Aanwezig:
J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen (tot 19.45 uur), R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, , F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman en T. Windmulder.

Afwezig:
F. Aktan, P. Datema, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. H. Meijer-Ytsma, J. van der Zee

I  opening en mededelingen

II  vragenuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

      1  J. Hofte (Stadspartij), bezorging Huis aan Huis

"Burgemeester Mans is bereid de cijfers die de bewering van de heer Hofte tegenspreken aan hem te doen toekomen."


      2  G. Haisma (VVD), lobbytraject vliegbasis Twenthe
      3  R. Tenkink (GroenLinks), lobbytraject vliegbasis Twenthe

"Vrijdag 3 september heeft het gesprek van de bestuurlijke taskforce met een kabinetsdelegatie plaatsgevonden over de compensatie. Er is geen (extra) geld te verwachten uit Den Haag; Het kabinet is van mening dat al veel voor Twente is gedaan en dat ze zelf de potentie heeft om bestaande geldstromen naar Twente te laten stromen. Burgemeester Mans bevestigt dat het kabinet toezeggingen heeft gedaan om iets te doen aan de concurrentiepositie maar hij spreekt ook uit dat wel door de lobbygroep duidelijk is gemaakt dat de uitkomst van het gesprek zeer teleurstellend is, dat er zeker recht is op compensatie en dat de lobby zal worden voortgezet door de taskforce en de klankbordgroep, in het kader van waarde voor de nationale economie, vanuit de eigen potentie van Twente. Daarbij zal gefocust moeten worden op de signalen vanuit de 2e kamer dat mogelijk verschuivingen kunnen plaatsvinden van bestemde gelden en dat er projecten zijn die wel kans hebben om te worden ondersteund. Hij roept daarom ook de fracties op om de lobby vooral te blijven ondersteunen door met name de kamerleden te blijven benaderen. De burgemeester is bereid om tegemoet te komen aan de wens van de VVD om met een kleine groep intern te overleggen over de positie van de luchthaven."


  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )

      4  P. Welman (CDA), invoering communicatiesysteem C2000

"Burgemeester Mans bevestigt dat het bestaande systeem en het nieuwe systeem parallel zullen worden gebruikt gedurende de invoeringsperiode. Eind november zal het systeem operationeel zijn in Twente."


      5  F. Lammerink (Stadspartij), noodroutes hulpdiensten

"Burgemeester Mans bevestigt dat de ambulances niet op de noodroute zaten en dat met de centrale contact is opgenomen om te zorgen dat men over de juiste informatie beschikt. Hij zegt toe te laten nagaan of alternatieven, waaronder invoeren van een systeem met sensoren voor de doorgang van hulpdiensten mogelijk is."


  Interrupties: Voorzitter B. van Dijk

      6  J. Schoeman (BBE), ergernis omtrent werkzaamheden HOV-lijn Esmarke/Eekmaat

"Wethouder Goudt meldt dat deze situatie slechts tijdelijk is en dat openstellen van de Keppelerdijk geen alternatief is, omdat het een fietsroute betreft."


II bis  interpellatieverzoeken
a  verzoek om interpellatie fractie PvdA inzake ontwikkelingen bij de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) en de mensen die daar in WIW/ID-verband werken

Motie 1 VVD over aanbestedingsbeleid ten aanzien van lokale ondernemersDe motie wordt aan het eind van vergadering, na het interpellatieverzoek van de PvdA behandeld.

III  vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld.

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juli 2004
Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

IV  lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken – stuk nummers 11384 en 11384a 

 1. de stukken A 1 en A 2 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 1 tot en met B 9 en B 11 voor kennisgeving aan te nemen
 3. het stuk B 10 in handen van B&W ter afdoening
 4. de stukken C 1 en C 15 voor kennisgeving aan te nemen
 5. de stukken C 2 tot en met C 6 en C 14 in handen van B&W ter afdoening
 6. de stukken C 11 tot en met C 13 en C 16 in handen van de schade-beoordelingscommissie om advies
 7. de stukken C 7 tot en met C 10 in handen van de commissie bezwaar-schriften om advies
Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

VI  benoeming van

 1. een lid van de economische commissie voor de duur van 16 weken na raadsbesluit, te weten tot 1 januari 2005
 2. een lid van de sociale commissie voor de duur van 16 weken na raadsbesluit, te weten tot 1 januari 2005
 3. een lid van de stadsdeelcommissie Noord voor de duur van 16 weken na raadsbesluit, te weten tot 1 januari 2005
Beslissing: de heer B. Veldkamp is benoemd als lid van de economische commissie, de sociale commissie en de stadsdeelcommissie Noord tot 1 januari 2005.

