Aanwezig:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, (plaatsvervangend voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden: F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk (vanaf 20.15 uur), G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers (tot 20.20 uur), C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
J.H.H. Mans mevr. Y. Çegerek, P. Datema, A.H. Enklaar, mevr. M. van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg,
mevr. H. Meijer-Ytsma en P.G. Welman

I  Heropening

VII Andere voorstellen

E 2 Vaststellen de Reïntegratie- en sanctieverordening en de Verordening cliëntenparticipatie op grond van de Wet Werk en Bijstand – stuk nummer 11334

 1. Vaststellen van de reïntegratie- en sanctieverordening en de verordening cliëntenparticipatie in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

  Interrupties: C. Ornek ( PvdA ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 ) C. Ornek ( PvdA ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: C. Ornek ( PvdA ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: C. Ornek ( PvdA )


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezeggingen wethouder de Weger: • Ten aanzien van motie 6 zegt de wethouder toe dat hij het een en ander hieromtrent op papier zal zetten en terug zal koppelen aan de Raad.

 • Ten aanzien van motie 7 zegt de wethouder toe dat de doelgroep, alleenstaande bijstandsouders, actief gewezen zal worden op het wettelijke recht van Kinderopvang. (WBK)

 • Ten aanzien van motie 9 zegt de wethouder toe dat binnen de kaders van de wet men op alle individuele situaties maatwerk los zal laten in het kader van de beoordeling inzake de tijdelijke vrijstelling van de zorgplicht. De wethouder zegt ook toe dat bovenstaande tevens zal worden vastgelegd in beleidsregels.

Motie 4 D66 en GroenLinks om het college op te dragen:
Mogelijkheden te scheppen om alternatieve werkgelegenheid binnen de gemeentelijke overheid en in welzijns- en zorgsectoren te continueren en te stimuleren door daarvoor extra financiële middelen structureel ter beschikking te stellen. Het een en ander wordt in de programmabegroting 2005-2008 ingebracht.


Beslissing motie 4: verworpen met 4 stemmen voor en 27 stemmen tegen.


Motie 5 D66, GroenLinks en BBE om het college op te dragen:
de Verordening cliëntenparticipatie met in de motie genoemde onderwerpen bij te stellen


Beslissing motie 5: verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen.


Motie 6 CDA, PvdA, CU, BBE, D’66 en Fractie Liedtke/Çegerek om het college op te dragen: • in beeld te brengen hoeveel ouderen boven de 57,5 jr. per 01-01-2004 werkzaam zijn in een WIW- of ID-baan op grond van regelingen van de Gemeente Enschede;

 • In beeld te brengen wat de mogelijke financiële gevolgen zijn indien de vergoeding voor loonkosten voor ID-banen, respectievelijk de inleenvergoedingen voor WIW-dienstbetrekkingen vanaf 01-01-2005 niet worden veranderd voor de werknemers die thans reeds 57,5 jr. of ouder zijn;

 • Oplossingen voor te stellen waarbij deze categorie van 57,5 jr. en ouder tot hun 65e jr. werkzaam kan blijven in de bestaande banen i.p.v. in de bijstand te komen;

 • Afhankelijk van de financiële uitkomst varianten aan te dragen m.b.t. leeftijden en/of omvang van vergoedingen voor loonkosten respectievelijk inleenvergoedingen bij deze oplossingen.

Beslissing motie 6: aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.


Motie 7 GroenLinks, CU, D’66, PvdA, BBE, Fractie Liedtke/Cegerek om het college op te dragen: • Ingevolge artikelen 14 en 15 van de (concept) reintegratie-en sanctieverordening de bepaling opneemt dat alleenstaande, uitkeringsgerechtigde ouders die zorgtaken hebben voor kinderen tot 12 jaar recht hebben op gratis kinderopvang als zij scholing volgen in het kader van een reintegratietraject.

Beslissing motie 7: ingetrokken, omdat de wethouder medegedeeld heeft dat dit reeds binnen de Wet Bijdrage Kinderopvang is geregeld.


