Voorzitter:

mevr. H.M. Kloppers-Platvoet

Secretaris:

mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga, C. Örnek, T. Windmulder, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa, A.S. Arı, G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek.

VVD: A.A. Broekman-Veltman, J. Hatenboer, A.H. Enklaar, F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster.. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. Y. Çegerek. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, J. Kerkwijk, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

Fractie BBE

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  Agendapunt II g, meerjarenprognose Parkeerbedrijf Enschede 2005-2015, wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De commissie stemt in met het verzoek van GroenLinks om het onderwerp WGR+ te agenderen voor de volgende vergadering.  

b. VASTSTELLEN HAMERSTUKKEN VOOR DE DEBATRAAD OP 7 MAART 2005

Besluit:  Stuknummers 11564 en 11561 worden als hamerstukken geagendeerd voor de volgende vergadering op 7 maart 2005, met dien verstande dat de vragen van ChristenUnie over voorstel 11561, uitvoering Kinderopvang sociaal medische indicatie, per e-mail  worden beantwoord.

c. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING 7 FEBRUARI 2005

Besluit:  Ongewijzigd vastgesteld.

d. MEDEDELINGEN

Geen.

e. AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST

Geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

f. RONDVRAAG

1 - Maatschappelijke situatie Stevenfenne - A. van Duinen (D'66)

De discussie wordt voortgezet in stadsdeelcommissievergadering West.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2 - SMD - H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3 - Vloedgolf Azië - U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4 - Beheersing van projecten - U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5 - S.v.z. locatie Brandweerkazerne Noord - G.J. van der Veen (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

6 - Indexering bijdrage aan wijkkranten - D. Boes-Schoonderbeek (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMA"S

 

ZORG EN OPVANG  

a. TOEKENNEN VAN SUBSIDIE T.B.V. SMD HUISELIJK GEWELD - 11560

  1. In te stemmen met subsidieverlening voor het jaar 2005 ter hoogte van een bedrag van € 88.550,- aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede/Haaksbergen, ten behoeve van de extra inzet van maatschappelijk werk hulp in situaties van huiselijk geweld in de gemeente Enschede, waarbij de politie verzoekt om deze inzet, onder het voorbehoud dat de benodigde middelen door het Rijk worden toegekend aan de gemeente.
  2. Als dekking hiervoor de GSB III middelen (Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid) die begroot zijn voor de aanpak van huiselijk geweld, in te zetten. (onder voorbehoud van toekenning).
  3. Met de SMD nadere afspraken te maken over de inzet van deze middelen en de afstemming met de politie, het Project Integrale Aanpak Huiselijk Geweld en de stichting Vrouwenopvang Overijssel.

Sprekers: E. Wallinga, D. Boes-Schoonderbeek, A. Broekman-Veltman, U. Visser, Y. Cegerek, H. Meijer-Ytsma, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van
7 maart 2005.


Toezegging wethouder De Weger:  De evaluatie van het project wordt over drie maanden aan de commissie voorgelegd.

 

b. UITVOERING MOTIE LOVERBOYPROBLEMATIEK 05-07-2004 - 11548

Sprekers: E. Wallinga, S. Arı, A. Broekman-Veltman, H. Hofte, J. van der Zee, H. Meijer-Ytsma, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

Toezegging wethouder De Weger:  Als uit het komende voorstel blijkt dat de wijze van voorlichten door leerkrachten op scholen niet voldoende is komt de wethouder hierop terug. De wethouder neemt de suggesties van de commissie mee in het voorstel.


Het onderwerp komt over ongeveer 2 maanden terug in het randprogramma. Voor meer informatie: http://www.bewareofloverboys.nl/

 

WERK EN INKOMEN

c. BRIEF KNELPUNTENBUDGET GESUBSIDIEERDE ARBEID - 11573

Sprekers: C. Örnek, G.J. Oude Egberink, A. Broekman-Veltman, R. Tenkink, H. Meijer-Ytsma, J. Kerkwijk.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder De Weger:  De wethouder zal zorgvuldig uitzoeken of meer middelen nodig zijn en of wellicht een overgang naar DCW zal plaatsvinden voor de stadswachten. De raad wordt geïnformeerd zodra er een oplossing is.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

d. BRIEF BREEDBANDNOTA KANSRIJK GLAS - 11534

Sprekers: B. van Dijk, G.J. Oude Egberink, F. Ucar, U. Visser, R. Tenkink, J. van der Graaf, J. Kerkwijk.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  Er is veel draagvlak vanuit de raad. Indien nodig komt het onderwerp terug op de agenda.


Toezegging wethouder Goudt:  De wethouder zorgt dat de raad de brief van binnenlandse zaken ontvangt.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

e. BESLUITEN TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN PAASVUREN - 11553

  1. Vooruit te lopen op eventuele overname van het uniforme beleid voor Overijssel en de omvang van paasvuren te baseren op traditionele afmetingen, overeenkomstig de vrijheid geboden in het uniforme beleid.
  2. De veiligheidsvoorschriften te wijzigen, waardoor enkel voorschriften die vóór het overgangsbeleid voor het  verbranden van afval reeds golden, verbonden zijn aan de ontheffing voor het houden van een paasvuur.

Sprekers: T. Windmulder, B. Heeringa, A. Enklaar, M. van Heijster, P. Datema


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  Als de raad het juiste stuk heeft ontvangen zal ieder fractie beoordelen of het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan blijven staan voor de raad van
7 maart 2005.


Toezegging wethouder Le Loux:  De status quo wordt gewijzigd in de omschrijving. De wethouder zal in regioband voorschriften voor haardvuren aankaarten.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

f. MEMO SAMENVATTING NOTA MOBILITEIT - 11554

Sprekers: M. Kiranli, B. Heeringa, J. Hatenboer, P. Datema, E. Westerbeek.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  De griffie is verzocht het onderwerp RVVP op de agenda van de radencommissie aan te melden namens de raad.

 

g. VASTSTELLEN DE MEERJARENPROGNOSE PARKEERBEDRIJF ENSCHEDE 2005-2015 - 11582
Besluit:  Aangehouden. Het voorstel wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.

 

III  STUKKEN TER KENNISNEMING

a   memo overeenkomst grensoverschrijdende bijstandsverlening brandweerzorg (11562)
b   brief integrale onderzoeksopzet doelmatigheid (11571)
c   nota reclame-uitingen openbare ruimte (11570)
d   memo inhaalslag bestemmingsplannen (11569)
e   memo beleidsplan professioneel handhaven (11572)

De vraag van de Stadspartij over stuk III a wordt schriftelijk beantwoord. De stukken III b, c en d worden voor de volgende vergadering geagendeerd.
 


SLUITING:  22.25 uur.