Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen,
A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees,
mevr. M.C.J. Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig: mevr. A.A. Broekman-Veltman en mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers

I  heropening

II  vragenuur
Toezegging: wethouder Le Loux voldoet aan het verzoek van de heer Hofte om in gesprekken met alle vuurwerkverkopers in Enschede te proberen te bewerkstelligen dat niet eerder dan de maand december vuurwerk wordt opgeslagen en dat in de eerste week van januari het overgebleven vuurwerk terug wordt gebracht naar de leverancier.

II bis  interpellatieverzoeken

 1. G. Oude Egberink (CDA): indienen motie sluiting Vliegbasis Twenthe
 2. S. Arı (CDA): Gezondheidscentrum Oosterpoort
De interpellatieverzoeken worden onder VII na de bespreekpunten behandeld.

III  vaststellen agenda
Beslissing: de agenda is vastgesteld.

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 oktober 2003
Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

IV  lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken – stuk nummers 11182 en 11182a

 1. het stuk A 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. het stuk B 1 in handen van B&W ter afdoening
 3. de stukken C 1 en C 2 voor kennisgeving aan te nemen
 4. de stukken C 3 tot en met C 5 in handen van B&W ter afdoening
 5. het stuk C 6 in handen van de burgemeester ter afdoening
 6. het stuk C 7 in handen van de commissie bezwaarschriften om advies
 7. het stuk C 8 - na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan - in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

voorstellen tot

eervol ontslag van

 1. de heer G.A.M. Haisma als plaatsvervangend voorzitter van de economische commissie
 2. de heer G.A.M. Haisma als lid van de rekeningencommissie
 3. de heer J. Hatenboer als lid van de stadsdeelcommissie Noord
 4. de heer R. Tenkink als lid van de stadsdeelcommissie Zuid
Beslissing: 1. de heer G.A.M. Haisma is eervol ontslagen als plaatsvervangend voorzitter van de economische commissie

 2. de heer G.A.M. Haisma is eervol ontslagen als lid van de rekeningencommissie

 3. het eervol ontslag van de heer Hatenboer wordt geschrapt.

 4. de heer R. Tenkink is eervol ontslagen als lid van de stadsdeelcommissie Zuid.

VI  benoeming van

 1. een plaatsvervangend voorzitter van de economische commissie
 2. een lid van de commissie bestuurszaken & middelen
 3. een lid van de rekeningencommissie
 4. een lid van de stadsdeelcommissie Noord
 5. een lid van de stadsdeelcommissie Zuid
Beslissing: 1. mevrouw A.A. Broekman-Veltman is benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de economische commissie

 2. de heer F. Uçar is benoemd als lid van de commissie bestuurszaken & middelen

 3. de heer F. Uçar is benoemd als lid van de rekeningencommissie

 4. de heer A.H. Enklaar is benoemd als lid van de stadsdeelcommissie Noord

 5. de heer J. van der Zee is benoemd als lid van de stadsdeelcommissie Zuid

VII  andere voorstellen

Bespreekpunten

B 3  vaststellen programmabegroting 2004-2007 - stuk nummer 11177

 1. Kennis te nemen van de effecten van de Miljoenennota voor de gemeente Enschede;
 2. In te stemmen met de voorgestelde wijze van invulling van de ‘bandbreedte’ bezuinigingen;
 3. In te stemmen met de voorgestelde aanwending van de financiële buffer;
 4. De besluitvorming te verwerken in de 1ste nota van wijziging Programmabegroting 2004-2007.

  Interrupties: G.J. Oude Egberink ( CDA )
- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) G.J. Oude Egberink ( CDA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) G.J. Oude Egberink ( CDA ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: A.S. Ari ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) B. Heeringa ( CDA )Beslissing: de programmabegroting 2004-2007 is vastgesteld, met dien verstande dat de VVD-fractie geacht wil worden akkoord te zijn met de financiële kaders en niet akkoord te zijn met de doelstellingen en maatschappelijke effecten van de inhoud van de programma’s omdat deze niet meetbaar zijn gepresenteerd.


Motie 1 VVD e.a.(aangepaste versie) om het college opdracht te geven nadere afspraken te maken met vuurwerkhandelaren om niet méér vuurwerk op te slaan dan het voorgaande jaar en de raad periodiek hierover te rapporteren.


