Voorzitter:

S. Salikram

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman,  G. Dijkhuizen, A. van Duinen, J. Hatenboer, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. H. Meijer-Ytsma, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, J.H. Schoeman, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

I a  Vaststellen agenda

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Vastgesteld. De rondvraag van de heer Hofte wordt niet behandeld. De vraag is inmiddels in stadsdeelcommissie Centrum beantwoord.

  Vaststellen hamerstukken debatraad 31-01-05

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Stuknummers 11543 en 11527 worden als hamerstukken behandeld in de debatraad van 31-01-05

  c  Vaststellen besluitenlijst vergadering 10 januari 2005

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

  d  Mededelingen

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Zie punten I a, I e en IV.

  e  Rondvraag (Voor ingediende rondvraagpunten: zie bijlage)

      1. WWB steekproef onder 10 gemeenten (A. Broekman-Veltman)


•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Toezegging wethouder De Weger: De wethouder deelt de resultaten met de raad als de analyse compleet is. De maatregelen zijn in voorbereiding. Deze gaan na gereedkomen naar de raad. De commissie besluit het onderwerp op de aandachtpuntenlijst te plaatsen.

 

      2. Hondenpoep en kauwgum op straat
Niet behandeld. Zie punt I a.

 

      3. Grenscorrecties (P. Welman)


•  Alle sprekers bij dit onderwerp

 

      4. Schadeclaim’s


•  Alle sprekers bij dit agendapunt

De andere gevallen en de exacte omvang daarvan worden in beslotenheid besproken in de Rekeningencommissie of de Rekenkamercommissie.

II  PROGRAMMA'S

 

    ZORG EN OPVANG

    a. instemmen met subsidieverlening en de dekkingsvoorstellen voor Tactus (instelling voor verslavingszorg) 2005 (11521)

Sprekers: J. Hofte, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, mevr.  A.A. Broekman-Veltman,  A. van Duinen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. H. Meijer-Ytsma, J. van der Zee,  J.H. Schoeman.


•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Het voorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 31-01-05 geagendeerd, met dien verstande dat de Stadspartij en VVD een stemverklaring wensen af te leggen.

 

    ACTIEF IN DE STAD

    b. Nota Kunstgras sportvelden (11528)

Sprekers: A.S. Ar ı, G. Dijkhuizen, J. Hatenboer, A. van Duinen, mevr. M.C.J. van Heijster, mevr. H. Meijer-Ytsma, J.J. van Maanen.


•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Wethouder Hassink zegt toe wanneer de gegevens van het exploitatieoverzicht beschikbaar zijn deze per mail toe te zenden.

De wethouder zal in het randprogramma een gedetailleerd overzicht geven.

III  MIDDELEN ALGEMEEN

---

IV  STUKKEN TER KENNISNEMING

a. Brief breedbandnota Kansrijk Glas (11534)
b. Brief kennisname rapport Groene Diensten en proefproject (11533)
c. Brief reactie op motie onderhands aanbesteden van 6-9-2004 (11532)
d. Memo Kennispark Twente – Actieplan (11531)
De stukken IV a, c en d worden door diverse fracties als bespreekpunten voor een volgende vergadering aangemeld.

 

V  SLUITING

    21.05 uur.