Aanwezig:
J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı,
mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, , B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.
H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, P. Datema mevr. H. Meijer-Ytsma en S. Salikram


I  OPENING

Burgemeester Mans houdt een toespraak ter nagedachtenis aan Brigadier Jan Wind, gevolgd door een minuut stilte.


II  VRAGENUUR

Vragen t.a.v. de verkeerssituatie Noord-Esmarkerrondweg ter hoogte van flat Lindenhof (M. Rauhé):

 1. Is het college bereid op genoemde plek een officiele oversteek te maken met bijbehorende aanpassingen?
 2. Is het college bereid om met de directie van het serviceflat te overleggen over een zodanige aanpassing van de voetgangersuitgang dat deze uitkomt nabij de aan te passen oversteek bij de Velveweg, zodat de bewoners geen gebruik meer hoeven te maken van d ehuidige gevaarlijke oversteek?
 3. Kan één en ander op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd?Wethouder Goudt zegt toe dat op korte termijn overleg zal plaatsvinden met de directie van de serviceflat Lindenhof over een mogelijke oplossing voor de verkeerssituatie aan de Noord-Esmarkerrondweg.


Vragen t.a.v. de ontwikkelingen rond de ijsbaan (G. Dijkhuizen):

 1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de 400 meter kunstijsbaan?
 2. Klopt het dat de firma Radema de handdoek in de ring gooit omdat de aanvullende functies die deze firma voor de exploitatie noodzakelijk acht niet overeenkomen met de uitgangspunten zoals voor dit gebied zijn vastgelegd?
 3. Wat zijn de bezwaren en hoe denkt het college hiermee om te gaan?
 4. Welke inspanningen wil het college leverene om te komen tot een 400 meter kunstijsbaan op niet al te lange termijn?
Wethouder Helder zegt toe dat de portefeuillehouder eind oktober/begin november in de sociale commissie terug komt op de voortgang van realisatie van de 400 mtr kunstijsbaan.


 

II bis  INTERPELLATIEVERZOEKEN

Verzoek om interpellatie PvdA over de gang van zaken rond de korting door de gemeente op de uitkering aan vuurwerkslachtoffers met een bijstandsuitkering.


  Interrupties: B. Heeringa ( CDA ) W.E. Wallinga ( PvdA )

Beslissing: de interpellatie wordt aan het eind van de vergadering behandeld onder punt VIII waarbij tevens de vervolgvragen naar aanleiding van de beantwoording van vragen ex. artikel 38 RvO van GroenLinks worden betrokken.


 

III  VASTSTELLEN AGENDA

 1. Motie de heer Wallinga namens PvdA en VVD - achterdeurproblematiek coffeeshop.
 2. Motie de heer Enklaar inzake overgang Regio Twente naar de WGR+.

  Interrupties: A. Enklaar ( VVD )

Beslissing: de agenda is vastgesteld, met dien verstande dat de moties in genoemde volgorde worden behandeld na de interpellatie, onder punt IX.


 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN  6 SEPTEMBER 2004Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.


 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - stuk nummer 11419

 1. de stukken B 1 en B 2 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken C 1 en C 2 in handen van B&W ter afdoeningBeslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


 

