Aanwezig:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (plv. voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, , mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter), F. Aktan, G.A.M. Haisma, F.C.G. Lammerink

opening

 

II  vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1   doorsluizen giften vuurwerkamp - J. Hofte (Stadspartij)


  Interrupties: Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn
Schorsing vergadering

 

2   ontwikkeling busreizigers vervoer in Enschede - mw. L. Kloppers (CDA


  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) U. Visser ( Stadspartij )

 

3   acacia’s aan de Roomweg - mw. B. Liedtke en mw. M.C.J. van Heijster
     (GroenLinks)


  Interrupties: Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn

 

4   wateroverlast omgeving Weerseseloseweg/Braakweg - mw. B. Liedtke


  Interrupties: Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn

 

5   opheffen Internationale Schakel Klas (ISK) - S. Salikram (PvdA)


III  vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld


III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 januari 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld


IV  lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11563Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


eervol ontslag van
   
---

VI  benoeming van

a   een lid van de stadsdeelcommissie Centrum


Beslissing: mevr. Y. Çegerek is benoemd als lid van stadsdeelcommissie Centrum.


VII  andere voorstellen

C 1  Instemmen met de onteigening Josink Es - stuk nummer 11525

  1. Niet akkoord te gaan met de ingebrachte zienswijzen met overneming van de, in de nota van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2004, aangegeven overwegingen.
  2. Ten name van de Gemeente Enschede voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Josink Es” in het belang van de ruimtelijke ordening te onteigenen een perceel grond met opstallen, welke op het bij dit besluit behorende grondplan met nummer 699, gedateerd 30 augustus 2004 is aangegeven en op de bij dit besluit behorende “lijst van eigenaren” is vermeld.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


F 2  Toekennen 19 planschadeverzoeken Bultsweg – stuk nummer 11558

  1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. oktober 2004 naar aanleiding van de verzoeken ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden, namens 19 belanghebbenden aan de Bultsweg te Enschede, in verband met bepalingen van het bestemmingsplan Bultsbeek.

  2. Te besluiten op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan bedoelde 19 belanghebbenden schadevergoeding ex artikel 49 van de WRO toe te kennen en uit te betalen ter grootte van in totaal € 66.500,-- vermeerderd met wettelijke rente vanaf dagtekening van de verzoeken.

  3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de Algemene Dienst (planschadevoorziening).
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Sluiting: 19.35 uur