Aanwezig:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden:
F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen (vanaf 21.00 uur), U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
J.H.H. Mans (burgemeester), B. van Dijk en F.C.G. Lamerink.

I  Opening

II  vragenuur

Vraag 1: J. Hofte – gratis heroïneverstrekking

Maandag 8 November was op radio oost en in de krant het bericht van wethouder de Weger te horen en te lezen dat de gemeente Enschede misschien een te kort aan geld zou krijgen/hebben om het gratis heroïne verstrekking project door te laten gaan en als de financiën niet rond kwamen dat het project zou worden afgeblazen aldus de wethouder.Ook vroeg de wethouder aan de buurt gemeenten Almelo en Hengelo om een financiële bijdrage omdat het om een regionaal project zou gaan. Inmiddels is bekend dat Almelo geen geld geeft

 • Het ging in eerste instantie toch om Enschedese Verslaafden ?? waarom nu plots om regionale verslaafden ?. Waarom is daar nooit over gesproken?
 • Weet de wethouder als er wel genoeg geld is over hoeveel verslaafden uit de regio hij dan praat. Buiten de 27 uit Enschede kan dat oplopen tot wel een aantal van ongeveer 150 personen. En wat is dan de inschatting volgens de wethouder van de overlast die dat met zich mee brengt in Enschede.?
 • De stadspartij heeft altijd grote moeite gehad met alleen maar een gebruikersruimte zonder gratis heroïne verstrekking. Als het financiële plaatje niet rond komt zou volgens de woorden van de wethouder het project worden afgeblazen. Wanneer horen we dat?
 • Houdt dat in dat de gebruikersruimte, die nu al de SPUIT EN ZUIPRUIMTE genoemd wordt, die de wethouder voor ogen heeft er dan ook niet komt?
 • Zou het niet verstandig zijn om het gehele project af te blazen en het enorme bedrag dat nu al gereserveerd is voor harddrugsverslaafden te besteden aan de stadswachten en ID banen?. .We praten nu al over 30 stadswachten die hun baan verliezen en voor ongeveer 120 ID banen dreigt ook ontslag
  Als we een keuze moeten maken tussen 150 arbeidsplaatsen te behouden of 150 harddrugsverslaafden tot in lengte van jaren te onderhouden is voor de stadspartij de keus gouw gemaakt. Hoe denkt de wethouder hier over?

  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )

Vraag 2: S. Salikram – bonus van Ministerie Binnenlandse Zaken politiekorps wegens behalen doelstellingen

Minister Remkes van het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft op 10 november laten weten dat alle politiekorpsen een bonus krijgen van ruim 26 miljoen euro, wegens het behalen van doelstellingen. Inmiddels is bekend dat de gemeente Enschede de ongeveer 20.000 euro betaald voor de surveillance fietsen (mountainbikes) van de politie voor de binnenstad en omgeving Lipperkerkstraat. Waarbij er een uitbreiding voor het gebied Volkspark en de omgeving van het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat moet gebeuren. Daarnaast heeft de politie bij diverse gelegenheden waaronder op de veiligheidsdag laten weten dat stadswachten "de oren en ogen van de politie zijn". De stadswachten worden betaald vanuit gemeentelijke middelen. Een belangrijk deel van de bonus is te danken aan een stijging van meer dan 25 % aan boetes en een toename van aanhoudingen (7%) door de politie. De begroting van Enschede als grootste stad in de regio staat onder druk.

 • Krijgt de politie regio Twente een bonus?
 • Zo ja welke gekwantificeerde targets (aantal uitgeschreven boetes en een totale waarde van) zijn gerealiseerd door de politie in Enschede?
 • Hoe groot is de totale bonus voor de regio en wat krijgt Enschede te zien van de bonus ?
 • Wil de burgemeester in zijn functie als corpsbeheerder pleiten voor aanwending van de bonus voor doeleinden die duidelijk zichtbaar zijn voor de samenleving in de regio twente zoals surveillance fietsen en het inkopen van surveillance diensten bij de stadswacht?
 • Welke acties gaat de Burgemeester daartoe ondernemen en wil de burgemeester de raad daarvan op de hoogte stellen ?


  Interrupties: S. Salikram ( PvdA )

III   vaststellen agenda


De loco-burgemeester gaat in op de recente gebeurtenissen in reactie op de moord van Theo van Gogh.