BESPREEKSTUKKEN

VII  B4  vaststellen het Mobiliteitsplan 2004-2015 - stuk nummer 11409

 1. Het Mobiliteitsplan 2004-2015 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de wijze van monitoring van het Mobiliteitsplan 2004-2015.
 3. In verband met de subsidietoekenning van de Regio Twente voor 2004 en in verband met de extra toegekende middelen in het kader van de programmabegroting 2005-2008, in te stemmen met de gewijzigde prioritering in de projectenlijst (zie bijgevoegde tabel d.d. 22 juli 2004 (bijlage 1)), waarbij met name een aantal subsidieprojecten thans met een hoge (2e ) prioriteit wordt gehonoreerd.
 4. Aan het project ongelijkvloerse spoorlijnpassage Euregioweg (project 1l) conform het Mobiliteitsplan 2004-2015 geen prioriteit toe te kennen en de hiervoor reeds gereserveerde middelen ad EUR 3.176.000 te herbestemmen ter dekking van de projecten genoemd in bijlage 1 zoals bijgevoegd bij dit bestuursvoorstel.
 5. Een krediet te verlenen voor de projecten 1a t/m 4l van het mobiliteitsplan 2004-2015 (bijlage 1) voor in totaal € 7.920.000,- en dit te dekken uit:
  a)  Subsidie regio twente: € 783.000,-
  b)  ISV (specifiek voor Utopia Spot) € 753.000,-
  c)  Perspectiefnota 2002-2005: passage spoor Euregioweg: € 3.176.000,-
  d)  Perspectiefnota 2002-2005: verlengde Euregioweg € 1.677.000,-
  e)  Produktbegroting DSOB 2004 (2.13.00): € 576.000,-
  f )  Produktbegroting DSOB 2005 (2.13.00): € 955.000,-
 6. Binnen de productbegroting 2004 het product 2.13.00 "Hoofdverkeersinfrastructuur" te verhogen met € 522.000,- en dit ten laste te brengen van de stelpost Infrastructuur Bereikbaarheid (bijlage M, no. C11)
 7. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen
 8. Bij het opstellen van de productbegroting 2005 het product 2.13.00 "Hoofdverkeersinfrastructuur" te verhogen met € 1.301.000,- en dit ten laste te brengen van de stelpost Infrastructuur Bereikbaarheid (bijlage M, no. C11), voor een bedrag van € 1.201.000,- de extra middelen voor het mobiliteitsplan die zijn toegekend in de programmabegroting 2005-2008 voor een bedrag van € 100.000,-

  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA ) J. Hofte ( Stadspartij ) J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )

Toezeggingen wethouder Goudt:

 • de wethouder is bereid in de commissie verder door te praten over een bewaakte fietsenstalling aan de noordzijde van het centrum;
 • komt begin 2005 met een stand van zaken over alternatieve mogelijkheden betreffende tarivering parkeergarage Van Heekplein;
 • er zal vooraf advies worden gevraagd aan de gehandicaptenraad bij plannen ten aanzien van (ondergrondse) stallingsvoorzieningen voor fietsen.

Amendement A (aangepaste versie) CDA e.a.
om het college op te dragen in de projectenlijst van het mobiliteitsplan de laatste alinea van 4.2 te schrappen, punt 4.3 te schrappen en aan 4.2 de volgende alinea toe te voegen: "Gezien de toch nog beperkte middelen die zijn toegekend aan de realisatie van (bewaakte) fietsenstallingen in en aan de rand van het centrum de eventueel vrijkomende gelden in het kader van mobiliteit door subsidiewerving en of aanbestedingsvoordelen in eerste instantie in te zetten voor bewaakte fietsenstallingen".

Het amendement A is unaniem aangepast en overgenomen door het college.
Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief amendement A.


 

VII  C3  beschikbaar stellen krediet t.b.v. planontwikkeling en overige maatregelen van Het Brunink - stuk nummer 11401

 1. Kennis nemen van het Beeldkwaliteitsplan voor veld 1 en 2.
 2. De geactualiseerde grondexploitatie van Het Brunink de dato augustus 2004 vaststellen.
 3. Een krediet van € 25.884.000 beschikbaar stellen voor de nodige verwervingen, de planontwikkeling en bijkomende maatregelen voor het totale plangebied Het Brunink en voor het bouw- en woonrijp maken van veld 1 en 2 en daarbij het krediet ten laste te brengen van de grondexploitatie Het Brunink en te dekken uit de post grondverkopen.
 4. De gemeentebegroting dienovereenkomstig wijzigen.

  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) A. van Duinen ( D66 ) U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE ) T. Windmulder ( PvdA ) U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

Motie 1 (aangepaste versie) PvdA e.a.
om uit te spreken dat:

 • de toezegging van het college om bij de aanleg van de eerste twee fases Brunink de aanleg van de bijbehorende stadsrandzone parallel te laten lopen positief wordt gewaardeerd;
 • de toekomstige voorbereidingskredieten voor nieuwe fases in het Brunink tegelijkertijd een sluitende begroting wordt gepresenteerd voor de aanleg van stadsrandzones;
 • ook bij aanleg van het Vaneker een vergelijkbare werkwijze wordt gehanteerd;
 • de commissie voor 1 februari 2005 wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de kosten en baten inzake de aanleg van de stadsrandzone rondom Het Brunink. Vervolgens elk half jaar een update.

