Aanwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J.H. Schoeman en F. Uçar.

I  Opening

  Interrupties: H. Meijer-Ytsma ( ChristenUnie )

De voorzitter meldt dat het raadspresidium besloten heeft het stuk R 1, vaststellen van de Verordening stedelijke commissie en stadsdeelcommissies, van de agenda te halen. Na overleg hedenmiddag, waarin duidelijk is geworden dat op korte termijn een vastgestelde verordening zeer wenselijk is, alsmede het benoemen van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitters van de stedelijke commissie urgent is, stelt hij voor om R 1 hedenavond al als hamerstuk te besluiten, onder toezegging dat later in het jaar wordt geëvalueerd of de verordening voldoende naar wens functioneert.


 

II  Vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1. Veiligheid op busbanen – M. Kiranli-Kronenburg (PvdA)


Wethouder Goudt zegt toe dat over een paar weken een notitie uit zal gaan aan College en Raad waarin de verkeersveiligheidssituatie rondom busbanen wordt geïnventariseerd.


 

2. Huurwoningen – B. Liedtke (fractie L/C)
Wethouder Le Loux zegt toe dat op korte termijn de woonvisie uit zal gaan aan de Raad.

 

3. Onderhouden contacten andere gemeenten n.a.v. bezoek Palo Alto – B.L. Boes (CDA)
De burgemeester zegt toe de stedenband met Palo Alto op de website van Enschede te vermelden.


 

III  vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld, met inbegrip van agendering van stuk R 1 als hamerstuk.

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 januari 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11544Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


 

     Voorstellen tot

 

VI  Benoeming van – stuk nummer 11530 (R 1)

a. een voorzitter van de stedelijke commissie;
b. vier plaatsvervangend voorzitters van de stedelijke commissie.
Beslissing: de heer J. van der Graaf is benoemd als voorzitter van de stedelijke commissie. Mevrouw A.A. Broekman-Veltman, mevrouw L. Kloppers-Platvoet, de heer S. Salikram en de heer J. van der Zee zijn benoemd als plaatsvervangend voorzitters.


 

VII  andere voorstellen

BESPREEKPUNTEN

A 1  instemmen met Go-besluit Regionaal Bedrijventerrein Twente – stuk nummer 11502

 1. In te stemmen met het gezamenlijk (provincie en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede) ter hand nemen van de ontwikkeling, exploitatie en beheer van het RBT en met als doel het realiseren ervan met een minstens sluitende exploitatie.
 2. Het aandeel in het tekort van de basisgrondexploitatie (provincie en steden elk 23%, en Borne 8%), voor Enschede € 299.000,-- (prijspeil 1-1-2004, NCW),  te dekken uit het MPG.
 3. In te stemmen met het aandeel in de eventuele risico’s, nu geraamd op € 2.070.000,-, van de basisgrondexploitatie RBT (provincie en steden elk 23%, en Borne 8%).
 4. Het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp en daarmee (mede) op te richten het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente.
 5. In het Algemeen Bestuur van dit Openbaar Lichaam te benoemen de portefeuillehouder Economie, Onderwijs en Jeugd en de portefeuillehouder Middelen en Verkeer en tot hun respectievelijke plaatsvervangers de leden in het College die hen op deze beleidsvelden vervangen.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) A. van Duinen ( D66 )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )

Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat de fracties D’66 en Groen Links geacht willen worden te hebben tegengestemd.


Motie 1 D’66 om het college op te dragen:


·         Alle aanbevelingen uit de eindrapportage haalbaarheid RBT over te nemen;


·         De Raad actief te informeren wanneer de thans bekende bandbreedte van de risico’s wordt overschreden ook als dit binnen de jaarlijkse actualisatie valt;


·         De Raad actief te informeren over relevante ontwikkelingen.


De motie is niet in stemming gebracht en wordt overgenomen door het college.


 


Toezegging wethouder Helder: De wethouder zegt toe dat er jaarlijks een risico-analyse zal worden uitgevoerd en voorgelegd aan de Raad.


 

B 1  instemmen met voorstellen tot realisatie commissiekamer - stuk nummer 11501

 1. In te stemmen met het realiseren van een commissiekamer in de ruimte van de voormalige stadhuisbibliotheek.

 2. Bij de uitwerking van een definitief ontwerp van de commissiekamer uit te gaan van een taakstellend krediet ad € 534.000,- (excl. btw).

 3. Een definitief krediet beschikbaar te stellen, zodra uw Raad ingestemd heeft met het definitief ontwerp.


  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) P. Datema ( ChristenUnie )


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

C 1  instemmen met de voorstellen t.b.v. komst van het Cremer Museum – stuk nummer 11479

 1. Kennis nemen van de notitie Uitgangspunten Gebouw en Inrichting Ondernemingsplan Cremer Museum Enschede d.d. augustus 2004.

 2. Instemmen met een actieve stimulering van de komst van het Cremer Instituut naar de gemeente Enschede en daarmee de beschikking te krijgen over beeldend en literair werk van Jan Cremer.

