Aanwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer B.A. de Groot (loco-raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees (vanaf 19.10 uur), mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

 

Afwezig: F. Aktan

I   Opening

 

II  Vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

Vraag 1:  René Tenkink (GroenLinks) over discussie burgerluchthaven met buurgemeenten

De Raad van Enschede is in december 2004 vorig jaar in meerderheid akkoord gegaan met  een doorstart van de burgerluchthaven. Voordat het besluit werd genomen waren er duidelijke signalen van de gemeentebesturen van Hengelo en Oldenzaal, waarbij zij aandrongen op een breed maatschappelijk en politiek debat met hen en met de regio. Het gemeentebestuur van Enschede negeerde die kritische geluiden en dat heeft kennelijk  irritaties gewekt. 
Nu bereiken ons berichten dat de colleges van Hengelo en Oldenzaal hebben geprotesteerd tegen het besluitvormingsproces van de burgerluchthaven.
Namens de GroenLinksfractie stel ik het College, i.c. wethouder Helder, hierover de volgende vragen:

 1. Kunt u bevestigen dat u onlangs contact heeft gehad met de colleges van Hengelo en Oldenzaal waarbij uw collega-bestuurders hun ongenoegen kenbaar maakten over de gang van zaken rond de discussie in de gemeente Enschede over het voortbestaan van de burgerluchthaven?
 2. Klopt het dat er vanuit Hengelo is gewezen op mogelijke negatieve gevolgen voor de samenwerking binnen Netwerkstad?
 3. Heeft u toezeggingen gedaan over het betrekken van de gemeentebesturen van Hengelo en Oldenzaal (en eventueel besturen van andere buurgemeenten) bij de discussie over de burgerluchthaven?
  Zo ja: wat verstaat u daar precies onder; hoever gaat die betrokkenheid?
  Zo nee: bent u bereid alsnog het debat met de buurgemeenten aan te gaan?
 4. Als uit de discussie met de buur- en regiogemeenten blijkt dat zij moeite hebben met een doorstart van de burgerluchthaven, gaat u dan de Raad van Enschede voorstellen het raadsbesluit van 20 december 2004 te wijzigen of zelfs te heroverwegen?
Toezegging wethouder Helder: Van het overleg met de buurtgemeenten komt een verslag welke ter beschikking zal worden gesteld aan de gemeenteraad. De resultaten van het bestuurlijk overleg zullen, als de buurtgemeenten in maart een standpunt hebben ingenomen, worden gemeld aan de gemeenteraad.

Vraag 2:  M. van Heijster (GroenLinks) over huurverhoging

Afgelopen oktober heeft minister Dekker van VROM haar plannen voor de liberalisering van een groot deel van de huurwoningen gepresenteerd. Op 20 januari hoopt zij hiervoor het groene licht te krijgen van de Tweede Kamer. Komende donderdag dus.
Bij behandeling van de VROM-begroting hebben GroenLinks, PvdA, SP en ook D66 kritisch gereageerd op de voornemens van minister Dekker om 25% van de huurwoningmarkt te liberaliseren.
Tot nu worden de huurprijzen in Nederland in de hand gehouden om de woningen betaalbaar te houden. Door de plannen van minister Dekker kunnen de huurprijzen enorm gaan stijgen. Dit zou betekenen dat er meer huursubsidie moet worden betaald of nog erger, wanneer de prijzen zodanig stijgen dat zij de huursubsidiegrens overschrijden, zullen mensen hun woning niet meer kunnen betalen.
Door het tekort aan betaalbare huurwoningen en het feit dat de meeste gezinnen met een inkomen tot modaal geen koopwoning kunnen betalen is er voor hen echter geen alternatief. Een probleem dat ook in Enschede speelt.
GroenLinks wil wonen voor iedereen betaalbaar houden. Als de plannen van minister Dekker doorgaan wordt dit een probleem.