Motie 1 is overgenomen door het college, inclusief de geaccordeerde wijziging.

Motie 2 Stadspartij
om het college op te dragen de Noord-Zuid corridor in te plannen en voor realisatie gereed te maken.

Motie 2 is verworpen met 4 stemmen voor (Stadspartij) en 31 tegen (rest).

Motie 3 Stadspartij
om het college op te dragen de bouwhoogten en beplanting vanaf de nieuwe stadsrand te plannen conform de oude stadsrand.

Motie 3 is verworpen met 4 stemmen voor (Stadspartij) en 31 stemmen tegen (rest).

Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief motie 1, met dien verstande dat GroenLinks en de Stadspartij geacht willen worden te hebben tegengestemd.


 

VII  D2  instemmen met overheveling middelen t.b.v. ontwikkeling Centrum voor Beeldende Kunst - stuk nummer 11408

 1. In te stemmen met de overheveling van de huidige beschikbare middelen voor het Publiekscentrum voor Beeldende Kunst en voor het Innovatief Centrum voor Kunstenaars, t.w. een bedrag van € 235.000 per jaar (prijspeil 2005) in de vorm van een verhoogde subsidie naar Stichting Concordia Kunst & Cultuur vanaf 1 november 2004 ten behoeve van het te vormen Centrum voor Beeldende Kunst.
 2. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de onderscheiden producten van de begroting 2004 en 2005.

  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )
  Interrupties: M.A. Rauhé-Meijer ( PvdA ) M. van Heijster ( Groen Links )

Toezegging wethouder de Weger:
De vragen die gesteld zijn door de heer Van Duinen en de heer Hatenboer zullen schriftelijk worden beantwoord door de portefeuillehouder:

 • V. Duinen: wanneer komt het college met de rest van de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld met de nota beeldende kunst uit 2001?
 • J. Hatenboer: met vaststelling van dit voorstel is ook mede de onderbouwing van Concordia vastgesteld terwijl de onderbouwing niet goed genoeg was,. Gebeurt dit ook met andere vergelijkbare voorstellen waar instellingen bij betrokken zijn (ze krijgen daarmee wel veel ruimte)?

Motie 4 GroenLinks e.a.
om te besluiten:

 • in de op te stellen budgetovereenkomst duidelijk aan te geven welk onderdeel van het Centrum Beeldende Kunst (Publiekscentrum Beeldende Kunst, Innovatief Centrum voor beeldende kunst of Concordia) welk product zal leveren en wat het bijbehorende budget zal zijn, om zo duidelijk af te schottten welk budget bij welk onderdeel hoort;
 • op het moment dat er tekorten optreden deze tekorten niet te dekken uit de extra middelen BKV die Enschede zijn toegekend;
 • dat de raad wordt geïnformeerd over de voortgang en financiële aspecten van het CBK naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie;
 • wanneer na drie jaar het PBK onder Concordia niet loopt dit op te heffen en het daarvoor geoormerkte budget niet terug te laten vloeien naar algemene middelen, maar te bestemmen voor een ander doel op het gebied van beeldende kunst.

Motie 4 is overgenomen door het college met dien verstande dat de wethouder heeft toegezegd dat de raad zal worden betrokken bij een eventueel financieel probleem en dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met de BKV-middelen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief motie 4.


 

VII  F17  vaststellen herziening 28 van het bestemmingsplan Buitengebied - stuk nummer 11407

 1. Herziening 28 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende gewijzigde toelichting en gewijzigde plankaart nummer 60837.
 2. Vast te stellen een herziening van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 1996.
 3. De voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 voor het overige van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.
 4. In te stemmen met de beantwoording van de tegen deze herziening ingediende zienswijze.