Motie 1 is niet in stemming gebracht; de motie is in bovenvermelde aangepaste versie overgenomen door het college.


Motie 2 PvdA e.a.om het college te verzoeken Enschede aan te melden voor de bestuurlijke boete bij Justitie en BZK, de APV dienovereenkomstig aan te passen en met de Stichting Veiligheidszorg Twente te overleggen over de uitvoering.


Motie 2 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen.


Motie 3 PvdA e.a.om het college op te dragen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een experiment voor een gereduceerde tariefstelling ten aanzien van het openbaar vervoer als bedoeld in het collegeakkoord en binnen zes maanden met resultaten te komen.


Motie 3 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen.


Motie 4 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen om: 1. het initiatief te nemen om te komen tot een voorstel voor een breed regionaal overleg over sociaal-economisch beleid in de regio waarbij gemeenten, werkgevers, werknemers en organisaties op gebied van arbeidsmarktbeleid en arbeidsbemiddeling als partners betrokken zijn en binnen 6 maanden met een nadere uitwerking te komen;

 2. initiatieven te nemen tot opzet van een Twents Participatieontwikkelingsfonds, van waaruit bovenlokale projecten kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Motie 4 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen, met dien verstande dat wethouder De Weger toezegt dat : • hij in een raadscommissievergadering informatie zal geven over het regionaal platform arbeidsbeleid dat al opereert als het breed regionaal overleg waar in de motie om wordt verzocht;

 • en de mogelijkheid te onderzoeken voor instellen van een sociaal-economische adviesraad in Netwerkstadverband.

Motie 5 Stadspartij om de korpsbeheerder op te dragen ervoor te zorgen dat er politie beschikbaar komt voor fijnmazige lokale beheersing van de veiligheid en om in de reeds gesloten ‘prestatiecontracten’ matigend op te treden.


Motie 5 is door de indiener ingetrokken.


Motie 6 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen in de lokale uitvoering van de Wet werk en bijstand mogelijkheden te scheppen om persoonsgebonden budgetten in te voeren.


Motie 6 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen, met dien verstande dat aan de raad in de loop van 2004 gerapporteerd zal worden.


Motie 7 GroenLinks e.a. om het college te verzoeken de voortzetting te bekijken van de Enschede Pas in de vorm van een Enschede Leefpas, buiten de gemeentelijke organisatie en in principe zonder gemeentelijke subsidie, en uiterlijk in juni 2004 de Raad te rapporteren over de uitkomsten van dat onderzoek.


Motie 7 is ingetrokken als gevolg van de toezegging van wethouder De Weger dat hij de Stichting Enschede-pas zal vragen de gegevens die er al zijn ter beschikking te stellen en daarmee nadere overdracht naar commercieel vervolg te verzorgen.


Motie 8 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen te onderzoeken of afspraken voor een bovenlokale aanpak gemaakt kunnen worden met sectoren als onderwijs, zorg, welzijn en bedrijfsleven en zich in te spannen om binnen de regio financiële ruimte te creëren om bovenlokale plannen ten behoeve van bestrijding van jeugdwerkloosheid uit te kunnen voeren.


Motie 8 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen.


Motie 9 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen: • stappen te ondernemen om per jaar 25% van het huidig aantal gesubsidieerde banen bij de gemeente om te zetten in reguliere banen;

 • actief gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en nog voor 31 december aanvragen in te dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • het benodigde gemeentelijk geld hiertoe vrij te maken in het personeelsbudget;

 • op zo kort mogelijke termijn, tijdens de eerstvolgende vergadering van de economische commissie, te rapporteren over de mogelijkheden van omzetten gesubsidieerde banen naar reguliere banen bij de gemeente en invulling van het percentage.

Motie 9 is ingetrokken als gevolg van de toezegging van wethouder Goudt dat: • het college nadere inzage geeft in de besteding van de 2,25% die in de begroting is meegenomen,

 • het college 3 varianten voor het ondersteunen van additionele werkgelegenheid nader in kaart zal brengen;

in een raadscommissievergadering en in een brief aan de raad gerapporteerd zal worden.


Motie 6 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen in de lokale uitvoering van de Wet werk en bijstand mogelijkheden te scheppen om persoonsgebonden budgetten in te voeren.


