Voorzitter:

B. van Dijk en plv. G.J. van der Veen

Secretaris:

mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, G. Dijkhuizen, S.A. Ahmed,
T. Windmulder, L.J.J. van Lier; CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink.
VVD: J. Hatenboer, , A.H. Enklaar. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M.  Hillen, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, mevr. M.J. Arends. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: E.G.H. Westerbeek.

 

Afwezig m.k.

A.K. Boersma (PvdA), mevr. A.A. Broekman-Veltman (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), B.J. Sanders (BBE) en mevr.
H.A. Nijhuis (VVD)

 

I  OPENING

a
Mededelingen
geen

b
Vaststellen agenda
Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

c
Vaststellen hamerstukken voor de raad van 25 september 2006
Besluit: Stuknummers 12273, 12263, 12265, 12266 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 25 september 2006. Stuknummer 12249
Aanwijzen Café Stonewall als trouwlocatie’ wordt aangehouden ter bespreking in de vergadering van de Stedelijke commissie op 18 september a.s.

d
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 juli 2006
Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

e
Aandachtspunten- en toezeggingenlijst
Geen opmerkingen

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I e

 

f
Rondvraag

* Stroomstoring – P. Welman (CDA)

•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging burgemeester Den Oudsten: Zodra het rapport van de brandweer beschikbaar is, wordt het voorgelegd aan de leden van de Stedelijke commissie.

 

* Situatie ID-medewerkers – mevr. A. Futselaar (SP)

* Herplaatsing ID-medewerkers – L. van Lier (PvdA)

•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Koomen: als er binnen twee weken nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent Consent, wordt de commissie hierover schriftelijk geïnformeerd.  

Het onderwerp wordt geagendeerd in de volgende vergadering op 18 september a.s.

 

* Botulisme – T. Windmulder (PvdA)

•  Klik hier voor alle sprekers

Over het algemeen heerst nog steeds botulisme type C en in sommige gevallen blauwalg in de vijvers.

 

II  PROGRAMMA’S

ACTIEF IN DE STAD

a
Toevoegen regeling “Meedoen allochtone jeugd door sport” aan convenant GSB III – stuk nr. 12228

  1. het onder voorwaarden van toekenning door het Ministerie van VWS,  de regeling Meedoen allochtone jeugd door sport toe te voegen aan het 11 maart 2005 gesloten convenant GSB III.
  2. Over te gaan tot de vorming van een voorziening voor de regeling Meedoen allochtone jeugd door sport , onder voorwaarde van toekenning door het Ministerie van VWS.

Sprekers: G. Dijkhuizen, P. Welman, A. Enklaar, A. Futselaar, R. Blaauw, M. van Heijster, H. Meijer en wethouder Wallinga, ambtelijk ondersteund door H. Breukers (DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 25 september 2006.

Toezegging wethouder Wallinga: De uitwerking van de inhoud van het programma  en een notitie over de sport & cultuurpas worden binnenkort aangeboden aan de raad.

 

b
Instemmen met de voorstellen in de nota Verslag integratiedebatten in Enschede – stuk nr. 12229

  1. Kennis te nemen van de Nota Verslag integratiedebatten in Enschede en de daarin opgenomen specifieke activiteiten ter versterking van het algemene beleid;
  2. In te stemmen met de in de nota voorgestelde onderbrenging van de functie Ondersteuning Zelforganisaties bij het Servicepunt Vrijwilligers;
  3. In te stemmen met het instellen van een Kennisplatform voor interculturele vraagstukken, bevordering van burgerparticipatie en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Sprekers: S. Ahmed, P. Welman, A. Enklaar, A. Futselaar, R. Blaauw, M. van Heijster, H. Meijer, wethouder Wallinga en inspreekster mevr. Webbink (stichting BEU)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 25 september 2006.

Toezegging wethouder Wallinga: Het college zal periodiek berichten over de monitor van het actieplan. Het andere deel van de integratienota, inhoudende de thema’s zorg, wonen, economie en veiligheid, zal na gereedkomen aan de raad worden voorgelegd.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

c
Invoeren containerherkenningssysteem – stuk nr. 12276

  1. Over te gaan tot invoering van het containerherkenningsysteem met adresstickers in heel Enschede.
  2. De eenmalige kosten van dit project groot € 180.000, worden gedekt binnen het eindproduct afvalstoffeninzameling (2.35.11).
  3. De structurele lasten ad. € 10.000,- worden vanaf 2007 gedekt binnen het eindproduct afvalstoffeninzameling. Deze structurele lasten worden ruimschoots gecompenseerd door verminderde verwerkingskosten als gevolg van de invoering van het containerherkenningsysteem met adresstickers.

Sprekers: T. Windmulder, L. Kloppers, A. Enklaar, P. Hillen, H. van Agteren, M. Arends, B. Veldkamp en wethouder Bleker, ambtelijk ondersteund door T. Matton (DSOB)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 25 september 2006.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

d
Brief: Creatief ondernemen in Twentse Steden - 12204

In 2004 is de Netwerkstad Twente benaderd om mee te doen aan het landelijke project Creatieve Steden. Steden als Arnhem, Dordrecht en Zaanstad gingen de netwerksteden al voor. Uiteindelijk hebben de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo besloten om samen deel te nemen aan het project, onder de projectnaam Creatief Ondernemen in Twentse Steden (afgekort Creatief Ondernemen).

Sprekers: L. van Lier, G.J. Oude Egberink, J. Hatenboer, M. Gloerich, R. Blaauw, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek, wethouder Helder en inspreekster mevr. E. Schotman.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: In een breder context wordt het onderwerp over een half jaar in het randprogramma besproken. Het college is graag bereid concreet over de projectvoorstellen te praten met de raad.

 

III  SLUITING

22.45 uur.