  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA ) T. Windmulder ( PvdA ) J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: A. Enklaar ( VVD )


Beslissing: aangenomen met 24 stemmen voor (CDA, PvdA, CU, Stadspartij, fractie Liedtke/Çegerek, BBE) en 11 stemmen tegen (D66, GL, VVD).


 

INTERPELLATIE

Verzoek om interpellatie PvdA over de gang van zaken rond de korting door de gemeente op de uitkering aan vuurwerkslachtoffers met een bijstandsuitkering; de vervolgvragen van GroenLinks zijn aan het debat gekoppeld.

 • Hoe beoordeelt de Raad de gang van zaken en de bestuurlijke verantwoordelijkheid rond het toepassen van korting op de bijstandsuitkering van slachtoffers van de vuurwerkramp die een schadeloosstelling hebben gehad?

  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) F.C.G. Lammerink ( Stadspartij )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: Wethouder T. de Weger A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )

 

Wethouder De Weger erkent dat er fouten zijn gemaakt, dat deze in een eerder stadium hadden moeten worden opgemerkt en dat deze niet meer mogen voorkomen. Betreffende de vraag van de heer Tenkink van GroenLinks over de landelijke wetgeving waarin de vuurwerkrampregeling niet is opgenomen merkt de wethouder op dat het in het Enschedese geval materiële regelingen zijn. Bij het herstellen van de besluiten tot terugvordering is van de ruimte gebruik gemaakt om op lokaal niveau uitzonderingen mogelijk te maken.

De wethouder zegt toe dat hij persoonlijk excuus zal aanbieden aan betrokkenen.

Motie van treurnis 5 PvdA
om uit te spreken dat:

 • zij de gang van zaken in deze zeer betreurt en zij van het college verwacht dat in het vervolg op een eerder moment op betrokken wijze wordt gereageerd op zaken als deze, verzoekt het college spijt te betuigen tegenover de betrokkenen.
De motie is niet in stemming gebracht; het college heeft voldaan aan hetgeen in de motie is uitgesproken en verzocht.


 

IX  MOTIES

Motie 6 PvdA en VVD 'achterdeurproblematiek coffeeshops'
om uit te spreken dat

 • het manifest ‘Open de Achterdeur’ en de daarin besloten oproep aan het Parlement wordt onderschreven en verzoekt het college de boodschap van het manifest waar mogelijk actief ui te dragen in haar contacten met andere gemeentebesturen, met vertegenwoordigers van regering en parlement, met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met andere personen en instellingen die betrokken zijn bij de vorming van het drugsbeleid uit het perspectief van toezicht, handhaving en volksgezondheid.

  Interrupties: F.C.G. Lammerink ( Stadspartij )


Motie 6 is aangenomen, met 22 stemmen voor (PvdA, VVD, BBE, fractie Liedtke/Çegerek, GL) en 12 stemmen tegen (CDA, CU en Stadspartij met stemverklaring).


 

Motie 7 A. Enklaar
om het College en de Enschedese leden van de Regioraad in de Regioraad het standpunt naar voren te brengen:

 • er moet naar gestreefd worden de Regio Twente in zijn huidige vorm bij elkaar te houden en volledig voort te zetten in de WGR+;
 • de verplichtingen van de WGR+ moeten door alle gemeenten minimaal op basisniveau worden onderschreven;
 • als de definitieve regeling dit toestaat, moet een aantal gemeenten (bijvoorbeeld Netwerkstad) de mogelijkheid krijgen om hun samenwerking op een hoger ambitieniveau in te vullen;
 • er wordt te veel over de structuur en de vorm gepraat in de Regio in plaats van over de inhoud; Het regiobestuur dient zo gauw mogelijk de discussie over taken en verplichtingen in de toekomstige WgR+ met de gemeenten aan te gaan; eerst moeten we het over de taken hebben gehad, voordat we een organisatorische vorm kiezen.

  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA )
  Interrupties: P.G. Welman ( CDA )

Toezegging de heer Enklaar:

 • zal in de eerstvolgende vergadering van de commissie bestuurszaken & middelen verslag doen van de vergadering van de Regioraad op 13 oktober 2004.
Motie 7 is unaniem aangenomen.


