Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, A.H. Enklaar, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, J. Hofte, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

mevr.  A.A. Broekman-Veltman, J. van der Graaf, mevr. M.C.J. van Heijster, R.F. Echtermeijer, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg en S. Salikram.

Door een technische storing is de geluidskwaliteit van deze opname niet optimaal en kunt u de vergadering alleen op onderwerp beluisteren. Excuses voor het ongemak.

 

I    opening

•  Klik hier voor alle sprekers

De voorzitter stelt de nieuwe gemeentesecretaris, M.J.M. Meijs, voor aan de gemeenteraad.

 

II   vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1. Veiligheidsvoorzieningen Stadhuis – J.A.R. Tenkink (GroenLinks)
•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Goudt zegt toe dat het besluit m.b.t. de plaatsing van de kluisjes tot nader overleg met de fractievoorzitters wordt opgeschort.

2. Ontbreken Military in Uit-magazine – G. Dijkhuizen (PvdA)

 

III   vaststellen agenda

•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: De agenda is gewijzigd vastgesteld. Voorstel VII E 1 ‘instemmen met ondertekening door B&W van de bestuurlijke mededelingen WWB, loaw/loaz, BBZ en Wik’ is teruggenomen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de stedelijke commissievergadering op 12 september 2005 en de volgende raad van 19 september 2005.

 

III bis   vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juli 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV   lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11781

•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: het ingekomen stuk C 3 wordt geagendeerd voor de stedelijke commissie. De overige ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII    andere voorstellen

A 1  Instemmen met masterplan Havengebied Enschede - stuk nummer 11739

 1. In te stemmen met het masterplan Havengebied Enschede.

 2. Het masterplan aan te bieden aan het Ministerie van Economische Zaken.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Instemmen met toetreding gemeente Berkelland tot regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente – stuk nummer 11756

 1. In te stemmen met toetreding van de gemeente Berkelland tot de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

 2. In te stemmen met de daartoe noodzakelijke wijziging van de Gemeenschappelijke regeling, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van het OLCT en toegezonden brief per 27 juni 2005.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  Ongegrond verklaren bezwaarschrift Wvg De Laares - stuk nummer 11780

 1. Het bezwaar van de heer H.W. te Nijenhuis, wonende aan de Flevolandstraat 43 te 7543 XB Enschede, van 12 oktober 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften van 27 april 2005, met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26303, tegen het raadsbesluit van 20 december 2004, stuknummer 11480, ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 20 december 2004 ongewijzigd in stand te laten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1   TERUGGENOMEN


F 1 a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Scholingsboulevard - stuk nummer 11761

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63241 (voorbereidingsbesluit Scholingsboulevard [2005]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 16 september 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 b  Vaststellen voorbereidingsbesluit Beckumerstraat 1-3, Boekelo – stuk nummer 11765

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Beckumerstraat 1-3 te Boekelo, dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 63246 (Voorbereidingsbesluit Beckumerstraat 1-3, Boekelo - 2005).

 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 16 september 2005 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 c  Vaststellen voorbereidingsbesluit Gebieden gelegen binnen de singels - stuk nummer 11766

 1. Te verklaren dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor een aantal gebieden gelegen binnen singels, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 47572, d.d. 26 juni 2005 (voorbereidingsbesluit voor gebieden gelegen binnen de singels [2005]).

 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 27 september 2005 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 d  Vaststellen voorbereidingsbesluit Stadscentrum – stuk nummer 11767

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het stadscentrum zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, genummerd 63166 (Voorbereidingsbesluit Stadscentrum 2005).

 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 12 september 2005 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 e  Vaststellen voorbereidingsbesluit project Hart Onderzoeks- en Onderwijs Centrum (HOOC - stuk nummer 11778

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 63250 (Voorbereidingsbesluit HOOC (2005)).

 2. Te bepalen dat het onder 1. genoemde besluit met ingang van 30 september 2005 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  Afwijzen verzoek herziening bestemmingsplan t.b.v. vestigen horecagelegenheid Oldenzaalsestraat 273 – stuk nummer 11762

 1. Afwijzen van het verzoek van de heer Aygun om het betreffende deel van het bestemmingsplan “Enschede Noord” te herzien ten behoeve van het vestigen van een horecagelegenheid categorie 1 aan de Oldenzaalse-straat 273 in Enschede.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Instemmen met verhoging planschadevergoeding Bultsbeekweg 60 en 62 - stuk nummer 11770

 1. Op grond van het nader advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede naar aanleiding van de bezwaarschriften van de heer B.H. Groeneveld en mevrouw I. Groeneveld-van Hardeveld, wonende Bultsbeekweg 62 te 7532 ZR Enschede en mevrouw E. Groeneveld, wonende Bultsbeekweg 60 te 7532 ZR Enschede, de toegekende schadevergoeding ex artikel 49 WRO te verhogen van € 3.500,= tot €  11.000,= per perceel te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de aanvraag tot en met de betaalbaarstelling.

 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten (ook) ten laste van de grondexploitatie van De Eschmarke worden gebracht.

 3. Het Awb-bezwaarschrift van de heer B.H. Groeneveld en mevrouw I.Groeneveld-van Hardeveld, en het Awb-bezwaarschrift van mevrouw E. Groeneveld, overeenkomstig het advies van de Commissie Bezwaarschriften gegrond te verklaren voor zover het zich richt tegen de toegekende hoogte van de schadevergoeding ex artikel 49 WRO van €  3.500,= per perceel. Voor zover de bezwaren zich richten tegen het niet toekennen van een schadevergoeding boven de € 11.000,= per perceel deze ongegrond te verklaren.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4  Afwijzen verzoek herziening bestemmingsplan Buitengebied 1996 t.b.v. vestigen hoveniersbedrijf Vergertweg 257 – stuk nummer 11771

 1. Geen medewerking verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” om op het perceel Vergertweg 257 in Enschede de bestemming ‘agrarisch gebied’ met medebestemming ‘agrarisch hulpbedrijf’ te wijzigen in de bestemming ‘agrarisch gebied’  met medebestemming ‘agrarisch hulpbedrijf en hoveniersbedrijf’.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 5  Vaststelling herziening 38 bestemmingsplan buitengebied 1996 - stuk nummer 11782

 1. Herziening 38 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 gewijzigd vaststellen overeenkomstig de bijbehorende “Voorschriften behorende bij herziening 38 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996” d.d. september 2005, “Toelichting behorende bij herziening 38 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996” d.d. september 2005 en het “Zienswijzenverslag behorende bij herziening 38 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996” d.d. september 2005.
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijzen omtrent deze herziening aan de gemeenteraad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen overeenkomstig het ”Zienswijzenverslag behorende bij herziening 38 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996” d.d. september 2005  en het verslag van de hoorzitting van 16 maart 2005.Beslissing: gelijk aan het voorstel met dien verstande dat de heer Enklaar (VVD) in een stemverklaring stelt dat de vastgestelde Welstandsnota onverkort toegepast dient te worden en de heer Visser (Stadspartij) in een stemverklaring de voorwaarde stelt dat oude zaken eerlijk behandeld worden.

 

F 6  Instemmen met toekennen planschadevergoeding Vluchtestraat 9 – stuk nummer 11783

 1. Overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan mevrouw A.G.M. Louwes-Kelemen een schadevergoeding toe te kennen op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van haar woning aan de Vluchtestraat 9 als gevolg van de bouw van 13 woningen aan de Bernard ter Haarstraat 31 – 47.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


Sluiting:  19.20 uur.