Voorzitter: J. van der Graaf
Secretaris: B.A.J. Timmer
Deelnemers vergadering: PvdA : mw Van Hees, Salikram, Dijkhuizen, Wallinga, Van Dijk, mw Rauhé; CDA : mw Kloppers, Welman, Oude Egberink, mw Boes; VVD : Hatenboer, mw Broekman, Haisma, Uçar; Stadspartij : Visser, Hofte; GroenLinks mw Van Heijster, Tenkink; BBE : Schoeman, Van Maanen; Fractie L/Ç : mw Liedtke, mw Çegerek; ChristenUnie : Datema, mw Meijer; D66 : Van Duinen, Westerbeek.


I  OPENING

   a   Vaststellen agendaconform vastgesteld; op verzoek VVD wordt nota kunstgras sportvelden (IV-b, 11528) voor e.v. stedelijke commissie geagendeerd.

   b  Vaststellen verslagen laatste functionele commissies

 1. Sociale commissie 01-12-04
 2. Economische commissie 06-12-04
 3. Commissie Bestuurszaken en Middelen 07-12-04
 4. Commissie Wederopbouw 08-12-04
 5. Fysieke commissie 15-12-04

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )


ad 1, pag 3, WK jeugdvoetbal: datum 14 januari moet zijn 14 december (2004); ad 2, pag 2: op verzoek GL wordt te late betaling bijstand voor e.v. stedelijke commissie geagendeerd;  verslagen voor het overige conform vastgesteld.

   c  MededelingenGeen.

   d  Rondvraag

1. F. Uçar: Openbare orde binnenstad


 

2. F. Uçar: Stimuleren van arbeidsparticipatie en –productiviteit


 

3. R. Tenkink: Leegstand van kantoorpanden


  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )

 

4. S. Salikram: Vrijwilligerswerk in Azië met behoud van uitkering


  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: S. Salikram ( PvdA )

N.a.v. vraag mw Van Hees wordt vastgesteld dat indien commissie over een rondvraagpunt wenst te discussiëren het onderwerp in een volgende vergadering dan wel een parallelle sessie wordt behandeld;
rondvraag 3 (leegstand kantoren) wordt voor een volgende vergadering van de commissie geagendeerd.


 

II  PROGRAMMA'S

    ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a.  Go-besluit Regionaal Bedrijventerrein Twente (11502)

 1. In te stemmen met het gezamenlijk (provincie en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede) ter hand nemen van de ontwikkeling, exploitatie en beheer van het RBT en met als doel het realiseren ervan met een minstens sluitende exploitatie.
 2. Het aandeel in het tekort van de basisgrondexploitatie (provincie en steden elk 23%, en Borne 8%), voor Enschede € 299.000,-- (prijspeil 1-1-2004, NCW), te dekken uit het MPG.
 3. In te stemmen met het aandeel in de eventuele risico’s, nu geraamd op € 2.070.000,-, van de basisgrondexploitatie RBT (provincie en steden elk 23%, en Borne 8%).
 4. Het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp en daarmee (mede) op te richten het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente.
 5. In het Algemeen Bestuur van dit Openbaar Lichaam te benoemen de portefeuillehouder Economie, Onderwijs en Jeugd en de portefeuillehouder Middelen en Verkeer en tot hun respectievelijke plaatsvervangers de leden in het College die hen op deze beleidsvelden vervangen.

  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )


Het voorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 31-01-05 geagendeerd.
Wethouder Helder zegt toe voordien per mail te zullen reageren op de in de vergadering wegens tijdgebrek nog niet beantwoorde vragen.


 

ACTIEF IN DE STAD

b.  Intrekken subsidieverordening emancipatieactiviteiten 1994 (11512)

 1. De Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening emancipatieactiviteiten 1994 vast te stellen.


  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: Wethouder J. Hassink


Het voorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17-01-05 geagendeerd.


 

c.  Notitie atelierbeleid (11508)

 1. Bespreking notitie waarin gemeentelijk atelierbeleid wordt geformuleerd, voortvloeiend uit Nota Beeldende Kunst 2001.


  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links ) J. Hatenboer ( VVD ) A. van Duinen ( D66 ) Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: Wethouder J. Hassink Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links )


Notitie vormt eerste aanzet tot beleid; verdere uitwerking  dient opnieuw in commissie aan de orde te komen.