 3. De bereidheid uit te spreken een eenmalig bedrag van € 500.000,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van het Cremer Museum en deze als volgt te dekken:

  ·     Bijdrage Projectbureau Wederopbouw € 250.000,00

  ·     Reserve verbetering stad  € 250.000,00

 4. De initiatiefnemers verzoeken het voorstel uit te werken tot een definitief ontwerp met een investeringskosten-raming, een uitgewerkte exploitatieopzet (meerjarenraming) en een dekkende begroting, rekening houdend met de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 500.000,00.

 5. Van dit bedrag € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten.

 6. De directeur DMO verzoeken op basis van het door de initiatiefnemers uit te werken voorstel te zijner tijd een definitief startbesluit voor te bereiden.


  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )


Beslissing: aangenomen met 27 stemmen voor (VVD, CDA, Groen Links 2x, D’66, Fractie L/C, PvdA) en 8 stemmen tegen (Christen Unie, Stadspartij en Groen Links 1x)


Amendement A om het college op te dragen:


·         Onder punt 3 van het besluit toe te voegen: onder voorwaarde dat er ongeveer € 700.000,- aan sponsorgelden voor investeringskosten zijn toegezegd en de € 400.000,- voor inrichtingskosten financieel eveneens zijn afgedekt.


·         In het definitieve ontwerp op te nemen dat indien blijkt dat op enig moment, bijvoorbeeld wanneer geen dekkende exploitatie meer mogelijk lijkt, de overeenkomst met het museum beeindigd kan worden.


·         Onder punt 4 toe te voegen: dit plan medio 2005 moet worden opgeleverd.


Het amendement is niet in stemming gebracht en wordt overgenomen door het college.


 

HAMERSTUKKEN

A 2  beschikbaar stellen middelen ten behoeve van het Straatmanagement Binnenstad en Lipperkerkstraat - stuk nummer 11529

 1. In te stemmen met straatmanagement in de binnenstad, om een vervolgstap te zetten in de ontwikkeling van de binnenstad, in 2005 en 2006.
 2. In te stemmen met de voortzetting van straatmanagement Lipperkerkstraat, betreffende het gehele gebied waarvoor de integrale aanpak Lipperkerkstraat geldt, voor 2005 en 2006.
 3. In te stemmen met de totaal benodigde middelen, ad. € 159.550,-- , excl. BTW, met de volgende verdeling:    
   

  ·         Straatmanagement Binnenstad           € 115.550,--

  ·         Straatmanagement Lipperkerkstraat    €  44.000,--

 4. Deze te dekken uit de reserve ISV niet-fysiek.
 5. De gemeentebegroting overeenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

A 3  vaststellen de Subsidieverordening verlengde schooldag 2005-2008 – stuk nummer 11527

 1. De Subsidieverordening verlengde schooldag 2005 – 2008 vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

C 2  vaststellen de wijzigingen in hoofdstuk 4, afdeling 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (bewaren van houtopstanden) - stuk nummer 11539

 1. De voorgestelde wijzigingen in hoofdstuk 4 afdeling 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (het bewaren van houtopstanden) vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

C 3  Afsluiten particuliere woningverbetering Horstlanden/Veldkamp en Laares – stuk nummer 11513

 1. Ten behoeve van de bij uw besluit van 21-12-1998, nr. VII-C6 en BenW besluit van 19 december 2000, nr. C-1, alsmede uw besluit van 8 oktober 2002, nr. VII-C2 beschikbaar gestelde kredieten voor particuliere woningverbetering in respectievelijk de Horstlanden/Veldkamp en de Laares waarvan het restant voor nog te realiseren particuliere woningverbetering € 2.865.506, bedraagt, de dekking als volgt te wijzigen:
   

  a      € 2.308.254,-- uit respectievelijk het beschikbare restantsaldo Stadsvernieuwingsfonds zijnde € 83.060,- en uit het beschikbare Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing t/m 2004 zijnde €  2.225.194,- in ISV 1;

  b      Ten laste van het ISV-1  t/m 2004 aanvullend een budget van € 143.680,-beschikbaar te stellen;

  c      Ten laste van ISV-2 een budget van €  413.752,- te reserveren.

 2. De begroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

C 4  Exploitatie HTS-terrein Brinkstraat - stuk nummer 11522

 1. De MPG-grondexploitatieberekening HTS-locatie Brinkstraat vast te stellen.

 2. Aan Ontwikkelingscombinatie Boulevard Vof, gevestigd te Enschede, medewerking te verlenen inzake het in bouwexploitatie brengen van een terrein gelegen op de voormalige locatie van de HTS.

 3. Ten behoeve van de hiermee gepaard gaande door de gemeente te verrichten stortingen en apparaatkosten, een krediet van € 202.632,= beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatie HTS-locatie Brinkstraat.

