoor CS-FEZ voor het eind van het jaar een voorstel zal formuleren (VI) een bijdrage uit het positief resultaat van de compensatie van de OZB; (VII) een structurele bijdrage aan de bestemmingsreserve uit de algemene middelen waarbij de omvang bepaald wordt in de volgende collegeperiode in het kader van de programmabegroting 2007-2010.

In het kader van het door ons college op te stellen voorstel (genoemd onder 3 c V) zal verdere besluitvorming over het daadwerkelijk voeden van de bestemmingsreserve aan u worden voorgelegd.


  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )


Motie 1 – PvdA e.a. inhoudende:
Draagt het College op:


* Te streven naar het verkrijgen van subsidies en bijdragen van derden, waarbij te denken valt aan Europese subsidies, bijdragen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Overijssel en de Regio Twente;
* Om jaarlijks bij de behandeling van het Mobiliteitsplan te komen met een rapportage waarin aangegeven wordt: -welke inspanningen het College heeft gedaan om subsidies te verwerven voor specifiek de bereikbaarheid van Enschede West; -welke opbrengsten deze inspanningen hebben opgeleverd; -welke inspanningen het College van plan is te doen in het komende jaar.
* De bereikbaarheid van Enschede West onderdeel te laten zijn van de op te stellen netwerkanalyse, waarvoor de Tweede Kamer extra geld beschikbaar heeft gesteld;
* Alleen tot realisatie van de fases 2 tot en met 4 over te gaan, indien de geplande ontwikkelingen in de Kanaalzone daadwerkelijk gaan plaatsvinden en de toename van het aantal autobewegingen dit noodzakelijk maakt.


De motie wordt ingetrokken onder toezegging van wethouder Goudt dat het college het maximale zal doen om subsidies te verwerven en de raad hierover zal informeren.


Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

B 3  Vaststellen projectenlijst Mobiliteitsplan 2004-2015 en beschikbaar stellen krediet – stuk nummer 11943

Op basis van de rapportage ‘Actualisering projectenlijst Mobiliteitsplan 2004-2015’ en de aangepaste projectenlijst van het Mobiliteitsplan 2004-2015:

A: Inhoudelijk

 1. de projectenlijst 2006 vast te stellen met de wijzigingen zoals aangegeven in hoofdstuk 6 van bijgevoegde rapportage. Deze projectenlijst is separaat bijgevoegd (tabel 1). In deze projectenlijst is dus het totaal aan projecten opgenomen, inclusief de projecten die ‘onder de streep staan’ en die bijvoorbeeld opgenomen zijn in de rapportage ‘Investeren fysieke bereikbaarheid’.
  Daarnaast wordt voorgesteld om van deze projectenlijst 2006 naast de gehonoreerde projecten van oktober 2004 (nummer 1-32):
 2. ook de ‘nieuwe knelpunten en wensen’ uit 2005 te honoreren en ‘boven de streep’ te plaatsen, inclusief de exploitatielasten van de reeds bestaande en toekomstige DVM- en OV-projecten uit de projectenlijst 2006, een en ander conform scenario 2 (zie ook bijlage 5) (nummers 201-214).

B: Begrotingstechnisch algemeen

Naast bovengenoemde inhoudelijke aspecten worden, ten behoeve van het blijven voorzien van financiering van bestaande/gehonoreerde projecten, de volgende begrotingstechnische aspecten voorgesteld:

 1. Een ‘Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015’ in te stellen.
 2. Het saldo van mee- en tegenvallers (zijnde het saldo van lagere en hogere kosten van projecten alsmede binnengekomen subsidies; het betreft niet de onderuitputting van kapitaalslasten) in het kader van het mobiliteitsplan 2004-2015 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015.
 3. De toegekende budgetten/kredieten in het kader van het Mobiliteitsplan 2004-2015 te beschouwen als meerjarige budgetten/kredieten, hetgeen betekent dat toegekende bedragen beschikbaar blijven voor de projecten, ook als de jaargrens wordt overschreden, een en ander middels de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015.
 4. De jaarlijks ter beschikking gestelde middelen in de product- of programmabegroting voor uitvoering van het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit, maar die nog niet specifiek zijn gekoppeld aan projecten uit het Mobiliteitsplan 2004-2015 aan het einde van het ene jaar als het ware te sparen/mee te nemen naar het volgende jaar/jaren om deze in te zetten voor uitvoering van projecten uit het Mobiliteitsplan 2004-2015, een en ander middels toevoeging aan de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015.
 5. Het restkrediet van het Mobiliteitsfonds, zijnde € 249.000 in te zetten voor uitvoering van de projecten uit het Mobiliteitsplan 2004-2015, en dit restbudget toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015.
 6. De restkredieten binnen de Resesrve Verbetering Stad die bestemd zijn voor uitvoering van projecten uit het mobiliteitsplan toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015, zodat één totaaloverzicht ontstaat van beschikbare budgetten/kredieten. Het betreft de kredieten/budgetten: (1) Verlengde Euregioweg (2) Spoorkruising Euregioweg
 7. Het saldo van mee- en tegenvallers van het totaal binnen de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Bereikbaarheid en Mobiliteit, om zodoende te sparen voor de lange-termijn bereikbaarheids-projecten, zoals vastgesteld bij de stukken ‘Investeren Fysieke Bereikbaarheid’. Het eerste moment hiervoor is eind 2006.

