Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, S. Salikram, M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk.
CDA
: B. Heeringa, G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: A.A. Broekman-Veltman, G.A.M. Haisma, A.H. Enklaar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen.

Afwezig m.k.

A.S. Arı (CDA)

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  voorstel IIb wordt niet inhoudelijk besproken, wel worden de insprekers gehoord. Na de informatiemarkt op 12 april komt het onderwerp evaluatie evenementenbeleid terug op de agenda.

b. VASTSTELLEN HAMERSTUKKEN

 • Vaststellen Verordening tot tweede wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen - stuk nr. 11616
 • Instemmen met het gemeentelijk ISV/Wbb-bodemprogramma 2005-2009 - stuk nr. 11584

Besluit:  stuk nrs. 11616 en 11584 worden als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 11 april 2005.

c. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING 14 MAART 2005

Besluit:  ongewijzigd vastgesteld.

d. MEDEDELINGEN

Wethouder Helder maakt melding dat Defensie kiest voor een dienstencentrum in Enschede.

e. AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST

Geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

f. RONDVRAAG

1. Klachten over bezorging Huis aan Huis – A. Enklaar (VVD)

De vragen van de heer Enklaar worden per e-mail beantwoord.


•  Klik hier voor alle sprekers

2. Voortbestaan CasaNet - R. Tenkink (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

3. Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV-gelden) - M. van Heijster (GroenLinks)

Toezegging wethouder Hassink:  binnen enkele weken kan de raad de uitvoeringsnotitie tegemoet zien.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMA'S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a.  Raadsvoorstel:  vaststellen de geactualiseerde grondexploitatie Josink Es en kredietverlening resterende werkzaamheden (t.b.v. bedrijventerrrein) - stuk nr. 11596

 1. De geactualiseerde grondexploitatie Josink es per peildatum 01-01-2005 vast te stellen.
 2. Een krediet ter grootte van €  12.348.000,- beschikbaar te stellen ter bekostiging van de resterende uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de gronden gelegen binnen het bestemmingsplan Josink es.
 3. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Josink es en deze te dekken uit de posten: bedrijfsterreinen, bijdrage Rijk/ EFRO en overige opbrengsten en het resterende tekort te dekken uit een getroffen verliesvoorziening binnen het vereveningscomplex STOG.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2005 aan te brengen.

Sprekers: B. van Dijk, G.J. Oude Egberink, A. Broekman, U. Visser, R. Tenkink, J. Schoeman, H. Meijer, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van 11 maart 2005.

 

b.  MEMO tussenevaluatie evenementen 2004-2005 - stuk nr. 11587

Inspreker: de heer Damen namens werkgroep geluidsoverlast Enschede.
Besluit:  het evenementenbeleid wordt geëvalueerd na de informatiemarkt op 12 april.

 

VEILIGHEID

c.  Raadsvoorstel:  verlenen uitvoeringskrediet voor de bouw van de hoofdpost Brandweer Zuiderval en instemmen met ontwikkeling steunpost Noord - stuk nr. 11607

 1. Een uitvoeringskrediet van € 9.509.155,00 exclusief omzetbelasting te verlenen voor de bouw van de hoofdpost van de Brandweer aan de Zuiderval te Enschede.
 2. De uit het krediet voortvloeiende lasten te dekken uit de bestaande huisvestings-budgetten van de Brandweer en het in de programmabegroting toegekende budget ad € 951.000,00 voor de structurele lasten van de nieuwbouw van de hoofdpost.
 3. In te stemmen met de ontwikkeling van een gecombineerde oefen- en uitrukpost in Enschede Noord en het opheffen van de wijkpost Zuid aan de Vlierstraat.
 4. In te stemmen met de locatie voor deze gecombineerde post op de IJstraat/ Lijsterstraat.
 5. De gemeentebegroting 2005 overeenkomstig te wijzigen.

Sprekers: M. Rauhé-Meijer, G.J. van der Veen, G. Haisma, H. Ras, J. van der Zee, J. Schoeman, B. Liedtke, P. Datema, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  fractie CDA wil de uitkomsten van de bespreking eerst terugkoppelen in de fractie. De overige fracties gaan akkoord met het voorstel. Het voorstel wordt vooralsnog als bespreekpunt op de agenda van de debatraad op 11 april geplaatst. CDA koppelt tijdig terug indien het voorstel alsnog als hamerstuk geagendeerd kan worden.


Toezegging burgemeester Mans:  de burgemeester maakt zorgvuldige afspraken met de brandweercommandant om geluidsoverlast te beperken. Wanneer teveel overlast wordt veroorzaakt door de brandweerpost moet dit worden teruggekoppeld naar de burgemeester.

 

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

d.  Raadsvoorstel:  Beschikbaar stellen budget ten behoeve van de organisatie van het referendum Europese Grondwet - stuk nr. 11609

 1. Eenmalig een budget van € 133.984,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van het referendum Europese Grondwet en dit bedrag te dekken uit een speciaal voor dit doel aanvullende storting door het Rijk in het gemeentefonds (circa € 200.000,--).

Sprekers: S. Salikram, G. Haisma, H. Hofte, R. Tenkink, P. Datema, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van 11 april 2005.


Toezegging burgemeester Mans:  de suggestie van de commissie om het resterende bedrag grotendeels in te zetten voor communicatie wordt meegenomen bij de uitwerking van het concrete voorstel.

 

ZORG EN OPVANG

e.  Raadsvoorstel:  instemmen met de wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten - stuk nr. 11613

 1. Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten.

Sprekers: M. Rauhé-Meijer, D. Boes, A. Broekman, M. van Heijser, J. Schoeman, H. Meijer. Ambtelijk: H. Kunst (DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 11 april 2005.

 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

a.  Raadsvoorstel:  instemmen met de 1e nota van wijziging op de programmabegroting 2005-2008 - stuk nr. 11612

 1. In te stemmen met de programmabegroting 2005-2008 na 1e nota van wijziging volgens bijlage A.
 2. In te stemmen met het investeringsplan van de dienst DPGO.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005

Sprekers: S. Salikram, M. van Heijster, J. Schoeman.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  ---


Toezegging wethouder Goudt:  de vraag over de term ‘verkeerd administratief handelen’, evenals een uitleg over de overschrijding van 500.000,-. wordt voor de debatraad van 11 april per e-mail toegelicht. De heer Schoeman zal exact formuleren bij welke bedragen in de bijlage hij toelichting wenst. De wethouder zorgt tijdig voor antwoorden.

 

IV  STUKKEN TER KENNISNEMING

 • brief inzake de voortgang van het programma Stedelijk Hart Enschede - stuk nr. 11611
 • brief beheer minicontainers - stuk nr. 11598
 • brief geldlening St. Dierenopvangcentrum Enschede stuk nr. 11603

De brieven zijn voor kennisneming aangenomen.
 


SLUITING:  22.30 uur.