Voorzitter:

J. van der Zee

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga, C. Örnek, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet,
G.J. van der Veen. VVD: J. Hatenboer, A.H. Enklaar. Stadspartij: J. Hofte. GroenLinks: J.A.R. Tenkink. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek. Fractie Ras: H. Ras.

Afwezig m.k.

Fractie BBE, U. Visser (Stadspartij), Y. Çegerek (L/Ç), F. Ucar (VVD)

opening

Vaststellen agenda

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Stuk ter kennisname III a (Memo tussenevaluatie evenementen 2004-2005) wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de volgende vergadering. Agendapunt II e (Brief integrale onderzoeksopzet doelmatigheid) wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. Agendapunten II f en II g worden in omgekeerde volgorde behandeld.  Agendapunten II c en II d worden tegelijk behandeld.  De vragen van R. Tenkink (GroenLinks) over Wgr+ worden bij agendapunten II c en
II d beantwoord.


 

b  Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad op 21 maart 2005Besluit: Stuknummers 11590 en 11591 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 21 maart 2005


 

Vaststellen besluitenlijst vergadering 28 februari 2005Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.


 

MededelingenZie afwezigen met kennisgeving.


 

Aandachtspunten en toezeggingenlijst

•  Klik hier voor alle sprekers

De toezeggingen over de betaling uitkeringen en verkeersveiligheid busbanen zijn afgedaan. De memo over verkeersveiligheid busbanen wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.


Het werkbezoek aan de DCW (zie rondvraag) wordt toegevoegd aan de aandachtspunten en toezeggingenlijst.


 

f  Rondvraag

1.  Ontwikkelingen samenwerking Regio Twente Plus


De vragen zijn beantwoord bij agendapunten II c en II d.

2.  Organisatie-ontwikkelingen bij de DCW


•  Klik hier voor alle sprekers

Het college organiseert met de griffie een werkbezoek bij de DCW.


 


II  PROGRAMMA’S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a  Raadsvoorstel: vaststellen de slotcalculatieberekening grondexploitatie Van Heekplein (11585)

 1. De slotcalculatieberekening van de grondexploitatie Van Heekplein vast te stellen.
 2. Het resultaat van de grondexploitatie zoals opgenomen in het MPG 2004 (€ 11.723.000 negatief) positief bij te stellen naar € 9.503.000 negatief.
 3. Binnen het fonds STOG van het Grondbedrijf € 9.503.000 beschikbaar te stellen ter afdekking van het resultaat.
 4. Kennis te nemen van het besluit van B&W om het project van Heekplein per 01-01-2005 af te voeren van de lijst bestuurlijke projecten.

Sprekers: B. van Dijk, L. Kloppers, J. Hatenboer, R. Tenkink, B. Liedtke, P. Datema, E. Westerbeek


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad op 21 maart 2005


 


BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Raadsvoorstel: vaststellen de meerjarenprognose Parkeerbedrijf Enschede
2005-2015 (11582)

De meerjarenprognose Parkeerbedrijf (MPP) 2005-2015 vast te stellen door in te stemmen met de daarin opgenomen maatregelen:
 • vanaf 1 juli 2005, de komende drie jaar, potentiële klanten –  werknemers en bewoners - de mogelijkheid bieden een éénmalig kennismakingsabonnement voor de garages aan te schaffen met een geldigheidsduur van 1 jaar en voor drie dagen per week (ma-woe-vrij) voor een bedrag van € 95,-;
 • vanaf 1 juli 2005 het gereduceerd avondtarief in de garages afschaffen en hiermee het normaal geldende garagetarief invoeren (1e uur: € 1,60, vervolgens € 0,20 per 7,5 minuten);
 • de afschrijvingstermijn van alle activa van het Parkeerbedrijf Enschede aan te passen conform de richtlijnen van het nieuwe BBV en de daarvan afgeleide en door u vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. Voor bijvoorbeeld de garages betekent dit een wijziging van de afschrijvingstermijn naar 40 jaar en voor de installaties naar 15 jaar;
 • het conform de BBV aanhouden van een restwaarde op de H.J. van Heekgarage, van € 10,3 miljoen;
 • het tijdelijk verlagen van de kapitaallasten door de rente op de financiering van de H.J. van Heekgarage voor drie jaar te verlagen van 5,9% naar 5,0%;
 • na ongeveer 6 jaar zal de 0-lijn van de reserve doorbroken worden. De door positieve resultaten gevoede reserve Parkeerbedrijf zal na het bereiken van een positieve stand gedurende 2 jaren maximaal € 2,0 miljoen bedragen. Na twee jaar zal het positief saldo van de reserve worden toegevoegd aan de algemene middelen. De winst na deze periode zal volledig ter beschikking komen aan de algemene middelen, waarbij de directeur DSOB medio 2005 de opdracht krijgt met een voorstel te komen aan welke infrastructurele projecten dit geld besteed gaat worden;
 • de gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen;
 • de Meerjarenprognose Parkeerbedrijf Enschede 2005-2015 om de twee jaar te herijken.

