Voorzitter:

A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, S. Salikram, E. Wallinga, T. Windmulder, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa, P.G. Welman, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, F. Uçar. Stadspartij:
U. Visser, H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, BBE: J.H. Schoeman. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, J. Kerkwijk.

Afwezig m.k.

Y. Çegerek.

opening

Vaststellen agenda

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Vastgesteld. Zie ook agendapunt IV.

Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad op 21 februari 2005

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Stuknummer 11553 wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de volgende vergadering op 28 februari 2005.

Vaststellen besluitenlijst vergadering 24 januari 2005

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

•  Alle sprekers bij dit agendapunt

geen

Rondvraag

1. Huisvesting modelspoorvereniging (J. Hatenboer, VVD)


•  Alle sprekers bij dit rondvraagpunt

 

2. Handhaving vergunningen gemeentelijke bedrijven ( G.J. van der Veen, CDA)


•  Alle sprekers bij dit rondvraagpunt

Toezegging wethouder Le Loux: Wanneer de resultaten van de gecontroleerde bedrijven bekend zijn wordt de raad daarover geïnformeerd.

 

3. Voetbal verbroedert (S. Salikram, PvdA)


•  Alle sprekers bij dit rondvraagpunt

Toezegging wethouder Hassink: Indien de gesprekken met F.C. Twente op 8 februari iets opleveren, wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld.

 

4. Vluchtelingen en nieuwkomers (I. Sümer, PvdA en A. van Duinen, D66)


•  Alle sprekers bij dit rondvraagpunt

 

5. Investeringen huisvestingsbudgetten (T. Windmulder, PvdA)


•  Alle sprekers bij dit rondvraagpunt

Wethouder Bleker is bereid de ordergrootte van de investeringen na te vragen.


 

II  PROGRAMMA’S

ECONOMISCHE STRUCTUUR

a.  Memo Kennispark Twente – actieplan (11531)

Sprekers: B. van Dijk, B. Heeringa, F. Uçar, J.A.R. Tenkink, J. Schoeman, mevr. H. Meijer-Ytsma, J. Kerkwijk en inspreker de heer D. Feil van Groenberaad.


•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Toezegging wethouder Helder: In het randprogramma zal het college nader ingaan op de gebiedsontwikkeling en inzicht geven in de 10.000 arbeidsplaatsen.


 

ACTIEF IN DE STAD

b.  Beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisatie Muziekkwartier (11555)

Sprekers: mevr. M. van Hees,  mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, J. Hatenboer,
H. Ras, J. van der Zee, J. Schoeman, mevr. H. Meijer-Ytsma, A. van Duinen en insprekers de heer D. Smeijers van De Wonne namens ’t Larink Stichting en de heer
P. Brockhus van Atak.
•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Besluit: Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt in de debatraad van 7 maart 2005. Het college organiseert op 28 februari een randprogramma met Atak. De vragen van J. Hatenboer (VVD) worden schriftelijk beantwoord door de heer Brockhus.
Wethouder Hassink kijkt of het in de planning mogelijk is de upgrading van de parkeergarages naar voren te halen.


 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

c  Brief reactie op motie onderhands aanbesteden van 6-9-2004 (11532)

Sprekers: E. Wallinga,  P. Welman, F. Uçar, U. Visser, J.A.R. Tenkink, P. Datema.
•  Alle sprekers bij dit agendapunt

Wethouder Goudt zegt toe na te vragen of er een toets is op investeerders. De wethouder vraagt bij de directeur van de DSOB na of er aandacht is voor de kwetsbaarheid van het personeel.
Het aanbestedingsbeleid wordt op de aandachtspuntenlijst geplaatst. Het onderwerp komt op een later tijdstip in het randprogramma terug.


 

IV  STUKKEN TER KENNISNEMING

a Brieven aan kamercommissies inzake babsenproblematiek (11552)

b Memo samenvatting nota mobiliteit van V&W (11554)

c Reactie van het college inzake eindrapport Rekenkamer, doeltreffendheid en doelmatigheid welzijnswerk in Enschede (11547)

d Uitvoering motie loverboyproblematiek 05-07-2004 (11548)

e Kennisgeving asbestbeleid Enschede ( 11546)

f Brief kennisname rapport Groene Diensten en proefproject ( 11533)
De stukken IV b en IV d worden geagendeerd als bespreekpunten voor de volgende agenda (28 februari). IV a wordt geagendeerd na ontvangst van de brief van de Tweede Kamer. IV c komt terug in het kaderstellende debat over het eindrapport van de Rekenkamer.


 

SLUITING22.15 uur.