Motie 8 GroenLinks, e.a. om het college op te dragen: • zich tot het uiterste in te spannen om meer Europees Sociaal Fonds-subsidies te krijgen voor reintegratieprojecten, gericht op specifieke doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

 • hiertoe met spoed aanvragen voor te bereiden en in te dienen, eventueel samen met partners binnen Netwerkstad.

Beslissing motie 8: ingetrokken, omdat de wethouder reeds heeft medegedeeld dat het College in het kader van de ESF een aanvraag voor 4,2 mln. heeft ingediend voor de cofinanciering van de reïntegratie. Daarnaast is er een Equal aanvraag gedaan voor starters en zullen er in Netwerkstadverband nog andere gezamenlijk ESF aanvragen gedaan worden.


Motie 9 (voorheen amendement E) Christen Unie e.a. om het college op te dragen: • Ruimhartig gebruik te maken van de mogelijkheid die de wet biedt om, alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jr. dan wel een gehandicapt kind tot 18 jr, een tijdelijke vrijstelling te verlenen in verband met de zorgplicht;

 • de mogelijkheid te onderzoeken op welke wijze de vastlegging hiervan het beste geregeld kan worden. Hetzij in de vastlegging van de verordening, hetzij in een beleidsregel voor de uitvoering.

Beslissing motie 9: overgenomen door het college.


Amendement B PvdA e.a. om te besluiten: • een vangnetconstructie op te nemen bij art. 28 gericht op vrijwilligersorganisaties die voor hun functioneren afhankelijk zijn van gesubsidieerde arbeidskrachten en die zonder deze medewerkers aantoonbaar ernstig worden benadeeld of zelfs in hun voortbestaan worden bedreigd;

 • de normvergoeding voor loon- en aanvullende kosten id-banen voor deze instellingen voor 2005 vast te stellen op 95% en voor 2006 en volgende jaren op 90%

Beslissing amendement B: ingetrokken


Amendement C PvdA e.a. om te besluiten:
Artikel 54 (hardheidsclausule) als volgt vast te stellen:
‘Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbenden afwijken van de regeling inleenbijdrage".


Beslissing amendement C: aangenomen met 23 stemmen voor en 8 stemmen tegen.


Amendement D GroenLinks e.a. om te besluiten:
Art. 4, lid 2 van de conceptverordening dat gaat over de samenstelling van het Cliënten Contact Orgaan als volgt te wijzigen:
Het Cliënten Contact Orgaan Is representatief samengesteld uit: • blijft hetzelfde

 • ten hoogste 7 leden op voordracht van belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden of personen die een specifieke cliëntgroepering vertegenwoordigen.

Beslissing amendement D: ingetrokken.

F1d  Vaststellen voorbereidingsbesluit aantal terreinen in het Havengebied – stuk nummer 11328 (datum inwerkingtreding aangepast n.a.v. verdaging behandeling)

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de terreinen, die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 63194 (voorbereidingsbesluit aantal terreinen in het Havengebied).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 9 juli 2004 in werking treedt.

  Interrupties: Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn J.A.R. Tenkink ( Groen Links )Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezegging wethouder Helder:
De wethouder zegt toe dat indien het noodzakelijk is voor de voortgang van de herstructurering dat hij dan alsnog met een voorbereidingsbesluit zal terugkomen in de Raad.


Amendement F GroenLinks e.a. om te besluiten:
Uit het voorbereidingsbesluit te schrappen: het bosgebied gelegen aan de zuidzijde van De Heersche, tussen Het Wolbert en de Ir. E.L.C. Schiffstraat. (zoals geformuleerd onder punt 4 van de overwegingen)


Beslissing amendement F: unaniem aangenomen met 31 stemmen voor.


Sluiting 21.15 uur.


 

Besluitenlijst vergadering van de extra Raad op 28 juni 2004

Aanwezig:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (plaatsvervangend voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek,
mevr.  A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
J.H.H. Mans, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, A.H. Enklaar, mevr. M. van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma en P.G. Welman


I  Opening

VII  Andere voorstellen

F1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Jan Vermeerstraat - stuk nummer 11375

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 60833 d.d. 22 juni 2004 (voorbereidingsbesluit Jan Vermeerstraat (brede school)).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 9 juli 2004 werking treedt.
Beslissing: gelijk aan voorstel


Sluiting 21.20