  Interrupties: A.S. Ari ( CDA )
(schorsing)
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) A.S. Ari ( CDA )

III bis  vaststellen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 oktober en 25 oktober 2004 en de notulen van de vergadering van 25 oktober 2004

IV   lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11434 en 11434a

BESPREEKSTUKKEN

VII - B 4   Vaststellen de Najaarsnota 2004 (incl. GSB-convenant) en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen - stuk nummer 11438

 1. Kennis te nemen van de consequenties van de nieuwe regelgeving BBV voor de onderwerpen reserves en voorzieningen en de waarderin van de activa, zoals aangegeven in de bijgevoegde notitie "activa en reserves en voorzieningen als gevolg van de invoering van het BBV" (activa en reserves).
 2. Te besluiten tot: hernoeming van de reserves en voorzieningen, zoals weergegeven in bijlage A van de notitie activa en reserves; clustering van de reserves en voorzieningen, zoals weergegeven in bijlage B van de notitie activa en reserves; waardering van de activa aanpassen voor wegen, onderwijshuisvesting, meubilair, immateriële vaste activa en overige materiële vaste activa; de financiële effecten van het hiervoor genoemde punt te dekken door de afroming van reserves en voorzieningen, zoals weergegeven in bijlage C van de notitie activa en reserves. Kennis te nemen van de notitie besparingsmogelijkheden ambtenarenapparaat.
 3. In te stemmen met de Najaarsnota 2004 en de daarin verwoorde voorstellen.
 4. In te stemmen met de uit de Najaarsnota 2004 voortvloeiende begrotingswijzigingen.

  Interrupties: B. Heeringa ( CDA ) J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) M. van Hees ( PvdA ) Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn
  Interrupties: P.G. Welman ( CDA ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE ) G.A.M. Haisma ( VVD ) M. van Hees ( PvdA ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
(schorsing)
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 ) P.G. Welman ( CDA ) J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
(schorsing)
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )

HAMERSTUKKEN

A 1   Vaststellen Verordening tegemoetkoming kosten Wet kinderopvang - stuk nummer 11412

1   Vast te stellen de Verordening Tegemoetkoming Kosten Wet kinderopvang.


A 2   Verlenen budget voor jaarschijf 2005 aan het Actieprogramma Hoger Opgeleiden – stuk nummer 11428

1   Budget verlenen van € 50.000,00 voor de jaarschijf 2005 van het Actieprogramma Hoger Opgeleiden en dit te dekken door de middelen beschikbaar gesteld in de programmabegroting 2005-2008, voor Kennisintensieve Bedrijvigheid.


A 3   Beschikbaar stellen krediet t.b.v. financiering C.V. Grondexploitatie-maatschappij Zuiderval (GEM Zuiderval) - stuk nummer 11439

 1. Voor de financiering van de C.V. Grondexploitatie Zuiderval door de gemeente een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 6,0 miljoen.
 2. Deze kosten te dekken door het Grondbedrijf uit de reservering binnen het fonds STOG voor het project Zuiderval.
 3. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

B 1   Verlenen krediet voor projecten openbare verlichting en sociale veiligheid – stuk nummer 11420

 1. Voor het uitvoeren van projecten in het kader van openbare verlichting en sociale veiligheid een krediet van € 55.000,- te verlenen.
 2. De kosten te dekken door aanwending van het quotum openbare verlichting 2004.
 3. De afschrijving te bepalen op 12,5%, conform art. 3.10 h van de Financiële Verordening van de gemeente Enschede.
 4. De kapitaallasten van de investeringen uit het quotum openbare verlichting ad € 9.900,-, zijnde afschrijving € 6.900,- en rente € 3.000,- te dekken door verlaging van de stelpost vervangingsinvesteringen van de begroting 2004.
 5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.

B 2   Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Ganzebos-weg en Hollinkweg - stuk nummer 11435

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Ganzebosweg en Hollinkweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.

B 3   Verlenen krediet voor aanschaf bedrijfsmiddelen DSOB – stuk nummer 11436

 1. Een krediet te verlenen van € 218.000 voor de aanschaf bedrijfsmiddelen voor de DSOB.
 2. De kapitaallasten te dekken door verlaging van de post routineinvesteringen DSOB.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen ad. € 30.263,00 aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.

C 1   Aanwijzen percelen grond in De Laares op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten – stuk nummer 11417

1   Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten percelen grond, gelegen in De Laares, aan te wijzen als percelen, waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, te weten de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen met nummer 60111 en de perceellijsten, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden, zulks onder overneming van het gestelde in het voorstel van ons College, dat hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd en overigens op de wijze als aangegeven in het bij dit voorstel behorende ontwerp-besluit.