Motie 6 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen, met dien verstande dat aan de raad in de loop van 2004 gerapporteerd zal worden.


Motie 7 GroenLinks e.a. om het college te verzoeken de voortzetting te bekijken van de Enschede Pas in de vorm van een Enschede Leefpas, buiten de gemeentelijke organisatie en in principe zonder gemeentelijke subsidie, en uiterlijk in juni 2004 de Raad te rapporteren over de uitkomsten van dat onderzoek.


Motie 7 is ingetrokken als gevolg van de toezegging van wethouder De Weger dat hij de Stichting Enschede-pas zal vragen de gegevens die er al zijn ter beschikking te stellen en daarmee nadere overdracht naar commercieel vervolg te verzorgen.


Motie 8 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen te onderzoeken of afspraken voor een bovenlokale aanpak gemaakt kunnen worden met sectoren als onderwijs, zorg, welzijn en bedrijfsleven en zich in te spannen om binnen de regio financiële ruimte te creëren om bovenlokale plannen ten behoeve van bestrijding van jeugdwerkloosheid uit te kunnen voeren.


Motie 8 is niet in stemming gebracht; de motie is door het college overgenomen.


Motie 9 GroenLinks en PvdA om het college op te dragen: • stappen te ondernemen om per jaar 25% van het huidig aantal gesubsidieerde banen bij de gemeente om te zetten in reguliere banen;

 • actief gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en nog voor 31 december aanvragen in te dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • het benodigde gemeentelijk geld hiertoe vrij te maken in het personeelsbudget;

 • op zo kort mogelijke termijn, tijdens de eerstvolgende vergadering van de economische commissie, te rapporteren over de mogelijkheden van omzetten gesubsidieerde banen naar reguliere banen bij de gemeente en invulling van het percentage.

Motie 9 is ingetrokken als gevolg van de toezegging van wethouder Goudt dat: • het college nadere inzage geeft in de besteding van de 2,25% die in de begroting is meegenomen,

 • het college 3 varianten voor het ondersteunen van additionele werkgelegenheid nader in kaart zal brengen;

 • in een raadscommissievergadering en in een brief aan de raad gerapporteerd zal worden.

Amendement 10 PvdA om te besluiten: • het declaratiefonds te handhaven, zij het in gewijzigde vorm, en daarin onder te brengen de tegemoetkoming kosten schoolreisjes en ondersteuning voor lidmaatschap van sportverenigingen, lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek Enschede (OBE) en de toegang tot zwembaden;

 • de E-pas op te heffen, waarbij de ondersteuning voor lidmaatschap van sportverenigingen, OBE en de toegang tot zwembaden worden ondergebracht bij het declaratiefonds;

 • de kosten van de inkomenstoets bij het declaratiefonds worden gedekt uit gelden die vrijvallen door opheffen van de E-pas en door het niet invoeren van een monitoring bijzondere bijstand, waardoor een bedrag van € 43.000,- euro structureel vrijvalt.

Amendement 10 is ingetrokken als gevolg van de toezegging van wethouder De Weger dat er een nader voorstel aan de Raad komt voor schoolreisjes, met cumulatieve kosten t.a.v. sport, bibliotheek en zwemmen voor kinderen met daarbij een scherp oog voor kostenbeslag (bijzondere bijstand).


Motie 11 PvdA om het college op te dragen: • gedwongen ontslagen van huidige werknemers met een gesubsidieerde arbeidsplaats als gevolg van de bezuinigingen te voorkomen;

 • een bedrag van € 1 miljoen te reserveren om het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen in te vullen overeenkomstig model 5 als beschreven in de nota inzake inzet werkdeel ten behoeve van gesubsidieerde arbeid d.d. 2 september.

Motie 11 in niet in stemming gebracht als gevolg van de toezegging van wethouder De Weger dat het college zich zal inspannen om de knelpunten binnen de arbeidsmarkt op te lossen. Hij zal de raad in december hierover nader informeren na gesprekken met werkgevers


Amendement A PvdA e.a. om: • te besluiten in de begroting een structureel bedrag van € 100.000,- op te nemen ten behoeve van de vangnetregeling schoolzwemmen, de vangnetregeling in te zetten vanaf groep 4 van de basisschool;

 • het college te verzoeken structurele dekking vanaf 2006 op te nemen in de begroting.