 

HAMERSTUKKEN

VII  R1  instemmen met de opdrachtformulering accountantscontrole - stuk nummer 11418

 1. Kennis te nemen van het voorstel voor de rechtmatigheidcontrole van de Gemeenterekening.
 2. De reikwijdte (scope) van de controle te begrenzen op de verplichte wettelijke regelgeving onder toevoeging van de begrotingsrechtmatigheid en het Treasurybesluit.
 3. De goedkeuringstolerantie vast te stellen op 1% (van de lasten), hetgeen bepalend is voor de strekking van de accountantsverklaring.
 4. De rapporteringstolerantie vast te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie; deze norm is bepalend voor de rapportage van fouten in het verslag van bevindingen aan de Raad.
 5. In te stemmen met de Opdrachtbevestiging Accountantscontrole dienstjaar 2004.

VII  A2  verlenen krediet voor de brede school aan het Bijvank - stuk nummer 11381

 1. Instemmen met de realisering van de Brede school in het Bijvank en hiertoe een gemeentelijke bijdrage van € 1,65 miljoen uit reeds beschikbare middelen te verstrekken.
 2. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de programmabegroting 2005 – 2008.

VII  A3  aanpassen Verordeningen bestuurscommissies onderwijs - stuk nummer 11399

 1. Te besluiten de Verordeningen regelende de instelling van de bestuurscommissies voor het Stedelijk Lyceum en voor het openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (Consent) aan te passen in die zin dat in beide verordeningen artikel 3 lid 10 en artikel 11 komt te vervallen en dat in de Verordening voor het Stedelijk Lyceum artikel 12 wordt aangepast.

VII  B1  verlenen krediet voor reconstructie kruispunt Medisch Spectrum Twente - stuk nummer 11379

 1. Een krediet te verlenen van € 220.000,- voor het project "reconstructie kruispunt Medisch Spectrum Twente (MST)".
 2. Dit krediet te dekken door een reeds ontvangen bijdrage van het Medisch Spectrum Twente en de incidentele post uit de programmabegroting 2003-2006 "Kruispunt MST" (Reserve Verbetering Stad) elk ter hoogte van € 110.000,-.
 3. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.

VII  B2  verlenen krediet voor aankoop object Vlierstraat 89 - stuk nummer 11382

 1. Voor aankoop van dit object en de noodzakelijke aanpassingen een krediet van € 62.000,00 beschikbaar te stellen.
 2. De kosten van aankoop, onderhoud en aanpassingen te dekken uit de kostendekkende huur die aan de line-dance vereniging Dancing Wolves in rekening wordt gebracht.
 3. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.

VII  B3  verlenen uitvoeringskrediet ten behoeve van HOV-oost fase 5 "de Bultjes" - stuk nummer 11400

 1. Een uitvoeringskrediet te verlenen van € 1.170.000, -- ten behoeve van de aanleg van het tracédeel HOV-oost fase 5 tussen Oikos en de Ouverturestraat.
 2. In de dekking van voorgenoemd krediet voor dit tracédeel te voorzien door aanwending van een subsidie tot een bedrag van € 770.000,-- en het resterend gemeentelijke deel ad € 400.000,-- door aanwending van de beschikbare restantkredieten van de vorige HOV-oost-fasen.
 3. In het geval dat de restkredieten ontoereikend zijn, zullen de kosten ten laste worden gebracht van de stelpost Infrastructuur en Bereikbaarheid (bijlage M, pijler fysiek, nr. C11) van de productbegroting 2005. In het kader van het Mobiliteitsplan 2004-2015 is hier rekening mee gehouden.
 4. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

VII  B5  instemmen met de voorstellen en begrotingswijzigingen ten aanzien van de Concernrapportage 2004 - stuk nummer 11413

 1. Kennis te nemen van de Concernrapportage 2004.
 2. In te stemmen met de standpunten en besluiten van het College zoals vermeld in hoofdstuk 2.
 3. De dienst DPGO mandaat te verlenen de jaarschijf 2004 van het meerjarenplan ICT 2004-2008 voor de aanschaf van gemeentebrede infrastructuur en software te mogen besteden.
 4. De gemeentebegroting conform bijlage te wijzigen.

