Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

B.C. de Groot

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, W.E. Wallinga, C. Örnek, T. Windmulder, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa,  A.S. Arı, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: mevr. A.A. Broekman-Veltman, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer,  F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser.
Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink. BBE: J.H. Schoeman. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, J. Kerkwijk, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. Y. Çegerek. VVD: R.F. Echtermeijer.

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: wordt vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vergadering 23 januari 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad op 13 februari 2006

Besluit: Stuknummers 11983, 11982, 11969, 11978, 11980 en 11979 worden als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 13 februari 2006.

d. Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

e. Mededelingen

  • lancering website verkiezingen
  • relatie politiesterkte en budget

Sprekers: Den Oudsten, Van Hees, Heeringa, Hatenboer, Visser, Schoeman, Datema


•  Klik hier voor alle sprekers

 

f. Rondvraag

1) Vereenvoudiging gemeentelijke regelgeving – F. Uçar (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II PROGRAMMA'S

WOON- EN LEEFOMGEVING

a.Raadsvoorstel: Vaststellen inspraakverslag en gids voor ruimtelijke kwaliteit “Sprekend Enschede”- 11985

Sprekers: Van der Veen, Datema, Windmulder, Visser, wethouder Le Loux


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 februari 2006.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

b. Raadsvoorstel: Krediet verlenen t.b.v. projectorganisatie Luchthaven Twente en instemmen met de voorstellen op basis van rapport “Verkenningsfase 2005” – 11986

Sprekers: Schoonenberg, Tenkink, Haisma, Datema, Visser, Schoeman, Van Dijk, Kerkwijk, Heeringa, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de meerderheid in de commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt op verzoek van GroenLinks en D66 geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 27 februari 2006.

 

VEILIGHEID

c. Raadsvoorstel: Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie: “Beleving van externe veiligheid” - 11990

Sprekers: mevr. Holsheimer, Wallinga, Van der Zee, Uçar, Heeringa, Datema, Westerbeek, Visser, wethouder Le Loux


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt op hoofdlijnen in met het voorstel. Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 27 februari 2006. PvdA geeft aan een amendement voor te bereiden.

 

WERK EN INKOMEN

d. Raadsvoorstel: Instemmen met de keuzes in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - 11962

Sprekers: mevr. Bosma, Zeilemaker, mevr. Rotting, Visser, Van der Zee, mevr. Broekman, Van Duinen, mevr. Meijer, mevr. Boes, Örnek, Schoeman, wethouder De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt op verzoek van alle fracties geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 27 februari 2006 voor bespreking in tweede termijn.
Toezegging wethouder De Weger: college is bereid een bijeenkomst te organiseren waarbij de raad de gelegenheid krijgt de betrokkenen te bevragen.

 

e. Herijking armoedebeleid – brief van college d.d. 6 december 2005 en nota herijking armoedebeleid - 11938

Sprekers: mevr. Niesthoven, mevr. Scholten, Tenkink, mevr. Meijer, Arı, Örnek, Schoeman, Visser, Van Duinen, mevr. Broekman, wethouder De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

 


III SLUITING

 

Sluiting: 23.45 uur