VII  R1  vaststellen de nota "Betrokkenheid gemeenteraden bij Netwerkstad Twente" - stuk nummer 11383

 1. De nota ‘Betrokkenheid gemeenteraden bij Netwerkstad Twente’ vast te stellen.

  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE ) U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij ) M. van Hees ( PvdA ) J.H. Schoeman ( BBE )


Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat de fracties Burgerbelangen en Stadspartij geacht willen worden te hebben tegengestemd.

VII  B 1  vaststellen de Parkeerverordening 2004 en de Verordening parkeer-belastingen 2004 (datum inwerkingtreding en heffing versie d.d. 1-9-2004) – stuk nummer 11338

 1. De Parkeerverordening 2004 vast te stellen.
 2. De Verordening Parkeerbelastingen 2004 vast te stellen.

  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )

Beslissing: het voorstel is aangenomen.


Toezegging wethouder Goudt: De wethouder komt in de commissie terug op de vraag van de heer Van der Graaf over bedrijfsgebonden vergunningverstrekking aan enschedese installateurs om noodsituaties op te kunnen lossen.

 Motie 2 Groenlinks om het college op te dragen:

 • Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor kwijtschelding kosten GPK-houdersvergunning, uitsluitend bedoeld voor in Enschede wonende gehandicapte automobilisten met een minimum inkomen,
 • Hierbij de Gehandicaptenraad te betrekken,
 • De Raad hierover binnen drie maanden te rapporteren.Beslissing motie 2: verworpen met 3 stemmen voor (GL en BBE) en 31 stemmen tegen (rest).

Amendement op artikel 8 parkeerverordening Stadspartij om het college op te dragen:

 • om niet-nederlanders voor de inning van een parkeerbelastingsheffing de meerkosten van de wielklem niet in rekening te brengen;
 • om met spoed in de verdragen en wettelijke kaders tussen de europese lidstaten een efficiënte voorziening tot wederzijdse informatieuitwisseling te vragen.Het amendement is ingetrokken door de Stadspartij na toezegging van wethouder Goudt dat ongelijke behandeling per direct is opgeheven als gevolg van de nieuwe mogelijkheid om NAW-gegevens, tegen vergoeding, van niet-meewerkende Kreisen te controleren en te verkrijgen.

VII  C 1  overgaan tot onteigenen van percelen ten behoeve van uitvoering bestemmingsplan Kotmanpark - stuk nummer 11362

 1. Te besluiten tot onteigening van gronden en opstallen, gelegen binnen het bestemmingsplan "Kotmanpark", ten behoeve van de uitvoering van dit plan, een en ander nader aangeduid in het raadsbesluit en onder de daarin gestelde voorwaarden.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

VII  C 2  instemmen met uitwerking tot definitief ontwerp Monument Vuurwerkramp en voorstel kraan van Thole - stuk nummer 11374

 1. Het ontwerp "Het verdwenen huis tussen hemel en aarde" van Balta, uit te laten werken tot een definitief ontwerp.
 2. Om de tot nu toe bewaarde herinneringen in de wijk Roombeek niet te handhaven in de wijk, afgezien van de kraan van Thole.
 3. De kraan van Thole te ontmantelen en op te slaan in afwachting van advies van cultureel intendant (industrieel erfgoed)

  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD ) F.C.G. Lammerink ( Stadspartij ) Voorzitter J.H.H. Mans U. Visser ( Stadspartij ) A.G.J. Liedtke-Bevers ( Liedtke-Çegerek )