VII  C2  beschikbaar stellen aanvullend krediet ten behoeve van woningbouwplan Eschmarke - stuk nummer 11378

 1. Een aanvullend krediet van € 15.345.480,-- beschikbaar te stellen voor het verwerven van gronden en bijkomende kosten ten behoeve van het woningbouwplan Eschmarke voor de jaarschijven 2004 en 2005.
 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor alle kosten die verband houden met het uitvoeren van werkzaamheden voor aanleg van de wijk Eschmarke voor de jaarschijven 2004 en 2005 ter hoogte van
  € 36.382.708,--.
 3. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Eschmarke.
 4. De gemeentebegroting hiertoe te wijzigen.

VII  D1  aanwijzen als trouwlocatie Belevingshotel Bad Boekelo en het Labyrinth der Zinnen - stuk nummer 11386

 1. De locatie "Belevingshotel Bad Boekelo en het Labyrinth der Zinnen" aan de Welenmosweg 1 te Boekelo aan te wijzen als gemeentehuis, uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen.
 2. De leges voor een huwelijk op deze locatie gelijk te stellen aan de leges voor een huwelijk op één van de andere aangewezen buitenlocaties. De Legesverordening behoeft daarvoor geen aanpassing.

VII  E1  vaststellen het beleidsverslag 2003 Werk en Bijstand - stuk nummer 11411

 1. Het beleidsverslag 2003 Werk en Bijstand vast te stellen.

VII  F1a  vaststellen voorbereidingsbesluit UT-terrein (gebouw WB) - stuk nummer 11385

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63172.
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van19 november 2004 in werking treedt.

VII  F1b  vaststellen voorbereidingsbesluit gebieden nabij de Zuiderval (2004) - stuk nummer 11389

 1. Te verklaren dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor een aantal gebieden langs de Zuiderval, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 60811, d.d. 25-06-04 (voorbereidingsbesluit voor gebieden nabij de Zuiderval [2004]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 18 oktober 2004 in werking treedt.

VII  F1c  vaststellen voorbereidingsbesluit Industrieterrein Rigtersbleek - stuk nummer 11394

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63202 (voorbereidingsbesluit Industrieterrein Rigtersbleek).
 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 15 oktober 2004 in werking treedt.

VII  F2  afwijzen verzoek herziening bestemmingsplan Buitengebied t.b.v. locatie Haaksbergerstraat 864 - stuk nummer 11377

 1. Geen medewerking verlenen aan het op 25 april 2004 ingediende verzoek om herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" ten behoeve van het vestigen van een autobedrijf op de locatie Haaksbergerstraat 864.

VII  F3  vaststellen herziening 41 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" (Vanekerbeekweg 45) - stuk nummer 11387

 1. Herziening 41 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 63188 en toelichting.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, onder verwijzing naar de door de heer M. Altena, Boerrichterkamp 7 7522 BA Enschede, kenbaar gemaakte zienswijze en onder overneming van onze beantwoordende brief d.d. 19 juli 2004, de heer Altena in het kader van onderhavige procedure niet uit te nodigen tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.
 4. De heer M. Altena, Boerrichterkamp 7 7522 BA Enschede, mee te delen dat de door hem kenbaar gemaakte zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van de herziening.

VII  F4  ongegrond verklaren bezwaarschriften tegen voorbereidingsbesluit Distributiecentrum 21-23 - stuk nummer 11388

 1. Onder overneming van het door de Commissie Bezwaarschriften uitgebrachte advies, overwegingen 1 tot en met 5 van 6 juli 2004 over een tweetal bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 8 maart 2004 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Distributiecentrum 21-23, de bezwaren van de heer H.W. Meijeringh en de Vereniging behoud Twekkelo ongegrond te verklaren zodat het besluit ongewijzigd in stand kan blijven.

