Voorzitter:

mevr. A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, mevr. C.J. Neijhoft, B. van Dijk, L.J.J. van Lier. CDA: P.G. Welman, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen. VVD: J. Hatenboer, A.H. Enklaar, mevr. H.A. Nijhuis. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M.  Hillen, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw, B.J.Sanders, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink, mevr. M.J. Arends. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

--

 

OPENING

a
Mededelingen

Burgemeester Den Oudsten over Vak P:

Met het bestuur van Vak P is overeenstemming bereikt. Vak P is per 30 september heropent. De ingediende bezwaarschriften van het bestuur Vak P zijn heden ingetrokken.
•  Klik hier voor alle sprekers

 

b
Vaststellen agenda
Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

c
Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 25 september 2006

Sprekers: M. van Hees, B. Veldkamp, J. Hatenboer, E. Westerbeek en inspreekster: mevrouw Seydell.
•  klik hier voor alle sprekers

Besluit: Stuknummer 12279 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 25 september 2006. Stuknummer 12286 ‘Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland-noord’ wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 25 september 2006. Mevrouw Seydell heeft mede namens de heer Breukinga ingesproken over dit voorstel.

d
Vaststellen besluitenlijst vergadering 4 september 2006
Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

e
Aandachtspunten- en toezeggingenlijst
Geen opmerkingen

f
Rondvraag

* Gratis openbaar vervoer ouderen – R. Tenkink (GroenLinks) – P. Hillen (SP) (afzonderlijk ingediend, gecombineerde behandeling)

Sprekers: R. Tenkink, P. Hillen, Wethouder Goudt.
•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder staat nog steeds achter het collegeprogramma maar moet nog in beeld brengen welke consequenties de aangenomen motie van de Tweede Kamer heeft.

 

* Onaangekondigde huisbezoeken – H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie)

Sprekers: H. Meijer, wethouder Koomen.
•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder licht toe dat het protocol van Enschede voldoet aan de richtlijnen van de uitspraak.

 

II   PROGRAMMA’S

WOON- EN LEEFOMGEVING

a
Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan “Groene Scheg” – stuknummer 12268

  1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Groene Scheg’, overeenkomstig de bij dit plan behorende  plankaart, nr. 63175, voorschriften en toelichting.
  2. Het informeren van degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid omtrent dit plan een zienswijze in te dienen, door middel van toezending van de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Groene Scheg.

Sprekers: B. van Dijk, G.J. van der Veen, A. Enklaar, P. Hillen, H. van Agteren, R. Tenkink, B. Veldkamp, wethouder Bleker, ambtelijk ondersteund door E. van ’t Erve (DSOB/bp)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: VVD heeft een amendement aangekondigd. Het voorstel wordt daarom als een bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 25 september 2006.

Toezegging wethouder Bleker: De raad krijgt via e-mail informatie over het (opnieuw) openstellen van landgoed Stokhorst.

 

ACTIEF IN DE STAD

b
Raadsvoorstel: Instemmen met realisatie 400 meter kunstijsbaan – stuknummer 12284

  1. Realisatie van een 400 meter kunstijsbaan.
  2. Aanbesteding volgens het principe Design Build & Operate.
  3. Het college van B&W opdracht te geven de afwerking van de projectdefinitiefase en daarmee het aanbestedingsgereed maken van het project in 2006 af te ronden.
  4. Het dekken van het resterende tekort in de begroting ad € 935.000,- uit een additionele provinciale bijdrage.
Sprekers: B. van Dijk, P. Welman, A. Nijhuis, M. Gloerich, H. van Agteren, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek, wethouder Wallinga.
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 25 september 2006.

Toezegging wethouder Wallinga: Technische vragen worden per e-mail beantwoord.

 

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

c
Raadsvoorstel: Aanwijzen Café Stonewall als trouwlocatie – stuknummer 12249 - Aangemeld door ChristenUnie

  1. De locatie “café Stonewall” aan de Walstraat 12-14 te Enschede aan te wijzen als gemeentehuis, uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen.
  2. De leges voor een huwelijk op deze locatie gelijk te stellen aan de leges voor een huwelijk op één van de andere aangewezen buitenlocaties. De Legesverordening behoeft daarvoor geen aanpassing.

Sprekers: C. Neijhoft, P. Welman, J. Hatenboer, M. Gloerich, B. Sanders, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek, burgemeester Den Oudsten en inspreker: J. Hofte.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad van 25 september 2006 waarbij de ChristenUnie een stemverklaring wenst af te leggen.

Toezegging burgemeester Den Oudsten: Indien de evaluatie van externe trouwlocaties (zoals toegezegd door wethouder Hassink) is gedaan, wordt de raad hiervan in kennis gesteld. Zo niet, dan zal het college de evaluatie alsnog laten uitvoeren.

 

d
Burgerjaarverslag

Terugkoppeling aan de Burgemeester over de opzet en inhoud van het Burgerjaarverslag.

Sprekers: C. Neijhoft, P. Welman, J. Hatenboer, M. Gloerich, R. Blaauw, M. van Heijster, B. Veldkamp, burgemeester Den Oudsten.


•  Klik hier voor alle sprekers

De burgemeester neemt de suggesties van de commissie mee voor het burgerjaarverslag 2006.

De voorzitter zegt toe het jaarverslag volgend jaar wederom te agenderen in de commissie.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

e
Raadsvoorstel: Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning – stuknummer 12275

Het college stelt voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen.

 

Sprekers: C. Neijhoft, D. Boes, A. Nijhuis, A. Futselaar, B. Sanders, M. Arends,
H. Meijer, E. Westerbeek, wethouder Wallinga, ambtelijk bijgestaan door A. Meester (DMO) en insprekers: de heer Schöpping en mevrouw Bosma (gehandicaptenraad).


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Diverse fracties hebben amendementen aangekondigd. Het voorstel wordt daarom als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 25 september 2006.

Toezegging wethouder Wallinga: In oktober/november gaat het spoorboekje naar de raad. De technische vragen worden alsnog per e-mail beantwoord voor de raadsvergadering.

 

WERK EN INKOMEN

f
Stand van zaken ID-medewerkers Consent

Vervolg bespreking 4 september jl.

Sprekers: L. van Lier, D. Boes, J. Hatenboer, A. Futselaar, R. Blaauw, R. Tenkink, H. Meijer, E. Westerbeek, wethouders Koomen en Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Koomen: begin november 2006 wordt een dekkingsvoorstel en een aangepaste verordening aangeboden aan de raad.

 

III   SLUITING

22.40 uur.