C: Kredietaanvraag 2006

 1. Een krediet te verlenen voor de projecten 8 en 25 van de projectenlijst 2006, voor in totaal € 3.180.000,--(bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage leidt dit tot kapitaalslasten ter grootte van € 302.100,- per jaar), en bedrag te dekken uit: (a) Produktbegroting DSOB 2006 (2.13.00): € 302.100,-
 2. Een budget te verlenen voor de projecten 1-7, 9-24, 26-216 van de projectenlijst 2006, voor in totaal € 5.681.865,- en dit te dekken uit:(a) Subsidie regio twente: € 1.388.625,- (b) Perspectiefnota 2002-2005: verlengde Euregioweg € 1.953.000,- (c) Produktbegroting DSOB 2006 (2.13.00): € 2.319.040,-
 3. Eenmalig de onderuitputting van de kapitaalslasten 2005 van HOV-Oost binnen de reserve verbetering stad, € 161.000, toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Projecten Mobiliteitsplan 2004-2015 ter reservering voor een mogelijk risico op tegenvallende inkomsten HOV-Oost.
 4. De gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen

  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA ) U. Visser ( Stadspartij )


Amendement (ongenummerd, oorspronkelijk motie 2) – CDA, PvdA, VVD inhoudende:
* Wijziging van besluit A; inhoudelijk punt 2: Scenario 2 wijzigingen in scenario 1
* Bij B: begrotingstechnisch algemeen toevoegen punt 8:


De € 110.000,-- die vrijvalt uit het mobiliteitsprogramma ten behoeve van de spoorlijn Enschede-Gronau in te zetten voor exploitatie fietsenstalling onder het oude V&D


Stemverklaring Groenlinks: Groenlinks is niet voor het wijzigen van scenario 2 in scenario 1, maar is wel voor het inzetten van de € 110.000,--  die vrijvalt voor de exploitatie van de fietsenstalling onder het oude V&D.


Beslissing Amendement: aangenomen met 4 stemmen tegen (Groenlinks en D66) en 30 stemmen voor (de rest)
Opmerking wethouder Goudt: betreft niet vrijval € 110.000,-- uit programma, maar uit het voorstel aan de raad.


Besluit: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  Verlenen krediet t.b.v. aankoop kantoorgebouw Wegener – stuk nummer 11971

 1. Krediet te verlenen voor de kosten van van de aankoop van het kantoorgebouw met bijbehorend magazijn/werkplaats, ondergrond, tuin en parkeerplaatsen, staande en gelegen aan de Getfertsingel 41 en bijkomende kosten (makelaarscourtage, kosten bouwkundig onderzoek en notariskosten) voor een bedrag van € 11.060.000,00.
 2. De kosten van deze aankoop ten laste te brengen van het complex Verspreide Gronden binnen het Grondbedrijf.
 3. De kosten te dekken door de verhoging van de post Onroerende Zaken.
 4. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting van 2006 aan te brengen.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )


Motie 3 – Groenlinks inhoudende:
draagt het College op:
* Op korte termijn met de Wegener/Tubantia-directie te overleggen over een maximale inspanning voor behoud van banen in Enschede, vooral gericht op het voorkomen van gedwongen ontslagen;
* Enschede nadrukkelijk neer te zetten (positioneren) als uitstekende vestigingslocatie voor bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten van het Wegenerconcern;
* De Raad zo snel mogelijk te informeren over de voortgang en resultaten van de onderhandelingen met de Wegener/Tubantiadirectie.


Beslissing motie: aangenomen met 9 stemmen (Christenunie en VVD) tegen en 21 stemmen voor (de rest).