VII  F5  toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan de heer J.B. Weldink (b.p. "Het Brunink") - stuk nummer 11390

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie van 18 mei 2004 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer H. ter Heegde van Ter Heegde & Kuiphuis Makelaars en adviseurs o.z., namens de heer J.B. Weldink, eigenaar, bewoner en exploitant van de boerderij aan de Groot Bruninkstraat 300 te Enschede vanwege de bepalingen van het bestemmingsplan "Het Brunink" en de overwegingen en de conclusie de uwe te maken.
 2. Te besluiten de heer J.B. Weldink een schadevergoeding toe te kennen van € 65.000,-- wegens waardevermindering door de wijziging van de bestemming van de woning en door de mogelijkheid tot vestigen van volkstuinen en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met wettelijke rente gerekend vanaf 24 maart 2003.

VII  F6  toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan de heer en mevr. Wassink (b.p. "Het Brunink") - stuk nummer 11391

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie van 30 juni 2004 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer A.G.J. Wassink en mevrouw E.W. Wassink-Van Leeuwenkamp, eigenaren en bewoners van de woning Boerskottenhoek 49 te Enschede vanwege de bepalingen van het bestemmingsplan "Het Brunink" en de overwegingen en de conclusie de uwe te maken.
 2. Te besluiten de heer A.G.J. Wassink en mevrouw E.W. Wassink-Van Leeuwenkamp een schadevergoeding toe te kennen van € 10.000,-- wegens waardevermindering door de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Het Brunink’ en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met wettelijke rente gerekend vanaf 17 maart 2004.

VII  F7  verlenen krediet voor de sanering risico-situatie Johnson Diversey BV - stuk nummer 11393

 1. Een tegemoetkoming van € 87.000 te verlenen aan het bedrijf Johnson Diversey B.V. gevestigd aan de Rembrandtlaan 414, in samenhang met een met het bedrijf te sluiten overeenkomst om vrijwillig versneld veiligheidsvoorzieningen voor de opslagen van grondstoffen en gereed product te realiseren.
 2. De kosten te dekken uit de stelpost "Risico’s van bedrijven", reserve verbeteren stad, Perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 16 (stelpost LPG/bedrijfsverplaatsingen).
 3. De begroting dienovereenkomstig aan te passen.

VII  F8  afwijzen verzoek planschade-vergoeding inzake perceel Winterhaarweg 193 - stuk nummer 11395

 1. Kennis te nemen van het rapport met bevindingen en advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 13 juli 2004 naar aanleiding van het verzoek om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 WRO in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan "De Groote Plooy" van de heer W. Levers en mevrouw M. Levers-van Goor met betrekking tot hun woning Winterhaarweg 193 te 7547 PT Enschede en deze tot de uwe te maken.
 2. Het verzoek af te wijzen in verband met het ontbreken van schade.

VII  F9  toekennen verzoeken planschade-vergoeding inzake percelen Boekelosestraat 211, 213 en afwijzen verzoek inzake gronden en opstallen Bloemsierkunst Kwekerij Rosink v.o.f. - stuk nummer 11396

 1. Kennis te nemen van de rapporten met bevindingen en advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 16 juli 2004 naar aanleiding van de verzoeken ex artikel 49 van de WRO van:
  a)  de heer H.G. Rosink en mevrouw G.H. Rosink-Lutje Spelberg m.b.t. Boekelosestraat 211 te 7548 AS Enschede,
  b)   de heer J.H. Rademaker en H.G. Rademaker-Rosink m.b.t. de Boekelosestraat 213 te 7548 AS Enschede en
  c)  Bloemsierkunst-Kwekerij Rosink v.o.f. gevestigd Boekelosestraat 211 te 7548 AS Enschede,
  ...in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan "De Groote Plooy", deze over te nemen en tot de uwe te maken.
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan:
  a)  de heer en mevrouw H.G. Rosink ter zake van de Boekelosestraat 211 € 45.000,=
  b)  de heer en mevr. J.H. Rademaker ter zake van de Boekelosestraat 213 € 14.000,=
  ...toe te kennen en uit te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 juni 2003.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste zullen worden gebracht van de grondexploitatie van "De Groote Plooy". In de grondexploitatie is hiermee rekening gehouden.
 4. Te besluiten dat op grond van de legesverordening de leges ad € 250,= per toegewezen verzoek worden gerestitueerd.
 5. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede geen schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen aan Bloemsierkunst-Kwekerij Rosink v.o.f. in verband met het ontbreken van schade.