Vragen aan de wethouder:

 1. Wat vindt u van de plannen van minister Dekker?
 2. Heeft u actie onder nomen tegen de plannen van minister Dekker?
 3. Bent u bereid actie te ondernemen om te voorkomen dat de huren in Enschede maximaal zullen stijgen?

Vraag 3:  I. Sümer (PvdA) over legitimatieplicht

Sinds 1 januari moeten iedereen vanaf 14 jaar zich kunnen legitimeren met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Er zijn signalen dat de kosten van aanschaf of verlenging van deze documenten voor mensen met een minimuminkomen tot problemen leiden. De gemeente Hof van Twente heeft besloten voor mensen met een minimuminkomen de kosten van een identiteitskaart te vergoeden en een bijdrage te leveren in de kosten van verlenging van paspoort en rijbewijs. De regeling geldt voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Daarvoor komen ongeveer 300 huishoudens in de Hof van Twente in aanmerking. Een maatregel als deze zou ook in Enschede genomen kunnen worden. De identificatieplicht is tenslotte een maatregel die de burger wordt opgelegd en die de burger in een aantal gevallen dwingt tot (extra) kosten.

 1. Kan het college aangeven hoeveel huishoudens in Enschede voor een dergelijke maatregel in aanmerking zouden komen en wat dit bij benadering zou gaan kosten?
 2. Is het college bereid een soortgelijke regeling voor Enschede, met terugwerkende kracht voor mensen uit de doelgroep die reeds tot aanschaf of verlenging zijn overgegaan, op mogelijkheden te onderzoeken en daarover binnen enkele weken te rapporteren, dan wel met een concreet voorstel te komen?
Toezegging wethouder Hassink: Het college is bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties van een vrijstellingsregeling en daarover binnen enkele weken te rapporteren.

Vraag 4:  F. Lammerink (Stadspartij) over slachtoffers vuurwerkramp

Onlangs heeft burgemeester Mans op TV-Oost gezegd dat de slachtoffers van de vuurwerkramp die nu nog zeggen dat ze te kort zijn gekomen, een slaatje willen slaan uit de ramp. Deze publieke constatering is niet heel erg genuanceerd. Ons zijn tal van individuele lotgevallen bekend waarin dit oordeel van de burgemeester als smaad gevoeld wordt. Zie ook Tubantia van afgelopen zaterdag.

Wil de burgemeester hiervoor vanavond  publiekelijk zijn excuus aanbieden?


 

III  vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld

 

IV  vaststellen de besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2004 en de herziene besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2005Beslissing: de besluitenlijsten zijn vastgesteld

 

VII  andere voorstellen

 

R 1  benoemen tot accountant van de gemeente Enschede Ernst & Young - stuk nummer 11537

 1. Ernst & Young voor de periode 1 januari 2005 – 1 januari 2008  te benoemen tot accountant van de gemeente Enschede, een en ander onder de voorwaarden die in het ‘programma van eisen en wensen inzake de accountantsfunctie’ zijn vastgelegd.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  instemmen met de rekening en verantwoording 2003 Stichting Personeels-voorziening DCW – stuk nummer 11496

 1. Kennis te nemen van de rekening en verantwoording 2003 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW en de bijbehorende verklaring en rapportage van de accountant.
 2. De rekening en verantwoording 2003 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het toevoegen van het voordelig resultaat 2003 ad € 56.202 aan de algemene reserve van de Stichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  vaststellen besteding Mobiliteitsfonds - stuk nummer 11526

 1. Om ter voorbereiding en uitvoering voor een zestal incidentele projecten vanuit het Mobiliteitsfonds éénmalig een budget te verlenen van totaal € 210.900,--.
 2. Om ter dekking van de additionele jaarlijkse exploitatielasten van het  beheer- en onderhoudbudget voor dynamisch verkeersmanagementsystemen (DVM) ten gevolge van  de areaaluitbreiding van deze systemen, voor het jaar 2005 eenmalig een aanvullend budget te vragen van totaal € 100.000,-- en deze kosten te dekken uit het Mobiliteitsfonds en voor de jaren na 2005 in de begrotingsvoorbereiding 2006 een voorstel te doen waarin de dekking van deze exploitatielasten vanaf 2006 structureel wordt geregeld.
 3. De gemeentebegroting conform te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  instemmen met de bestedingsvoorstellen SECA-2 gelden – stuk nummer 11503