 

Sprekers: M. Kiranli, B. Heeringa, J. Hatenboer, H. Hofte, H. Ras, R. Tenkink, B. Liedtke, P. Datema, E. Westerbeek.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Met name de tariefsverhoging staat nog ter discussie. Het voorstel wordt derhalve als bespreekpunt in de debatraad van 11 april 2005 geagendeerd.


Wethouder Goudt zegt toe voor de raadsvergadering met een nieuw voorstel te komen. De formulering bij het zesde bolletje zal worden aangepast.
ChristenUnie neemt expliciet afstand van de uitspraak van J. Hofte van de Stadspartij waarbij hij een verband legt met loverboys.


 


SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

Raadsvoorstel: instemmen met de wijziging van de Regeling Regio Twente (11592)

 1. Voor zover het uw bevoegdheid betreft te besluiten de Regeling Regio Twente te wijzigen conform de bijlage gevoegd bij de brief van de Regio Twende d.d. 20 december 2004, kenmerk B&B/AZ/04006190

Memo radencommissie Netwerkstad – taakdifferentiatie Wgr+ (11578)

 • Op de agenda van de Radencommissie Netwerkstad staan de twee onderwerpen waarover onlangs in B&W over is gesproken. Het betreft het Projectenboek Netwerkstad en Notitie taakdifferentiatie Wgr-plus. Door middel van de memo wordt de raad op de hoogte gebracht.

Sprekers: M. van Hees, B. Heeringa, R. Tenkink, J. van der Graaf, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van 21 maart 2005.


De evaluatie wordt nu uitgezet en komt in de eerste stuurgroepvergadering aan de orde. Burgemeester Mans benadrukt dat de discussie pas gevoerd kan worden na de evaluatie.
De inzet van A. Enklaar (Regioraadslid) zal zijn dat de nieuwe burgemeester voorzitter wordt van de Regioraad. De discussie over de luchthaven wordt ingebed bij de Economische Ontwikkeling. Almelo onderschrijft Wgr+ als leden kunnen uittreden. De heer Enklaar verdedigt het standpunt dat men niet kan uittreden.


 


Brief integrale onderzoeksopzet doelmatigheid (11571)

 • Brief ter kennisname over de integrale onderzoeksopzet doelmatigheid zoals vastgesteld in B&W van dinsdag 15 februari 2005. In de onderzoeksopzet staan gegevens over de bemensing, doorlooptijd en beschikbare budgetten van verschillende onderzoeken. Tevens zijn afspraken gemaakt over de voortgangsrapportages en de eindrapportagesBesluit: Aangehouden tot een volgende vergadering.


WOON EN LEEFOMGEVING

Memo inhaalslag bestemmingsplannen (11569)

 • Voortgangsbericht over de inhaalslag bestemmingsplannen. Doel is dat per
  31 december 2006 de gehele gemeente is bedekt met actuele bestemmingsplannen.

Sprekers: M. Kiranli, A. Enklaar, J. van der Graaf


•  Klik hier voor alle sprekers


f  Nota reclame-uitingen openbare ruimte (11570)

 1. Kennisnemen van de nota Reclame in de openbare ruimte en twee bijbehorende verbetervoorstellen.

 2. Kennisnemen van het besluit van B&W om achttien aanplakzuilen aan te wijzen.

Sprekers: E. Wallinga, G.J. van der Veen, J. Hatenboer, J. van der Graaf.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Bleker: De wethouder overlegt met portefeuillehouder stadsdeel centrum op welk termijn effectief handhaven mogelijk is met betrekking tot het uitstallingenbeleid.


 


III  STUKKEN TER KENNISNEMING

     a  Memo tussenevaluatie evenementen 2004-2005 (11587)
     b  Brief eindrapportage Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) (11588)
     c  Memo concept-woonvisie Enschede 11579 (11579)
De memo tussenevaluatie evenementen wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. De memo concept-woonvisie is in het randprogramma besproken. 


Sluiting: 22.40 uur