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 1 stem tegen (Ras) en 29 stemmen voor (de rest)

 

E/A 1  Instemmen met de verplaatsing van de Military, de voorgestelde ontwikkelingsvariant de Grobbe en de realisatie van een nieuw sportpark – stuk nummer 11933

 1. In te stemmen met de verplaatsing van het sportpark De Grobbe naar de zuidkant van de Boekelosestraat.
 2. In te stemmen om het sportterrein De Grobbe in principe te verkopen ten behoeve van ontwikkeling en de opbrengst aan te wenden voor de verwerving van de benodigde gronden voor het nieuwe sportpark;
 3. Vast te stellen dat de aanleg van het sportpark moet passen binnen de eerder gestelde financiële kaders
  (€ 1,5 miljoen, Raad 11 juli 2005);
 4. Het college opdracht te geven te onderzoeken of verkoop van De Grobbe als golfterrein dan wel als landbouwgrond voldoende opbrengsten genereert om de benodigde verwervingen te dekken, waarbij de verkoop ten behoeve van de ontwikkeling van een golfbaan rond Hotel Bad Boekelo en de Spielehof de voorkeur heeft om de toeristische ontwikkeling van dit gebied een extra stimulans te geven;
 5. In te stemmen dat, indien ontwikkeling op de hierboven genoemde wijze niet financieel dekkend mogelijk blijkt, aan uw Raad over circa een half jaar een voorstel wordt gedaan voor alternatieve dekking, waaronder de mogelijkheid om De Grobbe alsnog te bebouwen met 4 landhuizen;
 6. Het college de opdracht te geven de verwerving van de benodigde gronden ten behoeve van het nieuwe sportpark te vervolgen.

  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) G.J. van der Veen ( CDA ) J.H. Schoeman ( BBE )


Amendement B – VVD inhoudende:
* Artikel 5 als volgt te veranderen: “In te stemmen dat, indien ontwikkeling op de hierboven genoemde wijze niet financieel dekkend mogelijk blijkt, aan uw Raad over circa een half jaar een voorstel wordt gedaan voor alternatieve dekkingen” en de rest van de zinsnede te laten vervallen.


Toezegging wethouder De Weger: Eerst zullen de mogelijkheden voor een golfterrein, dan die voor agrarische doeleinden worden onderzocht. Indien deze opties tot onvoldoende dekking leiden zal een nieuw voorstel aan de Raad worden gedaan.


Beslissing Amendement B: verworpen met 17 stemmen (PvdA, CDA en Cegerek) tegen en 16 stemmen voor (de rest)


Amendement C – Groenlinks inhoudende:
* In het stuk op te nemen dat het college de voorkeur geeft aan gebruik van de grond voor agrarische doeleinden in plaats van ontwikkeling tot golfterrein en dat er geen sprake zal zijn van gebruik van de grond voor de bouw van landhuizen.


Beslissing Amendement C: verworpen met 7 stemmen voor (Groenlinks, Ras, D66 en Visser) en 24 stemmen tegen (de rest)


Beslissing: gelijk aan het voorstel. met 5 stemmen tegen (Groenlinks, D66 en Ras) en 28 stemmen voor (de rest)

 

F 2  Ruimtelijke ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente – stuk nummer 11915

In te stemmen met de Ruimtelijke Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente (NT) en op basis van  de daarin opgenomen analyse en prioritering in te stemmen met de volgende besluiten:

 1. De ontwikkeling van de omgeving Centraal Station Hengelo tot hét knooppunt van Netwerkstad en tot een toplocatie met WTC, is een gezamenlijk Netwerkstadproject.
 2. Agglonet is het belangrijkste uitgangspunt voor de versterking van de ruimtelijke structuur van Netwerkstad Twente. Het bundelingsbeleid rond de Agglonet-knooppunten wordt met kracht voortgezet.
 3. De Netwerkstadpartners geven in het kader van de besprekingen met VenW, Rijkswaterstaat en de Provincie over de netwerkanalyse en de bereikbaarheid van Twente prioriteit aan de ontsluiting van Kennispark Twente en Hart van Zuid. De partners verkennen de mogelijkheid van gezamenlijke (financiële) participatie in de ontsluiting van Hart van Zuid en Kennispark, ter ondersteuning van de claim op rijksmiddelen.
 4. De realisering van een volwaardige regionale luchthaven is van vitaal belang voor de ruimtelijk-economische structuur van Netwerkstad; de herontwikkeling van het luchthaventerrein vormt dan ook een majeure ruimtelijke opgave voor de Netwerkstad.
 5. Het project Zendersche Esch is het speerpunt van Netwerkstad voor het verbeteren van de groenblauwe structuur en kwaliteit van het stedelijk netwerk.
 6. Ontwikkeling van een nieuw hoogwaardig woonmilieu Waterrijk krijgt prioriteit. Ten behoeve van de hoogwaardige kwaliteit van Waterrijk zullen de Netwerkstadpartners, indien overeenstemming over projectinhoud en programma is bereikt, nadere afspraken maken over het investeren in het creëren van groot open water, dat optimaal ontsloten is naar het (te verbeteren) kanalennetwerk.
 7. De Netwerkstadgemeenten verplichten zich om voor de periode vanaf 2010 gezamenlijke woningbouwafspraken te maken. Indien de woningmarkt ruimte biedt voor de ontwikkeling van een omvangrijker programma in het segment waarin Waterrijk zich bevindt (middelduur / duur), dan wordt deze extra vraag ingezet voor het versneld realiseren van het Waterrijkprogramma.
 8. Voor deze prioriteiten worden de volgende vervolgstappen gezet gericht op concretisering van de afspraken: (a) Uitwerken projectinhoud en (functioneel) programma als basis voor overeenstemming over de meerwaarde voor de gehele Netwerkstad (b) Financiële consequenties uitwerken en onderlinge participatie overeenkomen (c) Organisatorische consequenties voor de betreffende projecten uitwerken