 1. In te stemmen met de voorstellen tot besteding van SECA-2 gelden tranche 2005 ad € 499.158 ten behoeve van stadsdeelgewijs werken in 2005.
 2. De gemeentebegroting 2005 te wijzigen door het product Stadsdeelgewijs werken (5.04.01) te verhogen met het genoemde bedrag ten laste van de reserve SECA-2.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2  ongegrond verklaren bezwaarschriften op grond van de Wet voorkeurs-recht gemeenten m.b.t. de driehoek Deurningerstraat, Lasondersingel en Haversmidtstraat - stuk nummer 11514

 1. Het bezwaar van de heer G.W. van Voorst, van 15 juni 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/mw/25928, tegen het besluit van de raad van 14 juni 2004, nummer 04S002826, ongegrond te verklaren;

 2. Het bezwaar van de heer B.A. Onstein, van 5 juli 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/mw/25980, tegen het besluit van de raad van 14 juni 2004, nummer 04S002826, ongegrond te verklaren;

 3. Het bezwaar van HEAS Enschede Beheer B.V., van 26 mei 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/mw/25813, tegen het besluit van de raad van 14 juni 2004, nummer 04S002826, ongegrond te verklaren;

 4. Het bestreden besluit van 14 juni 2004 ongewijzigd in stand te laten.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  instemmen met voorstel tot uitwerking amendement budget stadsdeel-commissies – stuk nummer 11524

 1. De uitvoering van het amendement “budget stadsdeelcommissies”, dat bij de behandeling van de Najaarsnota 2004 op 15 november door het College is overgenomen, te delegeren aan het College;
 2. Het College op te dragen gedurende de periode waarover dit amendement zich uitstrekt (2005 en 2006) twee keer per jaar in de stadsdeelcommissies te rapporteren over de uitvoering van dit amendement, meer in het bijzonder over de verstrekking van subsidies door het college op grond van het delegatiebesluit onder 1.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  vaststellen de Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening emancipatieactiviteiten 1994 - stuk nummer 11512

 1. De Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening emancipatie-activiteiten 1994 vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 a  vaststellen voorbereidingsbesluit Gronausestraat 1307/1309 – stuk nummer 11520

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Gronausestraat 1307/1309 te Glanerbrug, zoals dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63204, d.d. 16-07-2004 (voorbereidingsbesluit Gronausestraat 1307/1309 [2005]);
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 28 januari 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 b  vaststellen voorbereidingsbesluit Lipperkerkstraat13-25 - stuk nummer 11538

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Lipperkerkstraat 13-25, zoals dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 63224 d.d. 07-12-2004 (voorbereidingsbesluit Lipperkerkstraat 13-25 [2005]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 28 januari 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  vaststellen herziening 42 bestemmingsplan Buitengebied 1996 – stuk nummer 11523

 1. Herziening 42 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende toelichting, aanvullende voorschriften en plankaart nummer 63208.
 2. De voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  afwijzen verzoek planschadevergoeding perceel Keppelerdijk - stuk nummer 11536

 1. Het rapport met bevindingen en advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 29 november 2004 naar aanleiding van het verzoek om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 WRO in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” van de Maatschap G.J. en H.J. Hesselink, gevestigd Broekheurnerweg 62 te 7481 PX Haaksbergen met betrekking tot een gedeelte van hun perceel, kadastraal gem. Lonneker AA206 gelegen aan de Keppelerdijk te Enschede integraal over te nemen.

 2. Het verzoek af te wijzen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Sluiting: 19.25 uur