 

VEILIGHEID

d.  Memo vestigingsbeleid coffeeshops (11516)

 1. Bespreking memo inzake vestigingscriteria voor coffeeshops, voortvloeiend uit motie d.d. 05-04-04


  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie ) W.E. Wallinga ( PvdA )
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )


Commissie stemt in met de memo.


 

STADSDELEN

e.  Instemmen met de bestdingsvoorstellen SECA-2 gelden t.b.v. stadsdeelgewijs werken (11503)

 1. In te stemmen met de voorstellen tot besteding van SECA-2 gelden tranche 2005 ad € 499.158 ten behoeve van stadsdeelgewijs werken in 2005.
 2. De gemeentebegroting 2005 te wijzigen door het product Stadsdeelgewijs werken (5.04.01) te verhogen met het genoemde bedrag ten laste van de reserve SECA-2.


  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA )


Het voorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17-01-05 geagendeerd.


 

f.  Uitwerking amendement budget stadsdeelcommissies (11524)

 1. De uitvoering van het amendement "budget stadsdeelcommissies", dat bij de behandeling van de Najaarsnota 2004 op 15 november door het College is overgenomen, te delegeren aan het College;
 2. Het College op te dragen gedurende de periode waarover dit amendement zich uitstrekt (2005 en 2006) twee keer per jaar in de stadsdeelcommissies te rapporteren over de uitvoering van dit amendement, meer in het bijzonder over de verstrekking van subsidies door het college op grond van het delegatiebesluit onder 1.


  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie )
  Interrupties: P.G. Welman ( CDA )
  Interrupties: G. Dijkhuizen ( PvdA )


Het voorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17-01-05 geagendeerd.


 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

g.  Vaststelling besteding mobiliteitsfonds (11526)

 1. Om ter voorbereiding en uitvoering voor een zestal incidentele projecten vanuit het Mobiliteitsfonds éénmalig een budget te verlenen van totaal € 210.900,--.
 2. Om ter dekking van de additionele jaarlijkse exploitatielasten van het beheer- en onderhoudbudget voor dynamisch verkeersmanagementsystemen (DVM) ten gevolge van de areaaluitbreiding van deze systemen, voor het jaar 2005 eenmalig een aanvullend budget te vragen van totaal € 100.000,-- en deze kosten te dekken uit het Mobiliteitsfonds en voor de jaren na 2005 in de begrotingsvoorbereiding 2006 een voorstel te doen waarin de dekking van deze exploitatielasten vanaf 2006 structureel wordt geregeld.
 3. De gemeentebegroting conform te wijzigen.


  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: Wethouder J.H.A. Goudt
  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie ) H. Spaan (DSOB/verkeer)
  Interrupties: M.A. Rauhé-Meijer ( PvdA )

Het voorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17-01-05 geagendeerd (met voorbehoud fracties VVD en PvdA)


 


III  MIDDELEN ALGEMEEN

a.  Realisatie commissiekamer (11501)

 1. In te stemmen met het realiseren van een commissiekamer in de ruimte van de voormalige stadhuisbibliotheek.
 2. Bij de uitwerking van een definitief ontwerp van de commissiekamer uit te gaan van een taakstellend krediet ad € 534.000,- (excl. btw).
 3. Een definitief krediet beschikbaar te stellen, zodra uw Raad ingestemd heeft met het definitief ontwerp.


  Interrupties: Voorzitter J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )

Discussie of dit al dan niet een R-voorstel moet zijn; afhankelijk van beantwoording vragen mw Kloppers wordt het  voorstel als hamerstuk of bespreekstuk voor de raadsvergadering van 31-01-05 geagendeerd.


 


IV  STUKKEN TER KENNISNEMING

a. Nota Kunstgras sportvelden (11528)
b. Memo GSB subsidies sociale pijler (11505)
c. Brief impuls peuterspeelzaalwerk (11515)
d. Brief implementatie BIBOB (11517)
e. Brief knelpuntenbudget gesubsidieerde arbeid (11507)
f. Memo bestuursovereenkomst reconstructie Salland –Twente (11509)
g. Brief aan Ministerie Financiën inzake EMU-saldo (11518)
h. Brief procedure programmabegroting (11519)
i. Brief vangnetregeling (11504)


  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )


V  SLUITING

22.20 uur.