Amendement A is niet in stemming gebracht; het amendement is door het college overgenomen.


Amendement B CDA en VVD om het college op te dragen een bedrag van
€ 53.500,- te reserveren ten behoeve van schoolsporttoernooien en schoolvaardigheidsproeven en dit bedrag af te trekken van het bedrag dat naar de stadsdelen overgeheveld zal worden.


Beslissing amendement B: aangenomen (GroenLinks tegen, overige fracties voor).

B 5  instemmen met het verlenen van uitvoeringskredieten project HOV-Oost as, fase 3 en 4b - stuk nummer 11184

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het project HOV-Oost as.
 2. In te stemmen met het verlenen van een uitvoeringskrediet van € 2.550.000, ten behoeve van de aanleg van het tracédeel (fase 3) tussen de Gronausestraat en de Schipholtstraat (plangebied Eilermarke).
 3. In te stemmen met het verlenen van een uitvoeringskrediet van € 1.623.000,-- ten behoeve van de aanleg van het tracédeel (fase 4b) tussen de noordelijke en zuidelijke brug over de Glanerbeek, inclusief de aanleg van de zuidelijke brug (plangebied Oikos).
 4. a. Het krediet voor het tracédeel HOV-oost fase 3 te dekken door aanwending van subsidiebeschikkingen tot een bedrag van € 1.780.000,-- en het restant te dekken uit de stelposten;
  b. De afschrijving voor het restant te bepalen op 4%
  c. De kapitaallasten van het restant van € 770.000,-- , zijnde rente
  € 46.200,-- en afschrijving € 30.800,-- te dekken door aanwending van de stelpost "HOV as Eschmarke" (Bijlage M, pijler fysiek, nr C6) van de productbegroting2003.
 5. a. Het krediet voor het tracédeel HOV-oost fase 4b te dekken door aanwending van subsidiebeschikkingen tot een bedrag van € 1.357.000,-- en het restant te dekken uit de stelposten;
  b. De afschrijving voor het restant te bepalen op 4%;
  c. door aanwending van de stelpost "HOV-as Eschmarke" (Bijlage M, pijler fysiek, nr. C6) van de productbegroting 2003. De kapitaallasten van het restant van € 266.000,-- , zijnde rente € 16.000,-- en afschrijving € 10.600,-- te dekken
 6. De gemeentebegroting 2003 dienovereenkomstig te wijzigen.
 

  Interrupties: R.F. Echtermeijer ( VVD )Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezegging wethouder Goudt: De raad zal correct en tijdig gerapporteerd worden over de stand van zaken, waaronder financiële afwijkingen.

C 1  instemmen met de voorstellen t.b.v. realisering Kenniswijk Roombeek – stuk nummer 11176

 1. In te stemmen met de door de gemeente in het Convenant Kwaliteitsimpuls Roombeek aangegane verplichtingen inzake Kenniswijk bij overeenkomst over te dragen aan de Woningstichtingen Domijn en De Woonplaats, zijnde de oprichters tevens aandeelhouders van CasaNet BV;
 2. Tezamen met deze verplichtingen ook het budget van € 2,8 miljoen voor Kenniswijk Roombeek over te dragen aan de onder punt 1.genoemde partijen, onder de volgende voorwaarden:
  a. CasaNet BV ontwikkelt en exploiteert een glasvezelnetwerk in Roombeek uitgaande van een maatschappelijke (nuts)doelstelling;
  b. in de statuten van CasaNet BV wordt opgenomen dat één lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de gemeente; wijziging van deze statutaire bepaling kan niet dan met algemene stemmen door de Raad van Commissarissen worden bekrachtigd;
  c. de harde infrastructuur van het glasvezelnet wordt ondergebracht in een aparte rechtspersoon, teneinde exploitatie-risico’s in CasaNet BV af te scheiden van de infrastructuur activa;
  d. CasaNet BV neemt de € 0,8 miljoen kosten over, die het Projectbureau Wederopbouw tot nu toe in de ontwikkeling van Kenniswijk Roombeek heeft gestoken;
  e. de gemeente wordt geen aandeelhouder in CasaNet BV.