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

VII  A 1  instemmen met aanvullend onderzoek locatiekeuze Regionaal Bedrijventerrein Twente

 1. In te stemmen met de conclusie van de stuurgroep RBT dat Almelo-Zuid in het 'Aanvullend onderzoek RBT locatiekeuze' als het voorkeursalternatief van de initiatiefnemers moet worden aangemerkt.
 2. In te stemmen met de verdere voorbereiding van de besluitvorming door de stuurgroep RBT (afronden stedenbouwkundig plan, actualiseren inrichtings-MER Almelo-Zuid, opstellen ontwerp-bestemmingsplan, aanvullen ontheffingsverzoek Flora- en Faunawet, opstellen ontwerp Go-besluit).Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat Groenlinks geacht wil worden te hebben tegengestemd.

VII  F 1 a  vaststellen voorbereidingsbesluit voor gebieden binnen de singels – stuk nummer 11392

 1. Te verklaren dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor een aantal gebieden gelegen binnen singels, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 47572, d.d. 03-08-2004 (voorbereidingsbesluit voor gebieden gelegen binnen de singels [2004]).
 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 27 september 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

VIII  interpellatieverzoeken


a  verzoek om interpellatie fractie PvdA inzake ontwikkelingen bij de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) en de mensen die daar in WIW/ID-verband werken

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) C. Ornek ( PvdA ) G.J. Oude Egberink ( CDA )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD )

Wethouder De Weger zegt toe:

 1. De raad te blijven informeren over de ontwikkelingen en maatregelen rond de WiW/ID-banen; de komende maanden open te staan voor gesprekken met die instellingen die zich melden waarbij per instelling of groep van instellingen een afweging binnen het college zal worden gemaakt omtrent de opvang en begeleiding van mensen die met ontslag te maken krijgen.
 2. in de economische commissie terug te komen op :

 • de vragen over de groep van 57,5 jaar en en ouder;
 • de vragen van mevrouw Broekman te beantwoorden over de mogelijkheid mensen te laten werken met behoud van uitkering en de suggestie om hiervoor middelen in te zetten uit het bedrag dat in de begroting is vrijgemaakt voor knelpunten.
  In de najaarsnota zal het college komen met concrete bedragen en een toelichting zodat de raad tot besluitvorming kan komen;
 • de stand van zaken naar aanleiding van het faillissement van dorpsbeheer Glanerbrug
 • de situatie rond de Stichting Enschedese Speeltuinen, Stichting Stadswachten en Stichting Enschede Noord 2040

Motie 1 VVD over aanbestedingsbeleid ten aanzien van lokale ondernemers

Motie 1 VVD draagt het college op om binnen een termijn van twee maanden:

 • Het aanbestedingsbeleid zodanig aan te passen dat lokale en regionale ondernemers voldoende kans maken op deelname aan aanbestedingen.
 • In het aanbestedingsbeleid op te nemen dat bij onderhandse enkelvoudige aanbesteding de aanbieder voor zover mogelijk uit de regio Twente of Overijssel dient te komen.
 • In het aanbestedingsbeleid op te nemen dat bij onderhandse meervoudige aanbesteding voor zover mogelijk tenminste één van de aanbieders uit te regio Enschede dient te komen.
 • In het aanbestedingsbeleid op te nemen dat voor de categorieën Diensten en Leveringen tussen €200.000,- en €236.945,- te kiezen voor de openbare aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie waarbij voor zover mogelijk tenminste één van de drie aanbieders uit de regio Enschede dient te komen.

  Interrupties: F Uçar ( VVD )
  Interrupties: F Uçar ( VVD ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: F Uçar ( VVD )

Motie 1 is ingetrokken door de VVD.

Motie 3 CDA draagt het college op:

 • te onderzoeken, of, met inachtneming van de uitgangspunten die in de nota "Aanbestedingsbeleid 2003" zijn opgenomen, de wens gehonoreerd kan worden dat bij onderhandse aanbesteding altijd minimaal één regionale of lokale ondernemer offerte wordt gevraagd.

De motie is aangenomen met algemene stemmen.
Sluiting: 22:55 uur