Voorzitter:

Mw. Boes-Schoonderbeek

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M. Kronenburg, mw. C. Neijhoft; CDA: S. Gabriël, mw. L. Kloppers-Platvoet; VVD: A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: mw. M.J. Arends; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg.
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: mw. M. Nekkers (Stadsdeelmanager Zuid).

Afwezig:

PvdA: W. v.d. Noordt, D. Bouwman; VVD: mw. H.A. Nijhuis; ChristenUnie: B. Veldkamp

Locatie:

Platform Aram, Vlierstraat 93 te Enschede

 

•  Beluister deze gehele vergadering

U kunt de vergadering ook per onderdeel beluisteren. Kijk hiervoor onderaan elk agendaonderdeel om doorgelinkt te worden naar het betreffende geluidsfragment.

 

I OPENING

a. Mededelingen

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), mw. M. Kronenburg (PvdA)

 • Dhr. Tekkelenburg (CU) vervangt de afwezige heer Veldkamp (CU).
 • Mw. Neijhoft (PvdA) vervangt haar beide afwezig fractiegenoten.
 • Mw. Kloppers-Platvoet is aanwezig als woordvoerster bij het agendapunt Knalhutteweg.
 • Wethouder Goudt is aanwezig als portfeuillehouder Verkeer inzake het agendapunt de Knalhutteweg.
 • Mw. Kronenburg vraagt of het onderhoud Wesselerbrinkpark op de aandachtspuntenlijst kan worden gezet. Wordt toegezegd.

b. Vaststelllen agenda  

Sprekers: mw.D. Boes-Schoonderbeek (vz)

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 2 juni 2009.

Sprekers: mw. M. Boes-Schoonderbeek (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. D. Boes-Schoonderbeek (vz), E. Wallinga, D. Bouwman (PvdA), B. Sanders (BBE)

 • A6 (herstructurering Bijvank): wethouder Wallinga geeft aan dat 24 november haalbaar is.
 • T30 (overeenkomst herstructurering Bijvank): wethouder Wallinga geeft aan dat dit november wordt. De conceptovereenkomst is al wel aan de gemeente overlegd, maar het wachten is op een integrale overeenkomst. Commissie vraagt naar status van door bewoners toegestuurde rapport woonwensenonderzoek. Wethouder Wallinga geeft aan dat het woonwensenonderzoek weliswaar is afgerond, maar dat de conclusies en gevolgen hiervan voor het plan nog door bewoners en Domijn worden besproken.

Besluit: T29 (Knalhutteweg), T31 (herstructurering Bijvank), T32 en T33 (beiden jongerenproblematiek), T34 (postvoorziening in garage) en T37 (evaluatie voorzieningencompagnie) worden van de lijst afgevoerd. Nieuwe toezeggingen uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand(e) agendapunten

e. Rondvraag

 • Mw. C. Neijhoft (pvdA, namens dhr. Bouwman): onderhoud vijver De Kiepe

Sprekers :mw. C. Neijhoft (PvdA), wethouder Wallinga.

Mw. Neijhoft vraagt hoe huidige toestand vijver (botulisme-risico) zich verhoudt met nota Dierenmanieren. Wethouder Wallinga geeft aan dat de vijver niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. Water is ook viezer dan de feitelijke gezondheidssituatie. Wallinga erkent dat beheer structureler moet. Hij zal kijken of vijver De Kiepe hoger op de prioriteitenlijst kan.

 • Dhr. Gabriël (CDA): jongerenproblematiek en Suryoye

Sprekers: S. Gabriël (CDA), wethouder Wallinga

Dhr. Gabriël licht zijn vragen toe en geeft compliment aan Platform Aram dat zij op eigen initiatief een rol oppakken m.b.t. de jongerenproblematiek in Zuid. Wethouder Wallinga geeft aan dat hij structureel inzet op jongerenwerk. De politie zal enkele jaren extra inzet plegen. En in combinatie met een incidentele injectie van 100.000 euro is de jongerenproblematiek weer beheersbaar te maken. Dus eerst intensiveren, dan weer afbouwen naar gebruikelijk niveau.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

a. Het niet treffen van maatregelen verkeersveiligheidssituatie Knalhutteweg (stuknr. 13949)

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), dhr. Kreeft (belangengroep Knalhutteweg), mw. Kloppers-Platvoet (CDA), mw. Kronenburg (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), B. Sanders (BBE), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GrL), E. Eerenberg (D66), A. Enklaar (VVD), wethouder Goudt.