  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD ) J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezegging: wethouder Bleker zal met de raadscommissie in discussie gaan ten aanzien van de regie over de uitvoering van de werkzaamheden als de contractuitwerking aan de orde is.

 

interpellatie CDA – Motie vliegbasis Twenthe

 • De Raad verzoekt het college :
 • bij het Ministerie van Defensie aan te dringen op het opstellen van een goed sociaal plan voor de werknemers van de Vliegbasis Twenthe;
 • zich, onder andere in samenwerking met de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Oost NV, Enschede Airport Twente, Industrie Kring Twente en de Provincie Overijssel, maximaal te blijven inspannen voor het verkrijgen van de noodzakelijke compensatie en in het kader daarvan te komen tot bestuursafspraken;
 • erop toe te zien dat het thans voorliggende compensatiepakket slechts dan aangepast wordt indien sprake is van projecten die eveneens een bijdrage leveren aan het nieuwe perspectief voor Twente;
 • de regie te voeren ten aanzien van de planontwikkeling voor de toekomst van het gebied op en rondom de Vliegbasis Twenthe.

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) G.A.M. Haisma ( VVD ) G.J. Oude Egberink ( CDA ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )Beslissing: aangenomen met algemene stemmen


Toezeggingen wethouder Helder: • De regie is in handen van de raad over de toekomst van het gebied , ook in combinatie met het EAT;

 • De raadsfracties zullen tijdig van informatie betreffende de kamerbehandeling worden voorzien.

 

interpellatie CDA – Motie gezondheidscentrum Oosterpoort

 • De Raad draagt het college op om medewerking te verlenen aan de initiatieven voor een gezondheidscentrum in de Oosterpoort zodat ze zich daar blijvend kunnen vestigen

  Interrupties: A.S. Ari ( CDA ) A. Enklaar ( VVD )Beslissing: aangenomen met algemene stemmen.


Toezegging wethouder De Weger: in de volgende vergadering van de sociale commissie nader bespreken hoe de HOED gestalte kan worden gegeven.

 

Hamerstukken

R 1  vaststellen Verordening op het raadspresidium - stuk nummer 11187

 1. vast te stellen de Verordening op het raadspresidium gemeente Enschede 2003
 2. in te trekken artikel 1.1 van de Klachtenregeling gemeente Enschede 1999.
Beslissing: de Verordening op het raadspresidium is vastgesteld onder intrekking van artikel 1.1 van de Klachtenregeling gemeente Enschede 1999.

R 2  vaststellen Verordening artikel 212 en 213a Gemeentewet - stuk nummer 11188

 1. vast te stellen de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
 2. vast te stellen de Verordening ex artikel 213a Gemeentewet.
Beslissing: de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet en de Verordening ex artikel 213a Gemeentewet zijn vastgesteld.

R 3  vaststellen voorstel versterking Rekenkamer Enschede - stuk nummer 11189

 1. Te besluiten tot structurele uitbreiding van de ondersteuning van de rekenkamerfunctie met 0,8 fte onderzoeksmanager en 0,3 fte secretariële ondersteuning (loonkosten per jaar max. € 75.000; hierbij is geen rekening gehouden met de normkosten overhead).
 2. De ambtelijke ondersteuning van de rekenkamerfunctie organisatorisch onder te brengen bij de Raadsgriffie
 3. Te besluiten tot verhoging van het onderzoeksbudget voor de rekenkamerfunctie met € 125.000,- structureel
 4. Het college van B&W op te dragen dekking voor deze structurele verhoging te vinden
 5. Deze wijzigingen in de gemeentebegroting 2004 aan te brengen
 6. Het raadspresidium opdracht te geven een wijzigingsvoorstel voor de ‘Eerste wijzigingsverordening Rekenkamer Gemeente Enschede 1999’ voor te bereiden, en daarin op te nemen de adviezen van de Rekenkamer met betrekking tot de gewijzigde verhouding raadsleden – externe leden en een vergroting van de onderzoeksbevoegdheden.
Beslissing: het voorstel versterking Rekenkamer Enschede is vastgesteld.