FII  F10  afwijzen verzoek planschade-vergoeding inzake perceel Winterhaarweg 195 - stuk nummer 11397

 1. Kennis te nemen van het rapport met bevindingen en advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 13 juli 2004 naar aanleiding van het verzoek om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 WRO in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan "De Groote Plooy" van de heer N.G.M. Nibbelink en mevrouw S.B.B. Nibbelink-Lentelink met betrekking tot hun woning Winterhaarweg 195 te 7547 PT Enschede en deze tot de uwe te maken.
 2. Het verzoek af te wijzen in verband met het ontbreken van schade.

VII  F11  ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen hoogte planschadevergoeding inzake perceel Boekelosestraat 311 - stuk nummer 11398

 1. Het Awb-bezwaarschrift d.d. 13 juli 2003 van de heer J.G.J. Roesink, Schoolweg 14 te 3921 CE Elst tegen de hoogte van de schadevergoeding ex artikel 49 WRO inzake het perceel Boekelosestraat 311 7548 AS Enschede ongegrond te verklaren en het besluit van 4 juli 2003 in stand te laten.

VII  F12  gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Het Eeftink - stuk nummer 11402

 1. Het bestemmingsplan Het Eeftink gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 60772), voorschriften en toelichting.
 2. De VROM-Inspectie Regio Oost mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijze geen aanleiding geeft om het bestemmingsplan te wijzigen.
 3. Boekel de Nerée advocaten, notarissen en belastingadviseurs mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijze aanleiding geeft om in het bestemmingsplan een aantal wijzingen aan te brengen.

VII  F13  vaststellen herziening 19 bestemmingsplan De Mans - stuk nummer 11403

 1. Herziening 19 van het bestemmingsplan De Mans vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende toelichting en plankaart nummer 63186.
 2. De voorschriften van het bestemmingsplan De Mans van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

VII  F14  vaststellen herziening 1 van het bestemmingsplan Usselo - stuk nummer 11404

 1. Vaststellen van herziening 1 van het bestemmingsplan Usselo overeenkomstig de bij deze herziening behorende tekening nr. 60376 en toelichting.
 2. Vaststellen van een herziening van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Usselo.
 3. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Usselo overigens van toepassing verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

VII  F15  ongegrond verklaren 20 bezwaarschriften inzake voorbereidingsbesluit Elferinkshoekweg - stuk nummer 11405

 1. Onder overneming van het door de Commissie Bezwaarschriften uitgebrachte advies en overwegingen van 29 juli 2004 over twintig bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 15 december 2003 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Elferinkshoekweg, de bezwaren van de Twentse Werkgroep Natuurbehoud (TWN) en 19 andere bezwaarmakers ongegrond te verklaren zodat het besluit ongewijzigd in stand kan blijven.

VII  F16  vaststellen van de afvalstoffen-verordening gemeente Enschede - stuk nummer 11406

 1. Vast te stellen de "Afvalstoffenverordening gemeente Enschede".

VII  F18  vaststellen de Leefmilieuverordening Lasonder-Zeggelt - stuk nummer 11410

 1. De Leefmilieuverordening Lasonder-Zeggelt gewijzigd vast te stellen, met de bij de leefmilieuverordening behorende kaart (nummer 63187) en toelichting, op grond van artikel 12 van Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Wsdv).
 2. De Nota Zienswijzen (d.d. 19 augustus 2004), met inachtneming van de gehouden hoorzitting op 18 augustus 2004, vast te stellen.
 3. De indieners van de zienswijze, de heren G. de Jongh en H.E.J. Kolkman, mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijze aanleiding geeft de leefmilieuverordening voor wat betreft het pand Nicolaas Beetsstraat 21 gewijzigd vast te stellen, en voor het overige hun ingediende zienswijze niet overnemen.

VIII  Stemming over hamerstukkenBeslissing: Cf.Sluiting: 23.00 uur.