 4. Deze kosten te dekken door een bijdrage van de exploitant.

  De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

E 1  instemmen met subsidieverlening en de dekkingvoorstellen voor Tactus (instelling voor verslavingszorg) 2005 – stuk nummer 11521

 1. Kennis te nemen van het herontwerp sociale verslavingszorg van TACTUS, instelling voor verslavingszorg.

 2. Te besluiten aan TACTUS voor het jaar 2005 een subsidie te verlenen ter hoogte van € 2.066.153,-.

  ·         Als dekking hiervoor de volgende middelen in te zetten:

  ·         Specifieke uitkering maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid een bedrag van € 1.581.153,-

  ·         De door de raad beschikbaar gestelde middelen ter hoogte van € 250.000,- voor nieuw beleid (hiervan is € 50.000,- middels besluitvorming reeds beschikbaar gesteld, het restant is als stelpost gebruikersruimte(D 14b) beschikbaar;

  ·         Vanuit de voorziening maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid een bedrag van € 100.000,-

  ·         Vanuit de veiligheidsmiddelen GSB III (opvang alcoholverslaafden) een bedrag van € 45.000,- (onder voorbehoud van toekenning)

  ·         De door de raad beschikbaar gestelde middelen actiepunten veiligheid binnensingelgebied ter hoogte van € 90.000,- (dit bedrag wordt vanaf 2006 structureel vanuit reguliere middelen meegenomen).

 3. Te besluiten het door de raad eenmalig beschikbaar gestelde bedrag van € 500.000,- (reserve verbetering stad) over te dragen aan de DPGO/Vastgoedbedrijf, voor de verbouwing van het koetshuis op het terrein Ripperdastraat 8 ten behoeve van de realisatie van een gebruikersruimte in dit gebouw, volgens het ter inzage gelegde bouwplan.

 4. De hiervoor benodigde wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting voor 2005.


  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD )

Beslissing: gelijk aan het voorstel met dien verstande dat de Stadspartij en de VVD geacht willen worden te hebben tegengestemd.


 

F 1 a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Westerval e.o. - stuk nummer 11545

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat op de bijbehorende tekening nummer 60348 d.d. 6 januari 2005 met een arcering is aangegeven (voorbereidingsbesluit Westerval e.o.).

 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 2 maart 2005 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 2  afwijzen planschadeverzoek Boekelosestraat 161 – stuk nummer 11541

 1. Het rapport met bevindingen en advies  van de Schadebeoordelingscommis-sie Enschede d.d. 8 december 2004 inzake het verzoek om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 WRO afkomstig van mr. J. Schutrups van Damsté Advocaten namens de heer R.J.A. Spek en mevrouw J.H.J. Spek-Molderink, wonende Boekelosestraat 161 te 7548 AS Enschede als gevolg van de bepalingen van het bestemmingsplan “De Groote Plooy” integraal over te nemen en het verzoek om vergoeding van schade af te wijzen in verband met het ontbreken van schade.
 2. De kosten van deskundigen (rechtsbijstand en de kosten van taxatie) niet te vergoeden.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 3  vaststellen herziening 1 b.p. De Mans Zuid - stuk nummer 11542

 1. Herziening 1 van het bestemmingsplan ‘De Mans Zuid’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting en plankaart nr. 63184.

 2. De voorschriften behorende bij het moederplan ‘De Mans Zuid’ van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

 3. Degene die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de ‘nota zienswijzen behorend bij herziening 1 bestemmingsplan ‘De Mans Zuid’.

 4. Herziening 1 van het bestemmingsplan ‘De Mans Zuid’ ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel aanbieden.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 4  vrijgeven voor de inspraakprocedure de Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit “Sprekend Enschede” – stuk nummer 11543

 1. De Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit “Sprekend Enschede” inhoudelijk te onderschrijven en vrij te geven voor de inspraakprocedure conform de Algemene Wet Bestuursrecht.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 5  vaststellen het bestemmingsplan Lage Bothofstraat - stuk nummer 11540

 1. Het bestemmingsplan Lage Bothofstraat gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 63189), voorschriften en toelichting.

 2. In te stemmen met de “Nota ingediende zienswijzen i.v.m. de terinzagelegging ex artikel 23 WRO van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Lage Bothofstraat’ “ d.d. 21 december 2004 en in te stemmen met het verslag van de gehouden hoorzitting van 17 november 2004.

 3. Projectburo Muldershof bv, Vitens, en Prorail mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen aanleiding geven om in het ontwerp-bestemmingsplan een aantal wijzigingen aan te brengen.

 4. Cohen De Jong van Lier Huiskes Advocaten, Klaver Planting & Van der Hooft Advocaten, en Lanen & Standhardt Advocaten mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen geen aanleiding geven om het ontwerp-bestemmingsplan te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 6  vaststellen bestemmingsplan Brinkstraat 85 – stuk nummer 11535

 1. Het bestemmingsplan “Brinkstraat 85” ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 63206, voorschriften en toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

R 1  vaststellen de Verordening Stedelijke commissie en Stadsdeelcommissies - stuk nummer 11530Beslissing: gelijk aan het voorstel. De heer J. van der Graaf is benoemd als voorzitter van de stedelijke commissie. Als plaatsvervangend voorzitters zijn benoemd: mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, de heer S. Salikram en de heer J. van der Zee.


 


Sluiting: 21.25 uur.