A 1  beschikbaar stellen krediet dagmarktkiosken Van Heekplein - stuk nummer 11164

 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 110.000,00 exclusief BTW voor de grondkosten van de geplande nieuwe dagmarktkiosken op het H.J. van Heekplein.
 2. De jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de meeropbrengsten van de dagmarktprecariobelasting.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de productbegroting 2004.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 1  instemmen met de toewijzingsvoorstellen financiële middelen aan projecten voor het aanpassen van de woonomgeving - stuk nummer 11166

 1. Goedkeuring te verlenen voor de inzet van € 208.000,-- ten behoeve van projecten in stadsdeel Noord en Zuid in het kader van het aanpassen van de woonomgeving.
 2. Als projecten in stadsdeel Noord te benoemen: IJsselstraat/ Geulstraat
  ( € 87.500) en Dommelstraat/Waalstraat (€ 37.500)
 3. Als projecten in stadsdeel Zuid te benoemen: Kombiproject Zuid (€ 33.000), Tuindorp (€ 10.000) en het Leunenberg (€ 40.000)
 4. De projecten te financieren vanuit de MIW-post "Aanpassen Woonomgeving", conform het raadsvoorstel van 3 februari 2003, betreffende het verlenen van programmakrediet voor de uitvoering van MIW-projecten.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 2  vaststellen bekostigingsbesluit Kotmanpark - stuk nummer 11167

 1. Vaststellen het bekostigingbesluit Kotmanpark met bijbehorende tekening en begroting.
 2. Te bepalen dat dit bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekendgemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 4  vaststellen de procedure begrotingsdiscipline - stuk nummer 11180

 1. De procedure begrotingsdiscipline vast te stellen.
Beslissing: de procedure begrotingsdiscipline is vastgesteld

C 2  beschikbaar stellen van een krediet en instemmen met de dekkingsvoorstellen voor baggeren waterpartijen - stuk nummer 11179

 1. Indien Rijk en waterschap zekerheid hebben gegeven te willen medefinancieren met de uitvoering te beginnen.
 2. In principe een krediet van € 2.729.000 ter beschikking te stellen.
 3. De benodigde gelden voor de gemeente (€ 1.172.000) te financieren uit het GRP (€ 841.000) en uit de reserve Verbetering Stad (€ 331.000) en deze financiële effecten te verwerken in de productbegroting 2004.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

E 1  vaststellen wijziging Toeslagenverordening - stuk nummer 11165

 1. De Toeslagenverordening van 18 september 1995, laatstelijk gewijzigd op 22 maart 1999, te wijzigen zoals aangegeven in het concept-besluit.
 2. Te bepalen dat de gewijzigde verordening in werking treedt op 1 januari 2004.
Beslissing: de Toeslagenverordening 2003 is vastgesteld.

E 2  vaststellen Handhavingsplan 2003-2006 - stuk nummer 11173

 1. Het ‘Handhavingsplan 2003 – 2006’ vast te stellen als uitgangspunt van beleid.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 a  vaststellen voorbereidingsbesluit UT-terrein, gebouw faculteit Werktuigbouw - stuk nummer 11181

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63172
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 21 november 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 b  vaststellen voorbereidingsbesluit Geerdinkzijdeweg 2002 - stuk nummer 11183

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 60814 (Voorbereidingsbesluit "Geerdinkszijdeweg 2002").
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 21 november 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 c  vaststellen voorbereidingsbesluit Gronausestraat, sectie E 4795 - stuk nummer 11185

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende plankaart met het nummer 63168 (voorbereidingsbesluit Gronausestraat sectie E 4795.
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 21 november 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 2  toekennen schadevergoeding ex. artikel 49 WRO inzake perceel Haverkampweg 80 - stuk nummer 11168

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede
  d.d. 13 september 2002 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
  van de heer S. van der Heide, Haverkampweg 80 te Enschede, in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke.
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan de heer S. van der Heide terzake van zijn woning aan de Haverkampweg 80 te Enschede een schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen van EUR 7.000,-- en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 december 2001.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 3  Toekennen schadevergoeding ex. artikel 49 WRO inzake percelen Schipholtstraat en Keppelerdijk - stuk nummer 11169

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 24 oktober 2002 naar aanleiding van de door Juridisch Adviesbureau Maat & Ruijgrok te Leiden namens 19 belanghebbenden aan Schipholtstraat en Keppelerdijk ingediende verzoeken ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke;
 2. Te besluiten op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan bedoelde 19 belanghebbenden schadevergoeding ex artikel 49 van de WRO toe te kennen en uit te betalen ter grootte van in totaal EUR 68.500,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van de verzoeken.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 4  Toekennen schadevergoeding ex. artikel 49 WRO inzake perceel Keppelerdijk 374 - stuk nummer 11170

