Aanwezig:
B. van Dijk (plv. voorzitter), R.M. Jongedijk (Raadsgriffier), G.J. Jansen (Commissaris van de Koningin), P.H. Snijders (Chef Kabinet)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema,  G. Dijkhuizen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
J.H.H. Mans (Burgemeester), F. Aktan, A. van Duinen en S. Salikram

 

I  Opening

 

II  Vaststellen agendaBeslissing:  de agenda is vastgesteld

 

V  R1a  Bepalen standpunt ten aanzien van burgemeestersreferendum - stuk nummer 11442

 1. Een standpunt te bepalen ten aanzien van het wel of niet houden van een raadplegend burgemeesters-referendum.

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )


Beslissing:  door middel van hoofdelijke stemming is met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen besloten dat er geen raadplegend burgemeestersreferendum wordt gehouden

 

V  R1b  Vaststellen Verordening op het burgemeestersreferendum - stuk nummer 11442

 1. Te besluiten tot het vaststellen van de Verordening op het burgemeestersreferendum.Als gevolg van het raadsbesluit om geen burgemeestersreferendum te houden is behandeling van het stuk niet aan de orde en is het stuk geacht te zijn vervallen

 

V  R1c  Besluiten tot het houden van een raadplegend referendum - stuk nummer 11443

 1. Te besluiten - met het oog op de vervulling van de burgemeestersvacature per 1 mei 2005 - tot het houden van een raadplegend referendum onder de referendumgerechtigden over de vraag welke sollicitant zij als eerste op de aanbeveling van de raad wensen.Als gevolg van het raadsbesluit om geen burgemeestersreferendum te houden is behandeling van het stuk niet aan de orde en is het stuk geacht te zijn vervallen

 

V  R2  Besluiten tot instelling en samenstelling Vertrouwenscommissie - stuk nummer 11444

 1. Te besluiten tot het bepalen van het aantal leden dat moet worden opgenomen in de Vertrouwenscommissie en die leden daartoe via een stemming aan te wijzen.

  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) U. Visser ( Stadspartij ) Voorzitter B. van Dijk B. Heeringa ( CDA ) Voorzitter B. van Dijk J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij ) Voorzitter B. van Dijk
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij ) H. Ras ( Stadspartij )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij ) J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij ) J. Hofte ( Stadspartij ) J.H. Schoeman ( BBE )
--- de stadspartij verlaat de vergadering ---

Amendement A (Stadspartij) om een negen persoonscommissie in te stellen, naar het aantal fracties dat de raad van Enschede kent.

Beslissing Amendement A: verworpen, middels hoofdelijke stemming, met 5 stemmen voor (Stadspartij, BBE) en 31 stemmen tegen

Amendement B (Stadspartij) is ingetrokken.

Amendement C (BBE) is ingetrokken.

Amendement D (BBE) is ingetrokken.

Beslissing tot instelling van een vertrouwenscommissie: bepaald is dat een vertrouwenscommissie wordt ingesteld die uit 5 leden zal bestaan die via een stemming zullen worden aangewezen, met diens verstande dat na de stemming van Amendement A de heer Visser heeft verklaard zijn kandidatuur in te trekken.

Benoeming leden vertrouwenscommissie: er zijn door de 32 aanwezige raadsleden stemmen uitgebracht waardoor de volgende kandidaten zijn aangewezen in de vertrouwenscommissie:

 • mevrouw M. van Hees met 32 stemmen als voorzitter en lid van de commissie
 • de heer B. Heeringa met 30 stemmen als lid van de commissie
 • mevrouw F.M.J. van der Aa-Hahn met 28 stemmen als lid van de commissie
 • de heer J. van der Graaf met 28 stemmen als lid van de commissie
 • de heer J. van der Zee met 18 stemmen als lid van de commissie

 

V  R3  Vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature burgemeester - stuk nummer 11445

 1. Te besluiten tot vaststelling van de Verordening op de Vertouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature burgemeester, waarbij wordt opgemerkt dat de inhoud van artikel 4 lid 1 afhankelijk is van uw standpuntbepaling ten aanzien van de samenstelling van de vertrouwenscommissie.Beslissing:  als gevolg van het raadsbesluit om een vertrouwenscommissie in te stellen van 5 personen is de Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld, met diens verstande dat de namen van de aangewezen leden in de verordening worden opgenomen, zijnde: mevrouw M. van Hees, de heer B. Heeringa, mevrouw F.M.J. van der Aa-Hahn, de heer J. van der Graaf en de heer J. van der Zee. Tevens zal in de verordening worden opgenomen en dat de heer J.H. Goudt als adviseur wordt toegevoegd aan de vertrouwenscommissie.

 

V  R4  Vaststellen profielschets burgemeester van Enschede - stuk nummer 11446

 1. Te besluiten tot het vaststellen van de - per brief aangeboden en bijgevoegde - concept profielschets burgemeester van Enschede.Beslissing:  de profielschets is vastgesteld

 

VII  Profielschetsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin

Overleg met de Commissaris van de Koningin in de Provincie Overijssel over de door de raad vastgestelde profielschets burgemeester van Enschede.
Het woordelijke verslag van dit overleg zal seperaat worden toegezonden.


 


Sluiting:  21.55 uur