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) A. van Duinen ( D66 )

Motie 4 – Pvda e.a. inhoudende:
Bij de overheidslobby de onderstaande uitgangspunten harde voorwaarden zijn:
* geen nachtvluchten worden toegestaan, de openingstijden zijn 7 dagen per week van 06.00 tot 23.00 uur;
* de geluidsbelasting van het vliegveld blijft binnen de huidige vergunde geluidsbelasting;
* het bebouwingsoppervlak blijft binnen de huidige maximaal toegestane bebouwing (dus binnen het bestemmingsplan)
* de groene kwaliteiten van het luchthaventerrein worden versterkt.
* er geen structurele financiële bijdrage aan de exploitatie van de luchthaven wordt betaald door de gemeenten in de Netwerkstad.
De gemeente Enschede onder deze condities haar steun uitspreekt voor het behoud van de Luchthaven voor Twente en deze opvatting actief uitdraagt in het verband met de Netwerkstad Twente.


Beslissing motie 4: aangenomen met 3 stemmen tegen (Groenlinks en D66) en 23 stemmen voor (de rest).


Amendement D bij de PvdA motie – D66
Vervangt punt 2 onder de noemer “Spreekt uit dat” uit de motie van de PvdA: “Nadere uitwerking van de uitgangspunten in concreet meetbare randvoorwaarden nodig is alvorens haar eventuele steun uit te spreken voor het behoud van de Luchthaven voor Twente.”


Beslissing Amendement D: verworpen met 1 stem voor (D66) en 25 stemmen tegen (de rest).


Stemverklaringen van Groenlinks en D66: Deze fracties zijn voor het voorstel, met uitzondering van punt 4.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

R 1  Vaststellen controleprotocol incl. normenkader voor de accountantscontrole jaarrekening 2005 - stuk nummer 11931

 1. Vast te stellen het “Controleprotocol Gemeente Enschede” en het bijgesloten normenkader als uitgangspunt voor de accountantscontrole jaarrekening 2005.Amendement E – U. Visser inhoudende:
draagt het college op om de tekst te amenderen als volgt: toevoegen van voorlaatste zin, luidende: Wanneer het College van dit mandaat gebruik maakt, informeert zij hierover onverwijld op schrift of per e-mail de Raad, tezamen met haar overwegingen terzake


Beslissing Amendement E: verworpen met 1 stem voor (Visser) en 25 stemmen tegen (de rest)


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Motie 5 – Christenunie e.a. inzake voorlichtingscampagne ontmoediging verslaving onder jongeren, inhoudende:

draagt het college op:
* te onderzoeken op welke wijze een dergelijke voorlichtingscampagne vorm gegeven kan worden
* na te gaan welke financiële middelen met een indringende, confronterende voorlichtingscampagne van vier jaar, inclusief effectmeting, gemoeid zijn;
* na te gaan in hoeverre Twentse gemeenten aan willen sluiten bij zo’n initiatief;
* de raad hierover te informeren medio maart, zodat de bevindingen meegenomen kunnen worden bij de opstelling van het collegeakkoord en de meerjarenbegroting voor de periode 2006-2010.
Beslissing motie 5: unaniem aangenomen (30 stemmen).

 

Motie 6 – U. Visser inzake Activa, inhoudende:

draagt het college op om:
* in alle zaken waarop art. 169 gemeentewet doelt de Raad voortaan ongevraagd en nauwgezet tijdig te informeren;
* haar excuus op schrift aan de Raad en aan Activa te doen toekomen omdat door nalatigheid van het College publieke vragen
* zijn uitgelokt en hierdoor Activa een nadeel in acquisitie van opdrachten te verwerken heeft.


  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

 Beslissing motie 6: verworpen met 1 stem voor (Visser) en 32 tegen (de rest).

 

B 4  Instemmen met standpunten en besluiten van het College inzake 3e managementrapportage 2005 – stuk nummer 11966

 1. Kennis te nemen van de 3e managementrapportage 2005.
 2. In te stemmen met de standpunten en besluiten van het College zoals vermeld in hoofdstuk 1.
 3. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde concept-begrotingswijzigingBeslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Sluiting: 22.50 uur