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 30 september 2002, naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer en mevrouw Kamphuis, Keppelerdijk 374 te Enschede, in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke;
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan de heer en mevrouw Kamphuis terzake van hun woning Keppelerdijk 374, 7534 PB ENSCHEDE een schadevergoeding ex artikel 49 WRO van EUR 5.500,-- toe te kennen en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 september 2001.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 5  Afwijzen verzoek planschadevergoeding ex. artikel 49 WRO percelen Keppelerdijk 250 en Keppelerdijk 260 - stuk nummer 11171

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie van 17 december 2002 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden, namens J.W.J. Geerts, Keppelerdijk 250 en G.E. Dalenoort, Keppelerdijk 260 vanwege de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke en de overwegingen en de conclusies de uwe te maken.
 2. Te besluiten om de verzoeken om vergoeding van planschade van
  J.W.J. Geerts en G.E. Dalenoort overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede van 17 december 2002 af te wijzen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 6  Afwijzen verzoek planschade vergoeding ex. artikel 49 WRO inzake perceel Fugastraat 17 - stuk nummer 11172

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie van 3 juni 2003 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden, namens H. Hof, Fugastraat 17 vanwege de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke en de overwegingen en de conclusies de uwe te maken.
 2. Te besluiten om het verzoek om vergoeding van planschade van onder 1. genoemde H. Hof overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede van 3 juni 2003 af te wijzen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 7  Vaststellen herziening 1 bestemmingsplan Dr. Zamenhoflaan-West - stuk nummer 11174

 1. Herziening 1 van het bestemmingsplan "Dr. Zamenhoflaan-West" vast te stellen, overeenkomstig de hierbij behorende plankaart nummer 57117 en toelichting.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Dr. Zamenhoflaan-West" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.
 3. De heer J.L.J. Deterd Oude Weme mede te delen dat de door hem ingediende zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van de herziening.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 8  Afwijzen verzoek Sonnebeeck Projecten BV bestemmingsplan "Buitengebied 1996" t.b.v. woningbouw - stuk nummer 11175

 1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Sonnebeeck Projecten BV om het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1996" te herzien ten behoeve van hun voornemen tussen de 5 en 8 woningen te bouwen op een perceel gelegen tussen de Stokhorstlaan en de Kleine Linderesweg.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 9  Toekennen schadevergoeding ex. artikel 49 WRO t.b.v. percelen Melodiestraat, Schipholtstraat, Fugastraat, Lonnekerweg en Bultsweg - stuk nummer 11178

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 3 juni 2003 naar aanleiding van de door Juridisch Adviesbureau Maat & Ruijgrok te Leiden namens 20 belanghebbenden ingediende verzoeken ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke;
 2. Te besluiten op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan bedoelde 20 belanghebbenden schadevergoeding ex artikel 49 van de WRO toe te kennen en uit te betalen ter grootte van in totaal EUR 91.750,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van de verzoeken.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 10  vaststellen bestemmingsplan Kuipersdijk 167 (2003) – stuk nummer 11190

 1. Het bestemmingsplan "Kuipersdijk 167" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende plankaart nummer 60801 en toelichting en voorschriften;
 2. Het bestemmingsplan ter goedkeuring aanbieden aan Gedeputeerde Staten.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

G 1  kennisnemen van de Vijfde voortgangsrapportage "Oosting in uitvoering" – stuk nummer 11160

 1. Kennis te nemen van de huidige voortgang van de verbeteracties zoals geformuleerd in de Nota ‘Lessen uit de Vuurwerkramp, Oosting in Uitvoering’ en vastgesteld in de gemeenteraad d.d. 2 juli 2001.
 2. In te stemmen met het als afgedaan beschouwen van de verbeteracties die afgerond zijn.
 3. In te stemmen om, naast reguliere rapportages en gemeenterekening, de eindrapportage uiterlijk in de maand april 2004 aan de gemeenteraad aan te bieden.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

VIII  Stemming over hamerstukken

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )


Sluiting: 23:40 uur.