 • Wethouder Goudt zegt op verzoek van de commissie toe de mogelijkheden op een proefverbod op vrachtverkeer tussen beide rotondes te laten onderzoeken.
 • Wethouder Goudt zegt toe met de scholen te gaan praten over zogenaamde draaiarmen t.b.v. oversteek tijdens schoolse breng- en haaltijden.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: het college zal een aangepast raadsvoorstel indienen. Dit raadsvoorstel wordt niet opnieuw in de stadsdeelcommissie behandeld. Fracties zullen na vaststellen van het raadsvoorstel door B & W aangeven of zij er al dan niet mee akkoord gaan dat het aangepaste voorstel als hamerstuk zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering van maandag 5 oktober 2009.

 

b. Vaststellen bestemmingsplan “Wesselerbrink, herziening 1” (stuknr. 14051)

Sprekers: mw.D. Boes-Schoonderbeek (vz)


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

Besluit: commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 5 oktober2009.

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Vaststellen sociale agenda’s Stroinkslanden en Wesselerbrink als werkdocumenten

Sprekers: wethouder Wallinga, dhr. Visser (namens bewonerscommissie Bijvank Noord), mw. Neijhoft (PvdA), E. Eerenberg (D66), S. Gabriël (CDA), mw. Arends (GrL), M. Gloerich (SP), B. Sanders (BBE), W. Tekkelenburg (CU), mw. Boes-Schoonderbeek (vz).

 • Wethouder Wallinga licht toe dat het ‘vaststellen als werkdocument’ niet betekent dat de sociale agenda vaststaand en bindend is; het lbijft dynamisch, flexibel en kan waar nodig landen in het Jaarplan Zuid 2010.
 • Inspreker dhr. Visser merkt op dat in de sociale agenda cijfermatige zaken staan m.b.t. de herstructurering Bijvank terwijl die eigenlijk niet vaststaan. Dit wekt de schijn dat er al een overeenkomst is tussen gemeente en Domijn. Dhr. Visser verzoekt dit tekstdeel te schrappen en roept de commissie op tot meer regie op dit proces. Dhr. Visser biedt namens de bewonerscommissie het ‘bewonersplan renovatie Bijvank’ aan de stadsdeelcommissie aan.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat die cijfers betrekking hebben op de gehele Wesselerbrink en dat ze de stedelijke opgave weergeven. Die opgave hoeft niet per sé 1 op 1 doorvertaald te worden. De bedoeling is de sociale agenda’s elke 2 jaar opnieuw vast te stellen.
 • Mw. Boes-Schoonderbeek (vz) geeft aan dat de sociale agenda’s als een soort “handboek” ook meegaan naar de nieuwe stadsdeelcommissie Zuid die na de gemeenteraadsverkiezingen aantreedt.
 • Stadsdeelcommissie stelt beide sociale agenda’s als werkdocument vast.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

b. Aanpak keteninvulling jongerenproblematiek

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek (vz), wethouder Wallinga, mw. Kronenburg (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), B. Sanders (BBE), A. Enklaar (VVD), M. Gloerich (SP), mw. Arends (GrL), S. Gabriël (CDA), E. Eerenberg (D66), mw. Nekkers (stadsdeelmanager).

 • Wethouder Wallinga licht het plan van aanpak toe en benadrukt dat de oplossingsrichting niet kan zonder inbreng van jongeren, ouders en scholen.
 • Commissieleden vragen aandacht voor de rol van preventie. De harde aanpak t.a.v. de kerngroepen werkt ook positief op de groepsdruk. Commissie pleit voor blijvende aandacht voor bewustwording van de gemeenschappen waar de probleemjongeren deel van uit maken (probleemerkenning) en voor het niet-bagatelliseren van de problematiek.
 • Wethouder Wallinga constateert steun vor het plan van aanpak en geeft aan dat het openbaar Ministerie (dat deelneemt aan de stuurgroep) bereid is om de diverse doelgroepen “anders te benaderen”.
 • Commissie geeft aan nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2010 een voortgangsrapportage te willen bespreken in de commissie. Dat komt ook de overdracht naar de nieuwe stadsdeelcommissie ten goede.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

c. Stadsdeelrapportage (starap), incl mededelingen over Jaarplan 2010

Sprekers: mw. M. Nekkers, mw. Boes-Schoonderbeek (vz), M. Gloerich (SP), E. Eerenberg (D66).

 • Mw. Nekkers geeft toelichting op de starap en het proces voor het jaarplan 2010. Het concept-jaarplan Zuid 2010 zal in november in de stadsdeelcommissie worden besproken.  

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

a. Memo ‘stand van zaken diverse projecten Zuid’

b. Memo ‘garageboxen TNT post’

Er zijn geen sprekers bij bovenstaande agendapunten.

 

SLUITING: 22:45 uur