Aanwezig:

de heer B. van Dijk (plv. voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, U. Visser, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, G.A.M. Haisma, mevr. M. van Hees, F.C.G. Lammerink, J.H.H. Mans, H. Ras, I. Sümer, F. Uçar, G.J. van der Veen en W.E. Wallinga .

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

Bestemmingsplan Groene Scheg / tenniscomplex Kotkampweg - J. Hatenboer (VVD), P. Welman (CDA) en U. Visser (Stadspartij)


 

Huisvesting Roma gezin - M. van Heijster (GroenLinks)


 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing:  de agenda is vastgesteld.

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 7 MAART 2005

Beslissing:  de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV  VASTSTELLEN DE LIJST INGEKOMEN STUKKEN (stuk nr. 11593)

Beslissing:  de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

 

A 1  Vaststellen de slotcalculatieberekening grondexploitatie Van Heekplein - stuk nr. 11585

 1. De slotcalculatieberekening van de grondexploitatie Van Heekplein vast te stellen.
 2. Het resultaat van de grondexploitatie zoals opgenomen in het MPG 2004 (€ 11.723.000 negatief) positief bij te stellen naar € 9.503.000 negatief.
 3. Binnen het fonds STOG van het Grondbedrijf € 9.503.000 beschikbaar te stellen ter afdekking van het resultaat.
 4. Kennis te nemen van het besluit van B&W om het project van Heekplein per 01-01-2005 af te voeren van de lijst bestuurlijke projecten.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Boeldershoek - stuk nr. 11595

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63229  (voorbereidingsbesluit Boeldershoek).
 2. Te bepalen dat onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 1 april 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 1b  Vaststellen voorbereidingsbesluit Jacobsrietweg 175 - stuk nr. 11606

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 63232 (mrt.’05) (voorbereidingsbesluit Jacobsrietweg 175 [2005]).
 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 1 april 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 1c  Vaststellen voorbereidingsbesluit Oldenkottebrink 62 - stuk nr. 11602

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 63227.
 2. Te bepalen dat het onder 1. genoemde besluit met ingang van 1 april 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 2  Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 1996, herziening 36 - stuk nr. 11590

 1. Herziening 36 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” vast te stellen overeenkomstig de hierbij behorende plankaart nummer 63171 en toelichting.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Afwijzen verzoek om herziening bestemmingsplan Rutbeekweg 35 - stuk nr. 11591

 1. Afwijzen van het verzoek van de heer en mevrouw Zinger om herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" ten behoeve van het wijzigen van de bestemming zomerwoning in woning op het perceel Rutbeekweg 35.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 4  Afwijzen verzoek om herziening bestemming Boekelerveldbeek 5 - stuk nr. 11597

 1. Afwijzen van het verzoek van mevrouw B.M. ter Borg om herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" ten behoeve van het wijzigen van de bestemming “zomerwoning” in “woning” op het perceel Boekelerveldbeek 5.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 5  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stadsveld-Pathmos - stuk nr. 11594

 1. Het bestemmingsplan ‘Stadsveld – Pathmos’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, toelichting en plankaart nr. 63192.
 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota zienswijzen behorend bij het ontwerp bestemmingsplan ‘Stadsveld – Pathmos’.
 3. Het bestemmingsplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel aanbieden.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

G 1  Instemmen met de wijziging van de Regeling regio Twente - stuk nr. 11592

 1. Voor zover het uw bevoegdheden betreft te besluiten de Regeling Regio Twente te wijzigen conform de bijlage gevoegd bij de brief van de Regio Twente d.d. 20 december 2004, kenmerk B&B/AZ/04006190.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.


 


SLUITING:  19.26 uur.