E 1   Vaststellen de Verordening tot intrekking van het Reglement fonds schuldhulpverlening - stuk nummer 11425

1   Vast te stellen de Verordening tot intrekking van het Reglement fonds schuldhulpverlening.


F 1 a   Vaststellen voorbereidingsbesluit Deurningerstraat – stuk nummer 11414

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, zoals die is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 63209 d.d. 31-08-2004 (voorbereidingsbesluit Deurningerstraat [2004]);
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 13 december 2004 in werking treedt.

F 1 b   Vaststellen voorbereidingsbesluit Geerdinkszijdeweg 2002 - stuk nummer 11415

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 60814 (Voorbereidingsbesluit Geerdinkszijdeweg 2002).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 21 november 2004 in werking treedt.

F 1 c   Vaststellen voorbereidingsbesluit Wederopbouw-plannen – stuk nummer 11416

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 59611 d.d. aug. 04 (voorbereidingsbesluit Wederopbouwplannen [2004]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 20 december 2004 in werking treedt.

F 1 d   Vaststellen het voorbereidingsbesluit Industrieterrein Marssteden - stuk nummer 11432

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 57129 (voorbereidingsbesluit Industrieterrein Marssteden).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 26 november 2004 in werking treedt.

F 2   Vaststellen herziening 24 bestemmingsplan Buiten-gebied 1996 – stuk nummer 11421

 1. Herziening 24 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 60807, aanvullende voorschriften en toelichting.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.
 3. Het renvooi behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" aan te vullen met de bestemming "Boomkwekerij" en de aanduidingen "geen dienstwoning toegestaan", "opslag groenafval toegestaan" en "bouwblok met maximale bebouwingsoppervlak".

F 3   Vaststellen herziening 9 bestemmingsplan De Eschmarke - stuk nummer 11422

 1. Vast te stellen Herziening 9 van het bestemmingsplan "De Eschmarke" waarbij artikel 22 van de voorschriften wordt gewijzigd. Artikel 22, lid 1, sub a wordt als volgt gewijzigd:
  "a inzicht is gegeven in de kwaliteit van de bodem en dat bij een noodzakelijke bodemsanering wordt aangetoond dat deze technisch en financieel kan worden uitgevoerd;".
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "De Eschmarke" overigens van toepassing te verklaren op de onder 1 van dit besluit genoemde herziening.

F 4   Vaststellen herziening 4 bestemmingsplan Het Wageler – stuk nummer 11423

 1. Herziening 4 van het bestemmingsplan "Het Wageler" vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 63154 en toelichting.
 2. Het renvooi behorende bij het bestemmingsplan "Het Wageler" aan te vullen met de bestemming ‘E1-2 (Eengezinshuizen in 1 bouwlaag met een tweede bouwlaag toegestaan).
 3. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Het Wageler" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

F 5   Beschikbaar stellen geoormerkt Investeringsbudget Stedelijk Vernieuwing (ISV-budget) sanering verkeerslawaai - stuk nummer 11426

 1. Het (resterende) geoormerkte ISV-budget voor het saneringsprogramma verkeerslawaai beschikbaar te stellen (€ 380.000,- t.b.v. periode 2003-2004) en de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
 2. Kennis te nemen van de besteding(swijze) van het budget (ter informatie).

F 6   Verlenen voorbereidingskrediet voor planontwikkeling bedrijventerrein Usseleres – stuk nummer 11431

 1. Ten behoeve van de planontwikkeling van het toekomstig bedrijventerrein Usseleres een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 655.000,-.
 2. Deze kosten te dekken binnen het STOG en te zijner tijd ten laste te brengen van de grondexploitatie Usseleres.
 3. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

G 1   Besluiten tot wijziging van de APV inzake preventief fouilleren (n.a.v. de motie d.d. 5-7-04 preventief fouilleren) - stuk nummer 11424

1   Te besluiten tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening door het opnemen van een nieuwe afdeling 2.10 Preventief fouilleren.


G 2   Kennisnemen van de evaluatie positioneringscampagne en instemmen met de conclusies en aanbevelingen – stuk nummer 11447

 1. Kennis te nemen van bijgaande evaluatie.
 2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen.
 3. Het in de Programmabegroting 2004-2007 gereserveerde budget voor 2005 t.b.v. positionering vrij te geven. 


Sluiting: 23.55 uur
(de vergadering wordt hervat op maandag 29 november 2004)