Aanwezig:
J.H.H. Mans (voorzitter), en R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek,
mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet,  mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee

Afwezig:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, J. Hofte en F.C.G. Lammerink

I  heropening

R 1  Instemmen met het Rekenkameronderzoek effectiviteit en efficiency van het externe veiligheidsbeleid – stuk nummer 11454

  1. Kennis te nemen van het feit dat de Rekenkamercommissie van de Gemeente Enschede voornemens is een onderzoek te gaan inzake de effectiviteit en efficiency van het externe veiligheidsbeleid te Enschede.
  2. De Raad te verzoeken in te stemmen met dit voornemen.

  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA )


Beslissing:  gelijk aan het voorstel

I 1  Initiatiefvoorstel Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand – stuk nummer 11461

  1. Als algemeen uitgangspunt vast te stellen dat Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, in dienst van de gemeente Enschede, alle huwelijken sluiten en alle partnerschappen registreren, dus ook tussen personen van hetzelfde geslacht;
  2. Te bepalen dat een BABS geen beroep kan doen op gewetensbezwaren om geen homohuwelijken te voltrekken of homopartnerschappen te registreren;
  3. Het College op te dragen de voorstellen genoemd onder de punten 1 en 2 uit te voeren bij benoemingen en herbenoemingen van Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand;
  4. In het kader van (her)benoemingsprocedures BABS een functieprofiel en selectiecriteria te hanteren die voorzien in de onder punten 1 en 2 geformuleerde uitgangspunten.
  5. Het raadsbesluit op korte termijn te realiseren, in elk geval uiterlijk per 1 januari 2005.

Behandelvoorstel van de PvdA:
PvdA stelt aan de Raad voor op grond van art. 37 lid 4 (RvO) nadere voorwaarden te stellen aan behandeling van dit initiatiefvoorstel: de behandeling hiervan door de Raad aan te houden totdat de wetgever nadere uitwerking geeft aan het wettelijk kader. De PvdA stelt voor het College eerst een brief uit te laten doen aan de vaste kamer commissie. In afwachting van een antwoord dient het College terughoudend om te gaan met benoemingen en herbenoemingen van BABS-en en geen omstreden benoemingen te doen.


  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) U. Visser ( Stadspartij ) G.A.M. Haisma ( VVD ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
--- Schorsing (15 min.) ---
  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) G.A.M. Haisma ( VVD ) U. Visser ( Stadspartij )


Beslissing:  Het voorstel van de PvdA wordt aangenomen met 25 stemmen voor (PvdA, CDA, CU, BBE, Liedtke/Çegerek, D66) en 11 stemmen tegen (VVD, Stadspartij, Groenlinks).

Motie 8 opslag vuurwerk (M. Rauhé – PvdA)

  • in de lijn van deze motie de onderzoeksresultaten aan de Raad voor te leggen voor juli 2005, teneinde de eventuele nieuwe situatie voor 2006 te kunnen invoeren;
  • tegelijkertijd met vuurwerkhandelaren in overleg te treden.

  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: A. Enklaar ( VVD )


Beslissing:  Motie 8 wordt niet in stemming gebracht, omdat deze wordt overgenomen door het College. Wethouder Le Loux geeft te kennen dat hij reeds in overleg is met burgers en vuurwerkhandelaren en dat het plan van de actiegroepen (vuurwerkopslag buiten woonwijken) getoetst zal worden op haalbaarheid. De wethouder zegt toe de onderzoeksresultaten aan de Raad voor te leggen.


Sluiting:  20.35 uur.